Noratorg

2020-06-19

Enkät i Danderyds kommuns översiktsplanering

##f=3&t=title&a=uploads/Översiktpanenkät.jpg&ta=text med länk&b=Kommunens enkät&p=h&w=60##

Danderyds kommun har informerat om att arbete med en ny översiktsplan, ÖPL pågår. Tidsramarna för kommunens arbete är att planen ska antas av Kommunfullmäktige 2021. Dessförinnan ska samråd med invånarna genomföras. En enkät syftar till att ge underlag för samrådet och kan besvaras 2 juni -31 augusti. https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-utveckling/oversiktsplan/enkaten/

ÖPL regleras av plan- och bygglagen. Planen ska ange den långsiktiga utvecklingen av kommunen och konsekvenser för markanvändningen. En ÖPL ska upprättas varje mandatperiod. Vår kommuns nu gällande ÖPL är från 2006!

Föreningen Nora Torgs Framtids, FNTF styrelse har provsvarat på enkäten och funnit att de 5 frågeområdena är snävt avgränsade och binds geografiskt hårt till befintlig markanvändning. Detta tillsamman med det digitala formatet gör att FNTF har svårt att lämna de nyanserade svar som föreningen kan ställa sig bakom. Frågebatteriet skulle behöva göras mera öppet och ha en tydlig, långsiktig målbild. I info materialet anges inte någon tidshorisont för planen, men 15 -20 års sikt är vanligt.

FNTF:s styrelse uppmanar medlemmarna att besvara enkäten och att lämna sina svar och synpunkter efter sina egna utgångspunkter. Det är viktigt att vi, var och en, framhåller vilka kvaliteter vi vill värna/utveckla för framtiden. Styrelsen informerar nedan om sina ställningstaganden, vilka kommer att sändas över till kommunen i en samlad skrivelse.

Som grund för hela FNTF:s svar ligger att vi ansluter oss till den nu gällande visionen/målbilden för Danderyd om att fortsatt utvecklas som trädgårdsstad, antagen av kommunfullmäktige 2017: 

Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Styrelsen kommenterar nedan de 5 frågeområdena (i den ordning de har i enkäten) och lägger in några ytterligare som vi anser skulle behövas för att skapa en ÖPL för kommunen fram till 2035-40.

OBS I varje frågeområde i enkäten finns ett utrymme för 200 tecken fritext. Styrelsen har formulerat våra ställningstaganden inom ramen 200 tecken, markerat i kursiverat.

1. Bygga eller bevara leder tanken till enstaka objekt. FNTF anser att svaret är den samlade miljön, tex trädgårdsstaden, som präglar hela kommunen.  Hur lägger vi in det på kartan? FNTF vidhåller givetvis att hela Nora Klingsta ska värnas och vill gärna se åtgärder som hindrar det slags byggande som pågår över hela kommunen, som leder till en brutal förtätning och helt motsäger trädgårdsstadsidén

2. Centrala Danderyd och E18 är en avgörande fråga för kommunens markanvändning. FNTF anser att det behövs ett realistiskt omtag, med statens finansiering som en grundläggande förutsättning, för att kunna välja alternativ.

3. Kommunikationer och tillgänglighet gå, åka cykla vart? FNTF anser det tveksamt med  dessa slumpvisa individdata och hänvisar till traditionella resvaneundersökningar.

4. Rekreation och mötesplatser ska enligt FNTF fogas in ett sammanhållet tänkande som ges fysisk utformning i översiktsplanen. För Nora är trädgårdsstaden fortfarande bärande för fortsatt utveckling av rekreationsområden och mötesplatser.

Kommunens målbild med utveckling av trädgårdsstaden, är mera aktuell idag i smittspridningstider, än vad någon kunnat ana. Att vi har grönska; egna och andras trädgårdar att njuta av samt parker och nära strövområden är ovärderligt. För de i karantän betyder grönskan oerhört mycket. Grönskan är en nyckelkvalitet för Danderyds fortsatta utveckling. 

FNTF vidhåller sitt förslag om att utveckla Noragårdsstråket, insänt hösten 2019 med diarienr 2016/0162. Det innebär att värna och tydliggöra vår trädgårdsstad. Här finns Noras viktiga mötesplatser. Att långsiktigt vårda grönskan, säkra trafikmiljön samt omgående ta bort gamla bilvrak och flytta enskilda fastigheters sopkärl från allmän mark är en viktig gemensam uppgift. Stråket som en bärande del av trädgårdsstadens utformning behöver ägnas egen uppmärksamhet i ÖPL-arbetet. 

