Nora torgs framtid

2016-02-07

Föreningens remissvar på programförslaget

Programförslaget har inte tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Kommunledningskontoret bör göra en omstart och i samarbete med boende i området ta fram ett nytt program till detaljplan.

Synpunkter på Program till detaljplan för Nora Torg, Danarö 5, 6 m fl.

Skrivelsen listar synpunkter och krav på en ny detaljplan. Författare är sakägare och andra boende i området som för ändamålet bildat Föreningen Nora Torg med omgivning. Förutom denna skrivelse kommer synpunkter att inlämnas av Nora Torgs Samfällighetsförening och från enskilda sakägare enligt önskemål.

Som framgick av mötet med arkitekter och politiker den 13januari 2016 råder stor upprördhet bland de boende med anledning av de byggplaner på Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl. som har presenterats; hur de har presenterats utan dialog och den föreslagna förtätningens stora negativa påverkan på området, som redan är ett av de tätast bebyggda i kommunen. Vi vill poängtera att det är viktigt att bygga bostäder även i vår kommun men att de ska byggas på ett sätt som förbättrar och inte försämrar miljön.

 

1   1.      Allmänt

Området som detaljplanen omfattar ska vara en villastad, eller en trädgårdsstad enligt kommunens egen definition. En förtätning av den dimension, som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl., strider mot och förstör villastaden.

I översiktsplanen för Danderyds kommun, antagen år 2006, står att den kommersiella verksamheten kring Nora Torg behöver utvecklas. Sedan dess har dock Täby Centrum byggts ut och Enebyängens handelsplats tillkommit. Vidare ska Danderyds Centrum byggas ut till dubbel storlek. Intresset för att öka antalet affärer vid Nora torg har därigenom försvunnit och som en följd därav försvinner också motivet för en förtätning av området.

I området finns riklig kulturell aktivitet med Kulturskolan, Kvarnstugan, Kvarnparksbadet och ett stort daghem i Nora Herrgård. Även dessa verksamheter/aktiviteter påverkas negativt av förtätningen; främst genom dess påverkan på trafiksituationen i området kring Nora Torg.

 

2        Planområdets östra del

Enligt den presenterade idéskissen ska 4-5-våningshus byggas utmed Noragårdsvägen och in emot torget. Dessa, i denna miljö mycket höga hus, skulle få en förödande påverkan på områdets boendemiljö; främst för de boende i bostadsrättsföreningen Hornet, på Näckrosvägen och på höjden öster om Centrumhuset. Bostadföreningen Hornet, Nora torg 1 och Nota torg 3 skulle också förlora infarter till sina fastigheter.

 

Detta är inte acceptabelt.

I planerna ingår också en vånings påbyggnad av Centrumhuset, som ytterligare skulle förstärka instängdheten för de nu boende i området.

Det finns en mängd tekniska problem, som inte berörs i idéskissen. Som exempel kan nämnas att en förutsättning för att kunna förse de planerade nya husen med parkeringsplatser är att garage byggs under husen. En sådan lösning kan påverka grundvattennivån för kringliggande fastigheter med problem speciellt för dem med bergvärmepumpar.

 

3.    Planområdets västra del

När nuvarande Nora torg skapades i slutet av 1970-talet bestämde man sig för en lösning med 25 radhus utan garage på mycket små egna fastigheter samt tre stycken tvåvånings flerfamiljshus med hiss avsedda främst för pensionärsboende i kombination med:

-   en kommunal väg genom radhusområdet,

-   kommunens torgyta och

-   en samfällighet ansvarig för:

-   stigar mellan husen, parkeringsytor, grönområden och lekplats(er),

-   bilgarage med 24 bilplatser och

-   diverse ledningar och takstegar.

Senare byggdes ytterligare en länga med fem radhus i form av en bostadsrättsförening som anslöts till samfälligheten.

I förslaget för utveckling av Danarö 5, framtaget av Kod Arkitekter AB/Wåhlins fastigheter har de 24 garageplatserna ersatts med 17 mindre garageplatser utspridda på flera ställen med olämpliga anslutningar till det allmänna vägnätet. Detta är inte acceptabelt.

