Nora torgs framtid

2017-12-29

Förslag till riktlinjer för Danderyds markanvisningar

Bakgrund

Enligt ny lag om kommunala markanvisningar som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Riktlinjerna är vägledande vilket innebär att de inte är bindande för kommunen eller för de byggherrar och exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med.

Begreppet markanvisning

Med begreppet markanvisning avses enligt 1§ lagen om riktlinjer för kommunala
markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Riktlinjer för markanvisningar i Danderyd

Riktlinjerna klargör processen när kommunen vill möjliggöra exploatering på sin egen mark.

Metoder för markanvisning

Markanvisning kan ske på olika sätt. Huvudmetoderna är antingen direktanvisning eller anvisning i konkurrens. Metoderna används i olika sammanhang, dock är anvisning i konkurrens huvudalternativet.

Direktanvisning

Direktanvisning används i undantagsfall. Det kan vara aktuellt när t ex en exploatör äger ett markområde och det är lämpligt att projektet utvidgas in på kommunens mark. Det kan även vara aktuellt när kommunen vill genomföra ett ”unikt” projekt som är svårt att genomföra genom markanvisning i konkurrens. Marken ska värderas och upplåtas eller överlåtas till marknadsvärdet.

Markanvisning i konkurrens

Markanvisning i konkurrens är huvudalternativet vid tilldelning av kommunens mark. Det finns olika sätt att genomföra en markanvisning i konkurrens.

Markanvisningstävling

Kommunen definierar ett markområde och sätter upp villkor för exploateringen samt utvärderingskriterier. Detta kan ske såväl före som under en detaljplaneläggning. I inbjudan till markanvisningstävling definierar kommunen vilken typ av bebyggelse som ska uppföras såsom t ex bostad, handel, kontor, skola. Omfattningen på byggnationen framgår också samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. På vilket sätt köpeskilling ska redovisas framgår även av inbjudan. Vilka kriterier som ska utvärderas framgår av inbjudan och kan exempelvis vara gestaltning, markplanering, miljö, köpeskilling.

Intresserade exploatörer lämnar in förslag där det tydligt ska framgå hur kriterierna uppfyllts. Den exploatör som lämnat in det för kommunen mest fördelaktiga förslaget tilldelas marken. Förutsättningarna för ett förvärv regleras sedan i ett marköverlåtelseavtal med kommunen.

Arkitekttävling

Arkitekttävling innebär att kommunen definierar ett markområde samt inriktning på
exploateringen och utvärderingskriterier. En arkitekttävling ställer högre krav på att
förslaget redovisas i detalj. Kommunen utser en jury för att bedöma inkomna förslag.

Det är en form av markanvisning som kräver ett omfattande material från exploatörerna. Detta är resurskrävande samt tidskrävande för intresserade exploatörer och kommunen. Arkitekttävling kan vara aktuellt att använda för karaktärsbyggnader.

Markanvisningsavtal

Efter genomförd markanvisning i konkurrens alternativt i undantagsfall dirketanvisning tecknas markanvisningsavtal. Markanvisningsavtalet ger en ensamrätt för en exploatör att förhandla med kommunen under givna villkor om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Markanvisningsavtalet reglerar t ex  

  • Hur länge markanvisningen ska gälla.
    Avtalslängden anpassas till förutsättningarna för respektive projekt. I de flesta fall är en avtalstid på ca 2 år lämplig. Detta innebär att exploatören har ensamrätt att förhandla med kommunen om markupplåtelse under denna tid.

Villkor för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning.
Kostnaden för planläggning kan antingen finansieras genom planavtal med
exploatören eller genom att plankostnaden ingår i kostnaden för
marköverlåtelsen/markupplåtelsen. Vilket alternativ som gäller definieras i
underlag för markanvisningstävling.

Till Alla

2017-12-29

Förslag till riktlinjer för Danderyds markanvisningar

Bakgrund

Enligt ny lag om kommunala markanvisningar som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Riktlinjerna är vägledande vilket innebär att de inte är bindande för kommunen eller för de byggherrar och exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med.

Begreppet markanvisning

Med begreppet markanvisning avses enligt 1§ lagen om riktlinjer för kommunala
markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Riktlinjer för markanvisningar i Danderyd

Riktlinjerna klargör processen när kommunen vill möjliggöra exploatering på sin egen mark.

Metoder för markanvisning

Markanvisning kan ske på olika sätt. Huvudmetoderna är antingen direktanvisning eller anvisning i konkurrens. Metoderna används i olika sammanhang, dock är anvisning i konkurrens huvudalternativet.

Direktanvisning

Direktanvisning används i undantagsfall. Det kan vara aktuellt när t ex en exploatör äger ett markområde och det är lämpligt att projektet utvidgas in på kommunens mark. Det kan även vara aktuellt när kommunen vill genomföra ett ”unikt” projekt som är svårt att genomföra genom markanvisning i konkurrens. Marken ska värderas och upplåtas eller överlåtas till marknadsvärdet.

Markanvisning i konkurrens

Markanvisning i konkurrens är huvudalternativet vid tilldelning av kommunens mark. Det finns olika sätt att genomföra en markanvisning i konkurrens.

Markanvisningstävling

Kommunen definierar ett markområde och sätter upp villkor för exploateringen samt utvärderingskriterier. Detta kan ske såväl före som under en detaljplaneläggning. I inbjudan till markanvisningstävling definierar kommunen vilken typ av bebyggelse som ska uppföras såsom t ex bostad, handel, kontor, skola. Omfattningen på byggnationen framgår också samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. På vilket sätt köpeskilling ska redovisas framgår även av inbjudan. Vilka kriterier som ska utvärderas framgår av inbjudan och kan exempelvis vara gestaltning, markplanering, miljö, köpeskilling.

