Noratorg

2020-05-29

För fort på Noragårdsvägen

Nora torgs framtid har kontaktat kommunen med en begäran om att vidta åtgärder så att hastigheten inte överskrider maxgränsen.

Föreningen Nora Torgs Framtid, FNTF, hävdar Noragårdsstråket som särskilt viktigt för utvecklingen av Nora-Klingsta. Allt sedan Nora Trädgårdsstad anlades för ca 100 år sedan är stråket en bärande del av kommundelens kultur- och naturliv. För närmare presentation av FNTF, se www.noratorg.se

I diskussioner om stråket har framkommit att trafiken på delar av Noragårdsvägen skapar problem. FNTF beslutade därför vid sitt årsmöte den 10 mars i år att påpeka för kommunen att något behöver göras. Det är främst sträckan Kvarnparken - Nora Torg - Göthes Glas - till Gamla Landsvägen som behöver åtgärdas.

Eftersom vägen med gångbanor är dagis/skolväg och promenadväg för ett stort och folktätt område i Nora är trafiksäkerheten viktig. Satta hastighetsgränser måste hållas av alla trafikantkategorier. Detta kräver att orienterbarhet och skyltning förbättras.

I vägstråket ingår bil,- cykel- och gångtrafik. En rejäl nedförsbacke går från Noragårdsvägens korsning med Klingstavägen och ner mot Göthes Glas. Utefter sträckan finns utfarter från tomter och två lokalgator. Isynnerhet bilister har svårt att hålla hastighetsgränsen här och även fortsättningsvis när de väl fått upp farten.

Den mest akuta och närliggande lösningen enligt årsmötet är en eller flera strategiskt utplacerade fartkameror.  Ljusskyltar med hastighetsinformation bör komplettera.

Sedan hösten 2018 har diskuterats 30-målning i vägbanan.  Det vore lämpligt att göra den nu, inför sommaren.

Cykelbanan på den aktuella sträckan ingår delvis i det i det regionala cykelvägnätet vilket eventuellt förklarar den höga hastighet som även cyklisterna håller. Den dubbelriktade cykel-och gångbanan i regionala nätet är obehagligt trång vid möte och behöver breddas eller disponeras om så att den andra sidans nuv. trottoar också utnyttjas.

Skyltning och orienterbarhet för alla trafikanter och i synnerhet för cyklister är otydlig i området. Många cyklister missar den nya cykelbanan på nord- och nedsidan av vägen nere vid Nora Torg och cyklar istället över busshållplatsen på sydsidan Noragårdsvägen för att komma vidare mot Edsviksvägen. Bussresenärer måste vara säkrare än så. Den skylt som idag står i korsningen Noragårdsvägen/Nora Torg föreslås flyttad till avsedd cykelbana.

FNTF ser fram mot Trafikkontorets svar på ovanstående förslag för att göra trafiken på Noragårdsvägen säkrare och förutsätter åtgärder med det snaraste.

Med vänliga hälsningar,

Myrna Smitt,
ordförande Föreningen Nora Torgs Framtid

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se