Delar av grönytorna och parkeringsplatserna samt de ytor som nu används för den gemensamma sophanteringen har ersatts av 8 mindre radhus utmed Noragårdsvägen.     Även detta är oacceptabelt.

De nuvarande tre flerfamiljshusen (pensionärshusen) föreslår byggas om till radhus. Enligt vår uppfattning vore en upprustning av husen ett bättre alternativ.

4.       Slutsats

Som framgår av avsnitten 1 – 3 ovan finns det grund för allvarliga invändningar mot vad som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö5, 6 m.fl. Vi anser att dokumentet inte har tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Vi föreslår därför att Kommunledningskontoret gör en ”omstart” och i samarbete med de i området boende arbetar fram ett nytt program till detaljplan.

Vidare anser vi att Kommunkontoret snarast bör påbörja en trafikutredning som även innefattar parkeringsmöjligheter i hela området kring Nora torg. Denna utredning bör belysa såväl nuläget som framtida förändring beroende på en tätare bebyggelse i Danderyd, kanske främst i Rinkeby och Lärkängen.

Slutligen anser vi att Kommunkontoret bör genomföra en miljökonsekvensutredning av en förtätning av Nora torgsområdet enligt bestämmelserna i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 

På uppdrag av Föreningen Nora Torg med omgivning

Torgny Svenberg, ordförande

Till Alla

2016-02-07

Föreningens remissvar på programförslaget

Programförslaget har inte tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Kommunledningskontoret bör göra en omstart och i samarbete med boende i området ta fram ett nytt program till detaljplan.

Synpunkter på Program till detaljplan för Nora Torg, Danarö 5, 6 m fl.

Skrivelsen listar synpunkter och krav på en ny detaljplan. Författare är sakägare och andra boende i området som för ändamålet bildat Föreningen Nora Torg med omgivning. Förutom denna skrivelse kommer synpunkter att inlämnas av Nora Torgs Samfällighetsförening och från enskilda sakägare enligt önskemål.

Som framgick av mötet med arkitekter och politiker den 13januari 2016 råder stor upprördhet bland de boende med anledning av de byggplaner på Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl. som har presenterats; hur de har presenterats utan dialog och den föreslagna förtätningens stora negativa påverkan på området, som redan är ett av de tätast bebyggda i kommunen. Vi vill poängtera att det är viktigt att bygga bostäder även i vår kommun men att de ska byggas på ett sätt som förbättrar och inte försämrar miljön.

 

1   1.      Allmänt

Området som detaljplanen omfattar ska vara en villastad, eller en trädgårdsstad enligt kommunens egen definition. En förtätning av den dimension, som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl., strider mot och förstör villastaden.

I översiktsplanen för Danderyds kommun, antagen år 2006, står att den kommersiella verksamheten kring Nora Torg behöver utvecklas. Sedan dess har dock Täby Centrum byggts ut och Enebyängens handelsplats tillkommit. Vidare ska Danderyds Centrum byggas ut till dubbel storlek. Intresset för att öka antalet affärer vid Nora torg har därigenom försvunnit och som en följd därav försvinner också motivet för en förtätning av området.

I området finns riklig kulturell aktivitet med Kulturskolan, Kvarnstugan, Kvarnparksbadet och ett stort daghem i Nora Herrgård. Även dessa verksamheter/aktiviteter påverkas negativt av förtätningen; främst genom dess påverkan på trafiksituationen i området kring Nora Torg.

 

2        Planområdets östra del

Enligt den presenterade idéskissen ska 4-5-våningshus byggas utmed Noragårdsvägen och in emot torget. Dessa, i denna miljö mycket höga hus, skulle få en förödande påverkan på områdets boendemiljö; främst för de boende i bostadsrättsföreningen Hornet, på Näckrosvägen och på höjden öster om Centrumhuset. Bostadföreningen Hornet, Nora torg 1 och Nota torg 3 skulle också förlora infarter till sina fastigheter.

 

Detta är inte acceptabelt.

I planerna ingår också en vånings påbyggnad av Centrumhuset, som ytterligare skulle förstärka instängdheten för de nu boende i området.

