Nora torgs framtid

2017-11-18

Skrivelsen till kommunfullmäktige 2017-11-17


Bästa/e ledamot av Kommunfullmäktige i Danderyds kommun

Föreningen Nora Torgs Framtid bildades i januari 2016 med anledning av det programsamråd om utbyggnad av Nora Torg som kommunen inbjudit till. Föreningen, som är partipolitiskt neutral, har idag nära 150 medlemmar boende i Nora. Genomgående i opinionsmöten och samarbeten med andra organisationer i området är hur Noraborna alltmer förvånas över frånvaron av politikerdialog med de boende angående Nora Torgsplaneringen. Detta är allvarligt med tanke på vilken kraftig laddning Nora Torg har bland Noraborna.

Nora Torg och trädgårdsstaden Enligt vad vi kan förstå av kommunens tjänstemän och av senaste Danderydsaktuellt, fortsätter planeringen av Nora Torgsområdet, med samma inriktning som tidigare, trots en kraftig remissopinion emot. Försök till samtal med ansvariga politiker i koalitionen har hittills varit resultatlösa. Vi kan inte föreställa oss att samma distanserade inställning råder bland övriga folkvalda i kommunen.

I kommunens gällande Översiktsplan 2006 anges som en utgångspunkt att ”Danderyds identitet som bygger på trädgårdsstadens värden med en bebyggelse integrerad i naturmiljön ska bevaras.”

Som en av riktlinjerna för utbyggnad anges i samma dokument: ”Danderyds identitet och kulturarv som trädgårdsstad ska vara utgångspunkt vid förtätning i den befintliga miljön.”

Det är en styrka att kunna behålla bilden av en trädgårdsstad. Det framhålls ofta att det är trädgårdsstaden som är ett av skälen till att det är populärt att flytta till Danderyd

Noratorgsplanerna går tvärsemot Översiktsplanen och skulle till och med förstöra den trädgårdsstad, Nora som har funnits sedan 1927.

Tjänstemännens uppdrag Mot bakgrund av den kraftiga remissopinionen mot NoraTorgsplanerna kan Kommunledningen rimligen inte fortsätta att ge sina tjänstemän i uppdrag att arbeta med planer för en artfrämmande 15 meter (4-5 våningar) hög bebyggelse utan grönområden vid Nora Torg. — För att ”Liva upp Nora Torg” som exploateringschefen David Grind i våras framförde i Danderyds Nyheter (5 april i år).

Vi efterlyser en dialog med ansvariga politiker om: - hur remissynpunkterna på senaste samrådsversionen av detaljplanen hanteras - förhandlingarna om planavtal mellan kommun och byggherre - att ett omtag av planeringen är nödvändigt.

Exploatörens/byggherrens planavtal löpte ut den 25 september 2017. Vi anser att kommunen nu ska ta chansen att återta initiativet på den övervägande kommunala mark som avtalet gäller. Den mark, som berörs av den planerade bebyggelsen vid Nora Torg, ägs till 75 - 80% av kommunen.

Varför ersätts bygglagens medborgarinflytande av förhandlingar med exploatören/byggherren? Kommunens planmonopol innebär ett åtagande och ett ansvar för kommunen att göra sin del i processen, bl. a. avvägningar av motstående intressen.

Remissopinion Efter plansamrådet i våras har 79 remissvar inkommit. Tunga remissinstanser, som t.ex. Länsstyrelsen Stockholm, Lantmäteriet samt nämnder i kommunen, är kritiska.

- Länsstyrelsen Stockholm — Länsstyrelsen har invändningar rörande miljö- och

klimatfrågor, bland annat efterlevnaden av EU:s vattendirektiv.

- Lantmäteriet — Lantmäteriet har synpunkter på den ofullständiga plankartan och har

översänt sina synpunkter till länsstyrelsen för kännedom.

