Noratorg

2020-06-25

Förslag på miljö och klimatprogram

Tyck till om kommunens förslag till miljö- och klimatprogram 2030

Kommunstyrelsen beslöt 2019-04-08 att ta fram ett miljö- och klimatprogram. Ett förslag är nu på remiss under perioden 2020-05-18 – 2020-09-18. Förslaget har sex fokusområden: begränsad klimatpåverkan frisk luft friskt vatten biologisk mångfald god bebyggd miljö giftfri miljö

FNTF kommer att ta beslut om sitt remissvar i augusti. Hör av dig till oss med dina tankar om förslaget. Hans Iwan Bratt har läst och funderat. Här kan nu läsa hans utkast.

Utkast

Danderyds kommun har tagit fram ett förslag till Miljö- och klimatprogram för Danderyds kommun 2021 - 2030. Programmet består till stor del av rekapitulering av beslut fattade på globalt och nationellt plan. 

Konkreta åtgärder på kommunalt plan ingår inte. Det framgår på sidan Kommunens roll och möjlighet att påverkan:

Miljö- och klimatprogrammet fastställer inte vilka konkreta åtgärder som ska genomföras inom kommunens verksamheter eller kostnadsberäknar dessa. Nämnder och bolag har genomförandeansvar för mål och uppdrag och ska i sin verksamhetsplan formulera mål, åtgärder och aktiviteter samt indikatorer som syftar till att uppfylla miljöprogrammets mål och uppdrag och själva avgöra och besluta om de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Till stöd för förvaltningarna finns ett verksamhetsstöd där förslag till åtgärder och aktiviteter finns samlade. Vid införande av kvalitetsledningssystem integreras programmet för att säkerställa effektivt genomförande. 

I programmet anges att cykelvägnätet ska förbättras. Förhoppningsvis ska förbättringarna leda till att cyklingen blir mindre störande. Det är alltför vanligt att cyklister har för hög hastighet och otillräcklig utrustning av t.ex lampor och reflexer. Många agerar på ett otrevligt och ibland riskabelt sätt mot gående genom att passera i alldeles för hög fart och utan att signalera. Erfarenheten visar att systemet med gemensam väg för cykling och gående inte fungerar. Det är inte heller acceptabelt att dela upp smala trottoarer filer för cyklister respektive gående, då cyklister inte visar de gående hänsyn.

Enligt programmet så sker det för närvarande en mycket stark tillbakagång av växter och djur på jorden. Det är ett tveksamt konstaterande. Enligt SLUs mätningar av utrotningshotade fjur är under alla omständigheter läget gott i Sverige. Några speciella åtgärder är inte nödvändiga i kommunen. Det är angeläget att kommunens gränsområden återställs till hur de varit tidigare och därmed stimulerar invånarna att nyttja dem.

Det är angeläget att antalet stora träd i kommunen inte blir färre  utan bör tvärtom öka. Då träd måste tas bort pga sjukdom eller annat så bör de snarast ersättas med träd av liknande storlek.

Det sägs i programmet att kommunen ska ta sig an utmaningen att få bilresor att ersättas med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det är dock upp till den enskilde att göra avvägningen av för- och nackdelar att använda bil utifrån sina förutsättningar. Kommunen har sedan att anpassa trafikförutsättningarna till de val invånarna gör. Utsläppen av koldioxid hanteras i EUs lagstiftning varför speciella åtgärder inte krävs på kommunal nivå. Det är givetvis angeläget att bilismens inverkan på luftföroreningar och buller minimeras.

Tyvärr har åtskilligt nytt byggande skadat kommunens karaktär av trädgårdsstad. Danderyd är en kommun med mycket särpräglade kulturhistoriska värden som måste få bibehållas genom att nya byggen ansluter till kommunens tradition med småhus med trädgårdar. De utgör kommunens identitet.

Principen om linjär avfallshantering, där en produkt har en tydlig start och ett tydligt slut, till en cirkulär avfallshantering där produkter som tappat sin funktion återvinns till en ny produkt. Det är dock klart att om denna princip drivs alltför långt leder det till betydande fördyrande av produkter och därmed öka levnadskostnader för individerna. Därför bör principens tillämpning avvägas mot kostnaderna för konsumtionen.

Programmet vill att kommunen ska erbjuda ekologiska måltider vid förskolor, skolor och äldreboenden. Det är inte förenligt med de uppsatta målen. Ekologiska måltider leder till höga matkostnader och har inga fördelar ur miljösynpunkt. Problemen med mikroplaster är outredda varför några åtgärder inte behövs för närvarande.

/Hans Iwan Bratt

 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se