Det finns en mängd tekniska problem, som inte berörs i idéskissen. Som exempel kan nämnas att en förutsättning för att kunna förse de planerade nya husen med parkeringsplatser är att garage byggs under husen. En sådan lösning kan påverka grundvattennivån för kringliggande fastigheter med problem speciellt för dem med bergvärmepumpar.

 

3.    Planområdets västra del

När nuvarande Nora torg skapades i slutet av 1970-talet bestämde man sig för en lösning med 25 radhus utan garage på mycket små egna fastigheter samt tre stycken tvåvånings flerfamiljshus med hiss avsedda främst för pensionärsboende i kombination med:

-   en kommunal väg genom radhusområdet,

-   kommunens torgyta och

-   en samfällighet ansvarig för:

-   stigar mellan husen, parkeringsytor, grönområden och lekplats(er),

-   bilgarage med 24 bilplatser och

-   diverse ledningar och takstegar.

Senare byggdes ytterligare en länga med fem radhus i form av en bostadsrättsförening som anslöts till samfälligheten.

I förslaget för utveckling av Danarö 5, framtaget av Kod Arkitekter AB/Wåhlins fastigheter har de 24 garageplatserna ersatts med 17 mindre garageplatser utspridda på flera ställen med olämpliga anslutningar till det allmänna vägnätet. Detta är inte acceptabelt.

Delar av grönytorna och parkeringsplatserna samt de ytor som nu används för den gemensamma sophanteringen har ersatts av 8 mindre radhus utmed Noragårdsvägen.     Även detta är oacceptabelt.

De nuvarande tre flerfamiljshusen (pensionärshusen) föreslår byggas om till radhus. Enligt vår uppfattning vore en upprustning av husen ett bättre alternativ.

4.       Slutsats

Som framgår av avsnitten 1 – 3 ovan finns det grund för allvarliga invändningar mot vad som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö5, 6 m.fl. Vi anser att dokumentet inte har tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Vi föreslår därför att Kommunledningskontoret gör en ”omstart” och i samarbete med de i området boende arbetar fram ett nytt program till detaljplan.

Vidare anser vi att Kommunkontoret snarast bör påbörja en trafikutredning som även innefattar parkeringsmöjligheter i hela området kring Nora torg. Denna utredning bör belysa såväl nuläget som framtida förändring beroende på en tätare bebyggelse i Danderyd, kanske främst i Rinkeby och Lärkängen.

Slutligen anser vi att Kommunkontoret bör genomföra en miljökonsekvensutredning av en förtätning av Nora torgsområdet enligt bestämmelserna i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 

På uppdrag av Föreningen Nora Torg med omgivning

Torgny Svenberg, ordförande

Till Alla
Taggar: Programskiss Remissvar Torgny Svenberg FNTF

2016-02-07

Föreningens remissvar på programförslaget

Programförslaget har inte tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Kommunledningskontoret bör göra en omstart och i samarbete med boende i området ta fram ett nytt program till detaljplan.

Synpunkter på Program till detaljplan för Nora Torg, Danarö 5, 6 m fl.

Skrivelsen listar synpunkter och krav på en ny detaljplan. Författare är sakägare och andra boende i området som för ändamålet bildat Föreningen Nora Torg med omgivning. Förutom denna skrivelse kommer synpunkter att inlämnas av Nora Torgs Samfällighetsförening och från enskilda sakägare enligt önskemål.

Som framgick av mötet med arkitekter och politiker den 13januari 2016 råder stor upprördhet bland de boende med anledning av de byggplaner på Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl. som har presenterats; hur de har presenterats utan dialog och den föreslagna förtätningens stora negativa påverkan på området, som redan är ett av de tätast bebyggda i kommunen. Vi vill poängtera att det är viktigt att bygga bostäder även i vår kommun men att de ska byggas på ett sätt som förbättrar och inte försämrar miljön.

 

1   1.      Allmänt

Området som detaljplanen omfattar ska vara en villastad, eller en trädgårdsstad enligt kommunens egen definition. En förtätning av den dimension, som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl., strider mot och förstör villastaden.

