Noratorg

2021-06-22

Lägesrapport Juni

Kära medlemmar,

Föreningen Nora Torgs Framtid vill ge en uppdatering om läget. Det är främst kommungemensamma utredningar/planer som är aktuella. Beträffande Översiktsplan – Danderyds kommun har hoppeligen alla svarat på enkäten och fört fram sina synpunkter på vårt framtida Danderyd.

Nora Torgs Framtid har som förening fått utsträckt tid att yttra sig över Översiktsplanen till i början av oktober. Med den utsträckta tiden hinner vi behandla vårt yttrande på kommande årsmöte. Styrelsen anser det viktig att vi har medlemmarnas samlade uppfattningar med i yttrandet och kommer att i god tid före årsmötet dela ett utkast.

Årsmötet är utsatt till lördag den 2 oktober på eftermiddagen. Lägg datum på minnet och notera i kalendern! Då fyller vi 5 år!

Se förra medlemsbrevet om vad vi hittills noterat ang Nora Torg i planen.

  • Nora Torg pekas ut som ett av 15 utredningsområden, för centrumutveckling och bostäder närmare bestämt.
  • Noragårdsstråket föreslås i avsnittet "Utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv” som ett promenadstråk. Se Nora Torgs Framtids inspel i frågan på vår websida.
  • Under rubriken "Klimatanpassning - effekter av ett förändrat klimat” tas området runt Nora Torg som exempel på områden som riskerar att översvämmas vid skyfall (100- årsregn).
  • Nora Torgs Framtid funderar givetvis också över de stora frågorna för kommunens utveckling, t.ex. E18:s passage genom kommunen, där förslaget utgår från två alternativ.

Kommunen har vidare remitterat förslag till Vattenplan och Dagvattenplan till den 30 september. Hur styrelsen i sitt yttrande över ÖP ska hantera dessa planer funderar vi nu på. Båda planerna berör Nora Torg i egenskap av lågområde. Om någon av er medlemmar har goda idéer tar vi tacksamt emot dem!

I länken Sök – Danderyds kommun återfinns såväl Vatten- som Dagvattenplan med underlag. Dygnet 26-27 maj fick vi en viktig påminnelse om vad ett 20-årsregn kan innebära. Då uppmättes 50 mm regn här i Noraområdet. På sina håll strömmade vatten in i källare och lågt liggande utrymmen eftersom marken inte förmådde absorbera allt. En tråkig och allvarlig illustration till vad extremväder kan innebära i vårt område. Vår växtlighet med träd liksom öppna, bevuxna ytor överhuvudtaget är viktiga i sammanhanget.

Träden är en lisa också i pågående varma extremväder, märk väl, med klass 1-varning. När temperaturen så tillåter hoppas jag de som är i närheten av torget kommer och beundrar den vackra rabatten framför Nora Torg 4, dvs det ena av Sixten Magnusson husen, med tidigare Posten.

Alla medlemmar önskas en ljuvlig sommar tillsammans med nära och kära, en sommar då vi kan börja ta tillvaron i besittning igen.

Sommarhälsningar, Myrna Smitt, ordförande

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se