Noratorg

2021-05-05

Förslaget till Översiktsplan är klart

Kommunen har nu sänt ut förslaget till Översiktsplan på remiss. Information finns på kommunens webb: Samråd för översiktsplanen. Den presenteras även på ArcGIS StoryMaps. Samrådet pågår fram till 13 juni. Föreningen Nora torgs framtid (FNTF) är en remissinstans.

Översiktsplan består 158 sidor uppdelade i 7 kapitel och en bilaga
1 - Inledning
2 - Utgångspunkter
3 - Nuläge
4 - Översiktsplanens mål
5 - Utvecklingsinriktning
6 - Mark- och vattenanvändning
7 - Genomförande och konsekvenser av planeringen
Bil Hållbarhetsbedömning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan

FNTF kommer att diskutera förslaget på sitt styrelsemöte 5 maj. Givetvis är synpunkter från medlemmarna mycket välkomna.

Byggandet av bostäder en central fråga i förslaget. Den regionala utvecklingsplanen har ett mål om ytterligare 170-350 bostäder i kommunen per år fram till 2050. Det blir 4930-10150 bostäder under perioden.

Kommunen sägeri förslaget att det är risk för att detta byggande inte uppnås. “Danderyd är till ytan en av Sveriges minsta kommuner samtidigt som det är en av de mest exploaterade kommunerna i landet i förhållande till ytan. I dagsläget finns cirka 13 000 bostäder i kommunen. “

Den 31 december 2020 bodde 32 712 invånare i Danderyd. Det var 16 632 kvinnor och 16 080 män. Fördelade på 13 346 bostäder bor cirka 2,5 personer per hushåll. Av de boende är 52 procent sammanboende, 39 procent ensamstående och 9 procent hör till “övriga hus”.

Enligt kommunens befolkningsprognos kan kommunen med ytterligare bostäder ha 35 466 personer, utan tillskott av bostäder blir antalet person 32 493.

Nora

Nora nämns 15 gånger i förslaget, Västra Danderyd nämns 7 gånger. Hur mycket man ägnar utrymme åt kommundelen Danderyd är svårt att säga då namnet också används för hela kommunen.

Man påpekar att Nora träsk inte är ett naturreservat men att det är ekologiskt känsligt vattenområde. Nora träsk hade vid mätningar 2014 kraftiga problem med  övergödning med höga fosfor- och klorofyllvärden. Dagvatten i kommunen leds främst till Edsviken, via Ekebysjön och Nora träsk.

Det finns i förslaget en oro för att framtida klimatförändringarna kan ge ökade regnmängder som utmanar befintliga vattensystem som är dimensionerade för andra flödesstorlekar. Ökade vattenflöden och översvämningar av markerna påverkar även risken för ras och skred samt innebär större risk för översvämning och bortspolning av vägar. I Danderyd finns flera områden som riskerar att översvämmas vid skyfall, exempelvis i området runt Nora torg.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se