En annan bärande del i ÖPL-arbetet ska vara kommunens långa kustremsa, med bad- och båtliv, samt promenadvägar på sommaren och skridskoturer på vintern. Viktigt att hålla kustremsan tillgänglig med gott om utrymme för bil- och cykeluppställning. För detta krävs mark.

Viktiga Mötesplatser i vårt område är Kvarnparken med badet, Smedjan, Kvarnstugan Danderydsgården och Stallet. Liksom Lärkängen med trafikskolan. För alla dessa är tillgängligheten och uppställningsplatser för besökare nödvändiga att ge plats för. Jfr Noragårdsstråket!

5. Trygga och otrygga platser. FNTF anser att den måttliga skalan och det sociala kontrollsystem som är inbyggt i trädgårdsstaden underlättar att upprätthålla tryggheten i kommunen. Den fysiska miljön behöver givetvis kompletteras med t.ex. Grannsamverkan.

FNTF anser att enkäten behöver breddas med fler frågeområden och ger därför nedan några exempel på frågor som också borde finnas med i enkäten för att ge ett underlag för planen:

Serviceutbyggnad såväl offentlig som kommersiell, tex skolor handel. Vilka skolor ska finnas om 15-20 år. Då ska skolorna inte vara bullerstörda, se nedan. Vilken handel finns kvar i traditionella butiker/centrum när internethandeln vuxit klart?  Hur ser varudistributionens struktur ut och utrymme krävs i vår kommun och kommundel år 2035-40? Hur kommer distributionen att se ut i slutledet, med utlämningsställen eller angöringsplatser i anslutning till bostaden?  Här vore invånarnas framtidssyn intressant.

Klimat- miljö- och energiåtgärder kräver fysisk utformning och behöver integreras i ÖPL. Kommunen har ett förslag till Miljö- och klimatprogram 2030 ute för synpunkter till 18 sept. FNTF efterlyser en integrering av kommunens Miljö- och klimatprogram 2030 i ÖPL. 

Energiförsörjning, När allt flera kommer att köra elbil hur kommer tillgång till laddstationer /stolpar och nät för dessa att utformas? Kommer solceller att bli påbjudna i kommunens detaljplanering? Hur vill invånarna ta sig an dessa frågor?

För den kommunala mark som frigörs när luftledningar nu grävts ner under mark, tex korsningen Noragårdsvägen/Genvägen föreslås ett samlat grepp för att den ska blir ett tillskott i den fysiska miljön till gagn för de boende i närområdet! 

Avfallsplan 2021 -32 med målet att öka återvinningen kräver också markdispositioner. Hur ska den fortsatta utvecklingen se ut beträffande avfallet enligt översiktsplaneringen. Hur bedöms markbehovet för fastighetsnära återvinning i en struktur med färre återvinningsstationer? Invånarnas syn på återvinningsstrukturen efter 2032?

Vattenfrågan har genom statens krav lett till en ökad ambitionsnivå i kommunens miljöprogram och hållbar dagvattenhantering ska genomföras.  Hur kommer vattenfrågorna, i synnerhet kring Nora å att integreras i ÖPL?  FNTF vill mot bakgrund av kommunens rapport Åtgärder Skyfall Noraån/13006667 peka på vilken förvärring av en redan riskabel situation som föreslagen nybyggnation vid Nora Torg skulle få.

Buller är en strategisk fråga för i synnerhet bostadsbebyggelse där kommunen borde ha en striktare tillämpning än Boverkets regler medger. I trädgårdsstaden ska utomhusvistelse i trädgården vara möjlig utan bullerstörning. Inte heller skolor och små barns utemiljö ska vara bullerstörd. FNTF avvisar byggnation med låg boendekvalitet inriktad på att lösa endast problemet buller, tex ensidiga lägenheter. 

NU ÄR DET VIKTIGT ATT ALLA UTTRYCKER SIN MENING ! 

LYCKA TILL MED SVAREN PÅ ENKÄTEN!  

Styrelsen för Föreningen Nora Torgs Framtid

 

Hälsningar,

Myrna Smitt

Tel 0709 548 779 * Epost: myrna.smitt@telia.com

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se