Noratorg

2020-06-16

Vad tycker du om till miljön och klimatet?

Nu har du chansen att säga din mening om kommunens förslag till miljö- och klimatprogram.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08 §60 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett förslag till reviderat miljö- och klimatprogram. Kommunledningskontoret har nu i samarbete med berörda kontor arbetat fram ett förslag som är ute på remiss under perioden 2020-05-18 – 2020-09-18. Det finns nu möjlighet för dig som lever, bor och verkar i kommunen att lämna synpunkter och ge förbättringsförslag inför framtagande av ett färdigt förslag.

Förslaget till miljö- och klimatprogrammet har sex fokusområden:

  • begränsad klimatpåverkan
  • frisk luft
  • friskt vatten
  • biologisk mångfald
  • god bebyggd miljö
  • giftfri miljö

Remissförslaget hittar du här. Skicka synpunkter och förbättringsförslag till kommunstyrelsen@danderyd.se. Skriv i ämnesraden: KS 2019/0120 Remissvar till Miljö- och klimatprogram 2030. OBS att synpunkterna ska vara insända till kommunen senast 2020-09-18.

Om det är något du vill att Föreningen Nora torgs Framtid ska framhålla så kontakta även oss.

##f=3&t=title&a=uploads/Globala hållbarhetsmålen.jpg&ta=text med länk&b=De 17 globala hållbarhetsmålen&p=c&w=bredd##

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se