I översiktsplanen för Danderyds kommun, antagen år 2006, står att den kommersiella verksamheten kring Nora Torg behöver utvecklas. Sedan dess har dock Täby Centrum byggts ut och Enebyängens handelsplats tillkommit. Vidare ska Danderyds Centrum byggas ut till dubbel storlek. Intresset för att öka antalet affärer vid Nora torg har därigenom försvunnit och som en följd därav försvinner också motivet för en förtätning av området.

I området finns riklig kulturell aktivitet med Kulturskolan, Kvarnstugan, Kvarnparksbadet och ett stort daghem i Nora Herrgård. Även dessa verksamheter/aktiviteter påverkas negativt av förtätningen; främst genom dess påverkan på trafiksituationen i området kring Nora Torg.

 

2        Planområdets östra del

Enligt den presenterade idéskissen ska 4-5-våningshus byggas utmed Noragårdsvägen och in emot torget. Dessa, i denna miljö mycket höga hus, skulle få en förödande påverkan på områdets boendemiljö; främst för de boende i bostadsrättsföreningen Hornet, på Näckrosvägen och på höjden öster om Centrumhuset. Bostadföreningen Hornet, Nora torg 1 och Nota torg 3 skulle också förlora infarter till sina fastigheter.

 

Detta är inte acceptabelt.

I planerna ingår också en vånings påbyggnad av Centrumhuset, som ytterligare skulle förstärka instängdheten för de nu boende i området.

Det finns en mängd tekniska problem, som inte berörs i idéskissen. Som exempel kan nämnas att en förutsättning för att kunna förse de planerade nya husen med parkeringsplatser är att garage byggs under husen. En sådan lösning kan påverka grundvattennivån för kringliggande fastigheter med problem speciellt för dem med bergvärmepumpar.

 

3.    Planområdets västra del

När nuvarande Nora torg skapades i slutet av 1970-talet bestämde man sig för en lösning med 25 radhus utan garage på mycket små egna fastigheter samt tre stycken tvåvånings flerfamiljshus med hiss avsedda främst för pensionärsboende i kombination med:

-   en kommunal väg genom radhusområdet,

-   kommunens torgyta och

-   en samfällighet ansvarig för:

-   stigar mellan husen, parkeringsytor, grönområden och lekplats(er),

-   bilgarage med 24 bilplatser och

-   diverse ledningar och takstegar.

Senare byggdes ytterligare en länga med fem radhus i form av en bostadsrättsförening som anslöts till samfälligheten.

I förslaget för utveckling av Danarö 5, framtaget av Kod Arkitekter AB/Wåhlins fastigheter har de 24 garageplatserna ersatts med 17 mindre garageplatser utspridda på flera ställen med olämpliga anslutningar till det allmänna vägnätet. Detta är inte acceptabelt.

Delar av grönytorna och parkeringsplatserna samt de ytor som nu används för den gemensamma sophanteringen har ersatts av 8 mindre radhus utmed Noragårdsvägen.     Även detta är oacceptabelt.

De nuvarande tre flerfamiljshusen (pensionärshusen) föreslår byggas om till radhus. Enligt vår uppfattning vore en upprustning av husen ett bättre alternativ.

4.       Slutsats

Som framgår av avsnitten 1 – 3 ovan finns det grund för allvarliga invändningar mot vad som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö5, 6 m.fl. Vi anser att dokumentet inte har tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Vi föreslår därför att Kommunledningskontoret gör en ”omstart” och i samarbete med de i området boende arbetar fram ett nytt program till detaljplan.

Vidare anser vi att Kommunkontoret snarast bör påbörja en trafikutredning som även innefattar parkeringsmöjligheter i hela området kring Nora torg. Denna utredning bör belysa såväl nuläget som framtida förändring beroende på en tätare bebyggelse i Danderyd, kanske främst i Rinkeby och Lärkängen.

Slutligen anser vi att Kommunkontoret bör genomföra en miljökonsekvensutredning av en förtätning av Nora torgsområdet enligt bestämmelserna i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 

På uppdrag av Föreningen Nora Torg med omgivning

Torgny Svenberg, ordförande

Till Alla
Taggar: Programskiss Remissvar Torgny Svenberg FNTF

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.