Intresserade exploatörer lämnar in förslag där det tydligt ska framgå hur kriterierna uppfyllts. Den exploatör som lämnat in det för kommunen mest fördelaktiga förslaget tilldelas marken. Förutsättningarna för ett förvärv regleras sedan i ett marköverlåtelseavtal med kommunen.

Arkitekttävling

Arkitekttävling innebär att kommunen definierar ett markområde samt inriktning på
exploateringen och utvärderingskriterier. En arkitekttävling ställer högre krav på att
förslaget redovisas i detalj. Kommunen utser en jury för att bedöma inkomna förslag.

Det är en form av markanvisning som kräver ett omfattande material från exploatörerna. Detta är resurskrävande samt tidskrävande för intresserade exploatörer och kommunen. Arkitekttävling kan vara aktuellt att använda för karaktärsbyggnader.

Markanvisningsavtal

Efter genomförd markanvisning i konkurrens alternativt i undantagsfall dirketanvisning tecknas markanvisningsavtal. Markanvisningsavtalet ger en ensamrätt för en exploatör att förhandla med kommunen under givna villkor om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Markanvisningsavtalet reglerar t ex  

  • Hur länge markanvisningen ska gälla.
    Avtalslängden anpassas till förutsättningarna för respektive projekt. I de flesta fall är en avtalstid på ca 2 år lämplig. Detta innebär att exploatören har ensamrätt att förhandla med kommunen om markupplåtelse under denna tid.

Villkor för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning.
Kostnaden för planläggning kan antingen finansieras genom planavtal med
exploatören eller genom att plankostnaden ingår i kostnaden för
marköverlåtelsen/markupplåtelsen. Vilket alternativ som gäller definieras i
underlag för markanvisningstävling.

Till Alla
Inga taggar

2017-12-29

Förslag till riktlinjer för Danderyds markanvisningar

Bakgrund

Enligt ny lag om kommunala markanvisningar som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Riktlinjerna är vägledande vilket innebär att de inte är bindande för kommunen eller för de byggherrar och exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med.

Begreppet markanvisning

Med begreppet markanvisning avses enligt 1§ lagen om riktlinjer för kommunala
markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Riktlinjer för markanvisningar i Danderyd

Riktlinjerna klargör processen när kommunen vill möjliggöra exploatering på sin egen mark.

Metoder för markanvisning

Markanvisning kan ske på olika sätt. Huvudmetoderna är antingen direktanvisning eller anvisning i konkurrens. Metoderna används i olika sammanhang, dock är anvisning i konkurrens huvudalternativet.

Direktanvisning

Direktanvisning används i undantagsfall. Det kan vara aktuellt när t ex en exploatör äger ett markområde och det är lämpligt att projektet utvidgas in på kommunens mark. Det kan även vara aktuellt när kommunen vill genomföra ett ”unikt” projekt som är svårt att genomföra genom markanvisning i konkurrens. Marken ska värderas och upplåtas eller överlåtas till marknadsvärdet.

Markanvisning i konkurrens

Markanvisning i konkurrens är huvudalternativet vid tilldelning av kommunens mark. Det finns olika sätt att genomföra en markanvisning i konkurrens.

Markanvisningstävling

Kommunen definierar ett markområde och sätter upp villkor för exploateringen samt utvärderingskriterier. Detta kan ske såväl före som under en detaljplaneläggning. I inbjudan till markanvisningstävling definierar kommunen vilken typ av bebyggelse som ska uppföras såsom t ex bostad, handel, kontor, skola. Omfattningen på byggnationen framgår också samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. På vilket sätt köpeskilling ska redovisas framgår även av inbjudan. Vilka kriterier som ska utvärderas framgår av inbjudan och kan exempelvis vara gestaltning, markplanering, miljö, köpeskilling.

Intresserade exploatörer lämnar in förslag där det tydligt ska framgå hur kriterierna uppfyllts. Den exploatör som lämnat in det för kommunen mest fördelaktiga förslaget tilldelas marken. Förutsättningarna för ett förvärv regleras sedan i ett marköverlåtelseavtal med kommunen.

Arkitekttävling

Arkitekttävling innebär att kommunen definierar ett markområde samt inriktning på
exploateringen och utvärderingskriterier. En arkitekttävling ställer högre krav på att
förslaget redovisas i detalj. Kommunen utser en jury för att bedöma inkomna förslag.

Det är en form av markanvisning som kräver ett omfattande material från exploatörerna. Detta är resurskrävande samt tidskrävande för intresserade exploatörer och kommunen. Arkitekttävling kan vara aktuellt att använda för karaktärsbyggnader.

Markanvisningsavtal

Efter genomförd markanvisning i konkurrens alternativt i undantagsfall dirketanvisning tecknas markanvisningsavtal. Markanvisningsavtalet ger en ensamrätt för en exploatör att förhandla med kommunen under givna villkor om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Markanvisningsavtalet reglerar t ex  

  • Hur länge markanvisningen ska gälla.
    Avtalslängden anpassas till förutsättningarna för respektive projekt. I de flesta fall är en avtalstid på ca 2 år lämplig. Detta innebär att exploatören har ensamrätt att förhandla med kommunen om markupplåtelse under denna tid.

Villkor för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning.
Kostnaden för planläggning kan antingen finansieras genom planavtal med
exploatören eller genom att plankostnaden ingår i kostnaden för
marköverlåtelsen/markupplåtelsen. Vilket alternativ som gäller definieras i
underlag för markanvisningstävling.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.