- Danderyds kommunala instanser:

Tekniska kontoret: ”Eftersom det finns flertalet ledningsstråk, spillvattenledningar och dylikt, bör frågan gällande vatten, avlopp och dagvatten utredas ytterligare efter samrådet. Detsamma gäller frågan för från hur avfallshanteringen ska fungera i befintliga och nybyggda fastigheter. Tekniska kontoret anser även att dagens torgyta bör behållas som kommunal mark så att torgytan får likvärdig skötsel som ges i andra kommunala områden med kommunal mark. Tekniska kontoret anser även att det är värdefullt om konstverket Mor och Barn av Carl Eldh ska finnas kvar i befintlig torgyta...” Danderyds kommunledningskontor, Trygg i Danderyd/BRÅ anser att trafiklösningen med ”shared space” är riskabel med hänsyn till trafiksäkerheten. Man pekar också på risker med parkeringar och träd vid gator. Kontoret betonar även frågan om bristande orienterbarhet i området på grund av en blandning av för många verksamheter. Vidare vill kontoret se en hälsokonsekvensbedömning av busstrafik med hållplats i körbana. Kommunledningskontoret pekar också på mopedisterna som riskfaktorer i den föreslagna lösningen.

Dagvattentunneln Den föreslagna flytten av Noragårdsvägen med ny placering intill/över den mera än 50 år gamla cementtunneln med Nora å anses som ett högriskprojekt av den mark- och vattenbyggnadsexpert som Föreningen Nora Torgs Framtid anlitar.

Kraftig, lokalt förankrad remissopinion Drygt 50 enskilda personer och ett antal föreningar har lämnat synpunkter på plansamrådet och är oroade och upprörda över förslaget med sin förtätning och förstörelse av trädgårdsstaden. Synpunkterna rör hushöjder, bebyggelsetäthet, parkeringsplatser, trafiksäkerhet, buller, ljusförhållanden och inte minst områdets mark- och dagvattenförhållanden. Förlusten av natur- och kulturstråket från Nora Träsk till Ekebysjön utefter Noragårdsvägen samt flytten av vägen upprör såväl organisationer som enskilda. En sammanställning av remissvaren på plansamrådet finns på Föreningen Nora Torgs Framtids websida: www.noratorg.se

Omtag Föreningen Nora Torgs Framtid efterlyser mot bakgrund av ovanstående frågor och kritiken mot de hittills framlagda förslagen ett politiskt agerande rörande förslagen till utbyggnad av Nora Torg. Vi kräver ett omtag i den pågående processen, baserat på dialog mellan ansvariga politiker och oss boende i Noraområdet.

Möte med majoritetsföreträdare Den 27 november har representanter för Föreningen Nora Torgs Framtid fått lov att träffa majoritetsföreträdare på hög nivå i kommunen för att diskutera planeringen av Nora Torg. Detta är ett möte som vi ser fram emot. Vi ser det som ett viktigt tillfälle att på allvar lyssna på varandras argument för hur Nora Torg ska utvecklas på ett bra sätt.

Konstruktiv dialog Föreningen Nora Torgs Framtid välkomnar givetvis konstruktiv dialog även med övriga politiker i kommunen om Nora Torgsplanerna. Vi bedömer att vårt exempel är en viktig utgångspunkt för beslut om vilka demokratiska och organisatoriska principer som ska gälla för utveckling och utbyggnad av vår kommun.

Danderyd den 17 november 2017

Föreningen Nora Torgs Framtid

gm Myrna Smitt, ordforande

Till Alla

2017-11-18

Skrivelsen till kommunfullmäktige 2017-11-17


Bästa/e ledamot av Kommunfullmäktige i Danderyds kommun

Föreningen Nora Torgs Framtid bildades i januari 2016 med anledning av det programsamråd om utbyggnad av Nora Torg som kommunen inbjudit till. Föreningen, som är partipolitiskt neutral, har idag nära 150 medlemmar boende i Nora. Genomgående i opinionsmöten och samarbeten med andra organisationer i området är hur Noraborna alltmer förvånas över frånvaron av politikerdialog med de boende angående Nora Torgsplaneringen. Detta är allvarligt med tanke på vilken kraftig laddning Nora Torg har bland Noraborna.

Nora Torg och trädgårdsstaden Enligt vad vi kan förstå av kommunens tjänstemän och av senaste Danderydsaktuellt, fortsätter planeringen av Nora Torgsområdet, med samma inriktning som tidigare, trots en kraftig remissopinion emot. Försök till samtal med ansvariga politiker i koalitionen har hittills varit resultatlösa. Vi kan inte föreställa oss att samma distanserade inställning råder bland övriga folkvalda i kommunen.

I kommunens gällande Översiktsplan 2006 anges som en utgångspunkt att ”Danderyds identitet som bygger på trädgårdsstadens värden med en bebyggelse integrerad i naturmiljön ska bevaras.”

