Noratorg

2020-05-29

Bilvraket måste väck

Hans Iwan Bratt som sitter i FNTFs styrelse har skrivit till kommunen om skrotbilen vid Nora torgs busshållplats. Föreningen har nu i en skrivelse till kommunen ställt sig bakom Bratts skrivelse.

Bilvraket står på företaget Nora Bos mark, dvs samma företag som kommunen förhandlat med om att bygga flera höga hus på denna mark samt på angränsande kommunägd mark.  Det visar vilket svagt intresse bolaget har för området. 

Till tekniska kontoret, Danderyd

Ang ärende nr 2020KC 11724 ingivet av Hans Iwan Bratt

Styrelsen för Nora Torgs Framtid,  för närmare presentation se www.noratorg.se beslutade vid möte i kväll, 27 maj att fullt ut ställa sig bakom skrivelse, ingiven enligt rubrikens ärendenr, om bortforsling av bilvrak. Nora Torgs Framtid förutsätter att ärendet åtgärdas snarast möjligt.

Med vänliga hälsningar,

Myrna Smitt, ordförande

Hans Iwan Bratts skrivelse

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Bortforsling av bilvrak

Sedan mycket lång tid, över året, står det ett bilvrak på parkeringsplatsen bakom busshållplatsen Nora torg. Vraket plundras successivt. Det är en uppenbar miljörisk. Jag begär därför att kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att bilen ska fraktas bort.

Såvitt jag förstår så är bilen avställd. Det går att få fram uppgift om senaste äger som lär bo i kommunen. Bilen står på privat mark som innehas av aktiebolaget Nora Bo. 

Jag antar att ett ingripande kan ske med stöd av miljöbalken, då vraket inte tömts på vätskor, vilket innebär stor risk för miljöskada. Tillsyn enligt miljöbalken och bilskrotningsförordningen utövas av kommunen där nedskräpning skett. Enligt miljöbalken har kommunen rätt att ta ut avgift för sin tillsyn enligt den taxa fullmäktige beslutat. 

Ingripandet kan ske med föreläggande om lagens bestämmelser inte följs. Om föreläggandet inte följs bör kommunen begära att föreläggandet ska verkställas genom kronofogdemyndighetens försorg eller på ”den försumliges bekostnad”. Obs att kommunen är skyldig att anmäla överträdelsen av miljöbalken till åtal.

Det förefaller också vara möjligt att ingripa med ett så kallat åtgärdsföreläggande kombinerat med vite och verkställighetsförordnande och även handräckning, 11 kap. 19 § PBL Den kan vara tillämplig för en tomtägare som förvarar en eller flera skrotbilar, bildelar och annan bråte på sin tomt så att det ser allmänt ”stökigt” ut. Enligt 8 kap. 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

Att förvara bilvrak på en så synlig plats, i anslutning till en busshållplats, nedsätter områdets anseende. Dessutom passerar ett stort antal barn till och från skolan området som kan ta skada.

Situationen har diskuterats länge bland de boende, men har förväntat oss att företaget som äger parkeringsplatsen skulle ta sitt ansvar. 

Vänligen 

Hans Iwan Bratt
Hästhagsvägen 2, 18239 Danderyd
hibratt@gmail.com, 070-779 779 6 

 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se