Noratorg

2020-04-16

Årsmötet 2020

Föreningen Nora Torgs Framtid

Protokoll över årsmöte den 10 mars 2020, kl. 20.00 – 20.45

Närvarande: för styrelsen: Myrna Smitt, Hans Iwan Bratt, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindéen och Birgitta Frisell 

Närvarande medlemmar enligt bilaga 1

Plats: Smedjan i Kvarnparken

§ 1 Myrna Smitt förklarar årsmötet öppnat och hälsar alla välkomna. Myrna redogör för hur kallelse gått ut till medlemmarna, först genom att styrelsen meddelat datum för årsmötet och därefter sänt kallelse den 25 februari med dagordning, båda med e-post.

§ 2 Mötet väljer Myrna Smitt till mötesordförande, Birgitta Frisell till sekreterare samt Örjan Bruzaeus och Anders Lindeen att justera protokollet.

§ 3 Myrna Smitt hänför sig till årsberättelsen, vilken sänts ut till föreningens medlemmar och går igenom huvudpunkterna samt ger tillfälle att ställa frågor. Årsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomi. Av årsberättelsen framgår att föreningen har en behållning om 6 245 kr, vilket bekräftas av kassör Lennart Dahlborg.

§ 5 Johan Gröndal har lämnat sin revisionsberättelse, men är förhindrad på grund av andra åtaganden att närvara. Birgitta Frisell föredrar berättelsen för mötet, se bilaga 2. Av berättelsen framgår bl.a. att han tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019.

§ 6 Styrelsen har inget förslag om årsavgift, då behållningen beräknas kunna täcka under 2020 eventuellt uppkomna kostnader.

§ 7 På fråga från Myrna Smitt beslutar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§ 8 Myrna Smitt erinrar om att det inte finns någon valberedning, varför styrelsen har ett förslag till val av ledamöter. Samtliga ordinarie ledamöter  har ställt sig till förfogande för omval. Föreslås att Björn Lundberg, Torgny Svenberg, Karin Bergendal och Oskar Dahlman väljs till ordinarie ledamöter. Johan Gröndal har förklarat att han är villig att kvarstå som revisor. Inga fler förslag lämnas. Årsmötet väljer följande personer som ordinarie ledamöter Myrna Smitt, Hans Iwan Bratt, Lennart Dahlborg, Birgitta Frisell, Jens Isaksson, Charlotte Lindéen, Torgny Svenberg, Björn Lundberg, Karin Bergendal och Oskar Dahlman. Till revisor väljs Johan Gröndal.

§ 9 Övrigt Myrna Smitt erinrar om att årsmötet tidigare gjort uttalanden som överlämnats till Kommunstyrelse och Byggnadsnämnd. Styrelsen föreslår nu att årsmötet godkänner följande uttalande: ”FNTF kräver att planuppdraget från 2014- 01-14 om utvecklingen av Nora Torg som ett lokalt centrum dras tillbaka.

FNTF föreslår att Nora Torg förblir en del av Nora Trädgårdsstad, i ett förstärkt Noragårdsstråk. Att utvecklas i det pågående arbetet med Översiktsplanen!” Årsmötet antar uttalandet enhälligt.

Ordet lämnas fritt. Anders Hultgren ställer fråga om hur föreningen tänkt ställa sig till frågor om Gropen. I förslaget är byggnaden för hög och för nära vägen. Det finns andra exempel på byggnader som ska skydda mot buller redan vid fem våningar. Anders Lindeen föreslår att föreningen kan ta ställning till väsentliga principer om höjd, grönska och hur förslag kan ändras. En enkät kan sändas till medlemmarna.

Boende vid Noragårdsvägen östra sidan ovanför Göthes Glas har med anledning av föreningens skrivelse om Noragårdsstråket till styrelsen före mötet sänt en e-post med tankar om förbättringar vad gäller trafiksäkerheten på vägen och analyserat möjliga sådana. Man önskar även att föreningen i sin skrivelse tar hänsyn till möjliga varsamma förtätningar på östra sidan. Frågorna diskuteras. Andra berättar att det även är en problematisk trafik vid Nora Herrgårds förskola.

§ 10 Myrna tackar deltagarna för visat intresse och tankeväckande förslag att fortsätta arbeta med i styrelsen samt förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Birgitta Frisell

 

Justeras

 

Myrna Smitt             Örjan Bruzaeus        Anders Lindeen

 

Det antecknas att medlemmarna före mötet har lyssnat till Byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz, som berättade om läget för olika planer och arbetet med översiktsplan i kommunen.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se