Som en av riktlinjerna för utbyggnad anges i samma dokument: ”Danderyds identitet och kulturarv som trädgårdsstad ska vara utgångspunkt vid förtätning i den befintliga miljön.”

Det är en styrka att kunna behålla bilden av en trädgårdsstad. Det framhålls ofta att det är trädgårdsstaden som är ett av skälen till att det är populärt att flytta till Danderyd

Noratorgsplanerna går tvärsemot Översiktsplanen och skulle till och med förstöra den trädgårdsstad, Nora som har funnits sedan 1927.

Tjänstemännens uppdrag Mot bakgrund av den kraftiga remissopinionen mot NoraTorgsplanerna kan Kommunledningen rimligen inte fortsätta att ge sina tjänstemän i uppdrag att arbeta med planer för en artfrämmande 15 meter (4-5 våningar) hög bebyggelse utan grönområden vid Nora Torg. — För att ”Liva upp Nora Torg” som exploateringschefen David Grind i våras framförde i Danderyds Nyheter (5 april i år).

Vi efterlyser en dialog med ansvariga politiker om: - hur remissynpunkterna på senaste samrådsversionen av detaljplanen hanteras - förhandlingarna om planavtal mellan kommun och byggherre - att ett omtag av planeringen är nödvändigt.

Exploatörens/byggherrens planavtal löpte ut den 25 september 2017. Vi anser att kommunen nu ska ta chansen att återta initiativet på den övervägande kommunala mark som avtalet gäller. Den mark, som berörs av den planerade bebyggelsen vid Nora Torg, ägs till 75 - 80% av kommunen.

Varför ersätts bygglagens medborgarinflytande av förhandlingar med exploatören/byggherren? Kommunens planmonopol innebär ett åtagande och ett ansvar för kommunen att göra sin del i processen, bl. a. avvägningar av motstående intressen.

Remissopinion Efter plansamrådet i våras har 79 remissvar inkommit. Tunga remissinstanser, som t.ex. Länsstyrelsen Stockholm, Lantmäteriet samt nämnder i kommunen, är kritiska.

- Länsstyrelsen Stockholm — Länsstyrelsen har invändningar rörande miljö- och

klimatfrågor, bland annat efterlevnaden av EU:s vattendirektiv.

- Lantmäteriet — Lantmäteriet har synpunkter på den ofullständiga plankartan och har

översänt sina synpunkter till länsstyrelsen för kännedom.

- Danderyds kommunala instanser:

Tekniska kontoret: ”Eftersom det finns flertalet ledningsstråk, spillvattenledningar och dylikt, bör frågan gällande vatten, avlopp och dagvatten utredas ytterligare efter samrådet. Detsamma gäller frågan för från hur avfallshanteringen ska fungera i befintliga och nybyggda fastigheter. Tekniska kontoret anser även att dagens torgyta bör behållas som kommunal mark så att torgytan får likvärdig skötsel som ges i andra kommunala områden med kommunal mark. Tekniska kontoret anser även att det är värdefullt om konstverket Mor och Barn av Carl Eldh ska finnas kvar i befintlig torgyta...” Danderyds kommunledningskontor, Trygg i Danderyd/BRÅ anser att trafiklösningen med ”shared space” är riskabel med hänsyn till trafiksäkerheten. Man pekar också på risker med parkeringar och träd vid gator. Kontoret betonar även frågan om bristande orienterbarhet i området på grund av en blandning av för många verksamheter. Vidare vill kontoret se en hälsokonsekvensbedömning av busstrafik med hållplats i körbana. Kommunledningskontoret pekar också på mopedisterna som riskfaktorer i den föreslagna lösningen.

Dagvattentunneln Den föreslagna flytten av Noragårdsvägen med ny placering intill/över den mera än 50 år gamla cementtunneln med Nora å anses som ett högriskprojekt av den mark- och vattenbyggnadsexpert som Föreningen Nora Torgs Framtid anlitar.

