Noratorg

2021-03-24

Medlemsbrev 24 mars 2021

Kära medlemmar,

Hoppas ni fortfarande håller ut och att C inte slagit klorna i er.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp det traditionella årsmötet till september - oktober och hoppas då att vi kan ha ett möte IRL med er alla. Datum återkommer vi om när vi vet mera, dock före sommaren.

På byggfronten inget nytt och på trädfronten gäller att vi av budgetskäl får vänta ytterligare innan luckorna efter fällda björkar utefter Noragårdsvägen täpps igen. Frågan om träd har nu aktualiserats på ett högre plan i dagspress och kommunledning med anledning av den omfattande trädfällning som pågår i kommunen.

FNTF menar att träd visst måste hållas efter och föryngring måste genomföras men detta måste ingå i ett strukturerat arbete och så att de kringboende får veta vad som är i görningen. Det tar lång tid för ett träd att växa upp. FNTF förutsätter att kommunen anammar de kloka orden i sina riktlinjer för trädskötsel : riktlinjertradvegetation-2020.pdf (danderyd.se).

FNTF har tillsammans med Danderyds Hembygdsförening tidigare lämnat ett förslag (text/ bild) till tekniska kontoret om en minnesplakett - infoskylt om Nora Torgs roll som centrum. Vi tycker att det för nytillkomna danderydsbor och besökare kan vara intressant att veta vilken tradition Nora Torg bär. Torget var centrum i ursprungliga Nora Trädgårdsstad och fortsatte vara centrum även i dåvarande Danderyds köping, som uppgick i nuvarande Danderyds kommun - just det- 1971, dvs för 50 år sedan. Detta är värt att uppmärksammas!

På plansidan pågår två viktiga processer: - Kommunstyrelsens uppdrag att utreda åtgärder för att motverka oönskad förtätning i villastaden. Uppdraget ska redovisas den 12 april och har uppmärksammats i lokalpressen. Se vår websida www.noratorg.se

- Översiktsplaneringen pågår med sikte på en antagen plan under innevarande år. FNTF:s inspel om Noragårdsstråket finns under fliken rapporter på vår websida www.noratorg.se Kommunen förväntas under våren att genomföra ett samråd i form av en enkät. Det ser vi fram emot.

Från tunneldrivningen (vi är många med byggnader i påverkansområdet) meddelades 25 febr. att det var tillfällig paus i borrningen och att berörda fastighetsägare informerats särkilt. Mätpersonal syns ibland i vårt område och kollar våra pliggar. Viktigt i vår sättningsbenägna lera.

Till sist: FNTF fyller 5 år och det ska vi fira! Stor överraskning - villkorat av att Corona inte sätter käppar i hjulen! Vi återkommer med datum och detaljer.

GLAD PÅSK, önskar Myrna Smitt, ordförande i Nora Torgs Framtid

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se