Noratorg

2021-02-07

Danderyds villastad ska skyddas

Villastadens karaktär i västra Danderyd är inte tillräckligt skyddad mot förtätning som kan förändra områdets karaktär. Nu ska gamla regler ses över. Gamla detaljplaner som reglerar nybyggen i Västra Danderyd ska ses över, skriver Anton Kylbäck, Mitti Danderyd i papperstidningen.

##f=3&t=title&a=uploads/Jonas Bark.jpg&ta=Jonas Bark, planeringschef &b=Jonas Bark, planeringschef &p=h&w=50## Kommunledningskontoret ska utreda "åtgärder för att motverka ovarsam förtätning” för att bevara villastadens karaktär. “ Nu ska vi börja med att se hur utbrett problemet är med villatomter som kan delas upp i två eller flera små fastigheter, säger Jonas Bark, planchef på kontoret. Det är en befattning han haft sedan juni 2019. Här är förslaget till kommunstyrelsens möte 18/1.

Även Danderyds hembygdsförening välkomnar utredningen. Anne-Marie Bratt, ordförande i föreningen, menar att området västra Danderyd idag har varit förbisett när det gäller förtätning. 

— Det finns fastigheter som är kulturhistoriskt intressanta, som man har rivit. Trädgårdarna har sedan försvunnit och det påverkar hela miljön i området, säger hon och tillägger: Vi vill bevara och värna om de här villamiljöerna samtidigt som vi har ett samhälle som  kan utvecklas.

Förtätningen av villastaden i kommunen har pågått länge. Efter ett beslut från byggnadsnämnden upphörde det dock nästan helt, 2016, då hårdare regler antogs. Men förtätningen har fortsatt ändå. Enligt Jonas Bark har de har sett en trend där gamla villor rivs och sedan fastigheten styckas av — där stora villor sedan byggs på små tomter.

Tittar ni bara på kommundelen västra Danderyd?

— Vi tror att problemet i första hand förekommer där, och har ingen anledning tro att det är  utbrett i hela kommunen. Allt handlar om vilka bestämmelser som finns i detaljplanerna så samma förutsättningar finns oftast inom ett eller flera angränsande kvarter.

Artikeln i Mitti är givetvis mycket glädjande. Vi i Nora torgs framtid har levt hotade av planer på stora byggkomplex mitt i villastaden. Nu hoppas vi att dessa skrämmande planer är borta för gott. Nu kan vi i Nora börja en konstruktiv diskussion om hur vår kommundel bör utvecklas, säger Hans Iwan Bratt, styrelseledamot i föreningen Nora torgs framtid.

Utredningen ska vara klar i vår

Den 18 januari lyftes frågan vid kommunstyrelsen. Utredningen kring möjliga åtgärder för att motverka förtätningen ska redovisas den 12 april. 

 

I tjänsteutlåtandet tas det upp som exempel att det finns flera 500-700 kvadratmeter stora fastigheter, jämfört med 1500 som den vanliga storleken.

 

Det senaste exemplet är i Berga där en fastighet nyligen har bildats på 522 kvadratmeter. Bara i Ekbackenområdet finns det cirka 100 fastigheter som saknar fastighetsplan och bestämmelser om minsta fastighetsstorlek.

 

 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se