Kraftig, lokalt förankrad remissopinion Drygt 50 enskilda personer och ett antal föreningar har lämnat synpunkter på plansamrådet och är oroade och upprörda över förslaget med sin förtätning och förstörelse av trädgårdsstaden. Synpunkterna rör hushöjder, bebyggelsetäthet, parkeringsplatser, trafiksäkerhet, buller, ljusförhållanden och inte minst områdets mark- och dagvattenförhållanden. Förlusten av natur- och kulturstråket från Nora Träsk till Ekebysjön utefter Noragårdsvägen samt flytten av vägen upprör såväl organisationer som enskilda. En sammanställning av remissvaren på plansamrådet finns på Föreningen Nora Torgs Framtids websida: www.noratorg.se

Omtag Föreningen Nora Torgs Framtid efterlyser mot bakgrund av ovanstående frågor och kritiken mot de hittills framlagda förslagen ett politiskt agerande rörande förslagen till utbyggnad av Nora Torg. Vi kräver ett omtag i den pågående processen, baserat på dialog mellan ansvariga politiker och oss boende i Noraområdet.

Möte med majoritetsföreträdare Den 27 november har representanter för Föreningen Nora Torgs Framtid fått lov att träffa majoritetsföreträdare på hög nivå i kommunen för att diskutera planeringen av Nora Torg. Detta är ett möte som vi ser fram emot. Vi ser det som ett viktigt tillfälle att på allvar lyssna på varandras argument för hur Nora Torg ska utvecklas på ett bra sätt.

Konstruktiv dialog Föreningen Nora Torgs Framtid välkomnar givetvis konstruktiv dialog även med övriga politiker i kommunen om Nora Torgsplanerna. Vi bedömer att vårt exempel är en viktig utgångspunkt för beslut om vilka demokratiska och organisatoriska principer som ska gälla för utveckling och utbyggnad av vår kommun.

Danderyd den 17 november 2017

Föreningen Nora Torgs Framtid

gm Myrna Smitt, ordforande

Till Alla
Inga taggar

2017-11-18

Skrivelsen till kommunfullmäktige 2017-11-17


Bästa/e ledamot av Kommunfullmäktige i Danderyds kommun

Föreningen Nora Torgs Framtid bildades i januari 2016 med anledning av det programsamråd om utbyggnad av Nora Torg som kommunen inbjudit till. Föreningen, som är partipolitiskt neutral, har idag nära 150 medlemmar boende i Nora. Genomgående i opinionsmöten och samarbeten med andra organisationer i området är hur Noraborna alltmer förvånas över frånvaron av politikerdialog med de boende angående Nora Torgsplaneringen. Detta är allvarligt med tanke på vilken kraftig laddning Nora Torg har bland Noraborna.

Nora Torg och trädgårdsstaden Enligt vad vi kan förstå av kommunens tjänstemän och av senaste Danderydsaktuellt, fortsätter planeringen av Nora Torgsområdet, med samma inriktning som tidigare, trots en kraftig remissopinion emot. Försök till samtal med ansvariga politiker i koalitionen har hittills varit resultatlösa. Vi kan inte föreställa oss att samma distanserade inställning råder bland övriga folkvalda i kommunen.

I kommunens gällande Översiktsplan 2006 anges som en utgångspunkt att ”Danderyds identitet som bygger på trädgårdsstadens värden med en bebyggelse integrerad i naturmiljön ska bevaras.”

Som en av riktlinjerna för utbyggnad anges i samma dokument: ”Danderyds identitet och kulturarv som trädgårdsstad ska vara utgångspunkt vid förtätning i den befintliga miljön.”

Det är en styrka att kunna behålla bilden av en trädgårdsstad. Det framhålls ofta att det är trädgårdsstaden som är ett av skälen till att det är populärt att flytta till Danderyd

Noratorgsplanerna går tvärsemot Översiktsplanen och skulle till och med förstöra den trädgårdsstad, Nora som har funnits sedan 1927.

Tjänstemännens uppdrag Mot bakgrund av den kraftiga remissopinionen mot NoraTorgsplanerna kan Kommunledningen rimligen inte fortsätta att ge sina tjänstemän i uppdrag att arbeta med planer för en artfrämmande 15 meter (4-5 våningar) hög bebyggelse utan grönområden vid Nora Torg. — För att ”Liva upp Nora Torg” som exploateringschefen David Grind i våras framförde i Danderyds Nyheter (5 april i år).

Vi efterlyser en dialog med ansvariga politiker om: - hur remissynpunkterna på senaste samrådsversionen av detaljplanen hanteras - förhandlingarna om planavtal mellan kommun och byggherre - att ett omtag av planeringen är nödvändigt.

Exploatörens/byggherrens planavtal löpte ut den 25 september 2017. Vi anser att kommunen nu ska ta chansen att återta initiativet på den övervägande kommunala mark som avtalet gäller. Den mark, som berörs av den planerade bebyggelsen vid Nora Torg, ägs till 75 - 80% av kommunen.

Varför ersätts bygglagens medborgarinflytande av förhandlingar med exploatören/byggherren? Kommunens planmonopol innebär ett åtagande och ett ansvar för kommunen att göra sin del i processen, bl. a. avvägningar av motstående intressen.

Remissopinion Efter plansamrådet i våras har 79 remissvar inkommit. Tunga remissinstanser, som t.ex. Länsstyrelsen Stockholm, Lantmäteriet samt nämnder i kommunen, är kritiska.

- Länsstyrelsen Stockholm — Länsstyrelsen har invändningar rörande miljö- och

klimatfrågor, bland annat efterlevnaden av EU:s vattendirektiv.

- Lantmäteriet — Lantmäteriet har synpunkter på den ofullständiga plankartan och har

översänt sina synpunkter till länsstyrelsen för kännedom.

- Danderyds kommunala instanser:

Tekniska kontoret: ”Eftersom det finns flertalet ledningsstråk, spillvattenledningar och dylikt, bör frågan gällande vatten, avlopp och dagvatten utredas ytterligare efter samrådet. Detsamma gäller frågan för från hur avfallshanteringen ska fungera i befintliga och nybyggda fastigheter. Tekniska kontoret anser även att dagens torgyta bör behållas som kommunal mark så att torgytan får likvärdig skötsel som ges i andra kommunala områden med kommunal mark. Tekniska kontoret anser även att det är värdefullt om konstverket Mor och Barn av Carl Eldh ska finnas kvar i befintlig torgyta...” Danderyds kommunledningskontor, Trygg i Danderyd/BRÅ anser att trafiklösningen med ”shared space” är riskabel med hänsyn till trafiksäkerheten. Man pekar också på risker med parkeringar och träd vid gator. Kontoret betonar även frågan om bristande orienterbarhet i området på grund av en blandning av för många verksamheter. Vidare vill kontoret se en hälsokonsekvensbedömning av busstrafik med hållplats i körbana. Kommunledningskontoret pekar också på mopedisterna som riskfaktorer i den föreslagna lösningen.

Dagvattentunneln Den föreslagna flytten av Noragårdsvägen med ny placering intill/över den mera än 50 år gamla cementtunneln med Nora å anses som ett högriskprojekt av den mark- och vattenbyggnadsexpert som Föreningen Nora Torgs Framtid anlitar.

Kraftig, lokalt förankrad remissopinion Drygt 50 enskilda personer och ett antal föreningar har lämnat synpunkter på plansamrådet och är oroade och upprörda över förslaget med sin förtätning och förstörelse av trädgårdsstaden. Synpunkterna rör hushöjder, bebyggelsetäthet, parkeringsplatser, trafiksäkerhet, buller, ljusförhållanden och inte minst områdets mark- och dagvattenförhållanden. Förlusten av natur- och kulturstråket från Nora Träsk till Ekebysjön utefter Noragårdsvägen samt flytten av vägen upprör såväl organisationer som enskilda. En sammanställning av remissvaren på plansamrådet finns på Föreningen Nora Torgs Framtids websida: www.noratorg.se

Omtag Föreningen Nora Torgs Framtid efterlyser mot bakgrund av ovanstående frågor och kritiken mot de hittills framlagda förslagen ett politiskt agerande rörande förslagen till utbyggnad av Nora Torg. Vi kräver ett omtag i den pågående processen, baserat på dialog mellan ansvariga politiker och oss boende i Noraområdet.

Möte med majoritetsföreträdare Den 27 november har representanter för Föreningen Nora Torgs Framtid fått lov att träffa majoritetsföreträdare på hög nivå i kommunen för att diskutera planeringen av Nora Torg. Detta är ett möte som vi ser fram emot. Vi ser det som ett viktigt tillfälle att på allvar lyssna på varandras argument för hur Nora Torg ska utvecklas på ett bra sätt.

Konstruktiv dialog Föreningen Nora Torgs Framtid välkomnar givetvis konstruktiv dialog även med övriga politiker i kommunen om Nora Torgsplanerna. Vi bedömer att vårt exempel är en viktig utgångspunkt för beslut om vilka demokratiska och organisatoriska principer som ska gälla för utveckling och utbyggnad av vår kommun.

Danderyd den 17 november 2017

Föreningen Nora Torgs Framtid

gm Myrna Smitt, ordforande

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.