Nora torgs framtid

2015-04-15

Översvämningar vid Nora torg

Tekniska kontoret avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att området kan översvämmas.

Utredning av dagvatten vid Nora torg

"I området finns två större ledningsstråk. Norrvatten har färskvattenledningar som löper längs med Noragårdsvägen. Kommunen har en dagvattenledning och en spillvattenledning tvärs över den västra parkeringen som ligger på ett djup av ca sju meter.

Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar. Tekniska kontoret förordar att den gamla dalgången öppnas upp och bildar ett öppet dagvattendike eller att kulverten ersätts med annan teknisk anläggning med motsvarande funktion."

Kommunledningskontoret uppdrog åt SWECO att göra en utredning av översvämningsriskerna. SWECO lämnade följande förslag:

 • Dagvattendike som ersättning för kulvert
 • Komplettera kulvert med alternativ flödesväg
 • Ny kulvert med större kapacitet
 • Komplettera kulvert med parallell kulvert
 • Nödpumpning från det instängda området
 • Dagvattendamm innan kulvertinlopp
Till Alla

2015-04-15

Översvämningar vid Nora torg

Tekniska kontoret avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att området kan översvämmas.

Utredning av dagvatten vid Nora torg

"I området finns två större ledningsstråk. Norrvatten har färskvattenledningar som löper längs med Noragårdsvägen. Kommunen har en dagvattenledning och en spillvattenledning tvärs över den västra parkeringen som ligger på ett djup av ca sju meter.

Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar. Tekniska kontoret förordar att den gamla dalgången öppnas upp och bildar ett öppet dagvattendike eller att kulverten ersätts med annan teknisk anläggning med motsvarande funktion."

Kommunledningskontoret uppdrog åt SWECO att göra en utredning av översvämningsriskerna. SWECO lämnade följande förslag:

 • Dagvattendike som ersättning för kulvert
 • Komplettera kulvert med alternativ flödesväg
 • Ny kulvert med större kapacitet
 • Komplettera kulvert med parallell kulvert
 • Nödpumpning från det instängda området
 • Dagvattendamm innan kulvertinlopp
Till Alla
Taggar: Dagvatten Tjänsteutlåtande Översvämning Från Danderyds kommun

2015-04-15

Översvämningar vid Nora torg

Tekniska kontoret avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att området kan översvämmas.

Utredning av dagvatten vid Nora torg

"I området finns två större ledningsstråk. Norrvatten har färskvattenledningar som löper längs med Noragårdsvägen. Kommunen har en dagvattenledning och en spillvattenledning tvärs över den västra parkeringen som ligger på ett djup av ca sju meter.

Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar. Tekniska kontoret förordar att den gamla dalgången öppnas upp och bildar ett öppet dagvattendike eller att kulverten ersätts med annan teknisk anläggning med motsvarande funktion."

Kommunledningskontoret uppdrog åt SWECO att göra en utredning av översvämningsriskerna. SWECO lämnade följande förslag:

 • Dagvattendike som ersättning för kulvert
 • Komplettera kulvert med alternativ flödesväg
 • Ny kulvert med större kapacitet
 • Komplettera kulvert med parallell kulvert
 • Nödpumpning från det instängda området
 • Dagvattendamm innan kulvertinlopp
Till Alla
Taggar: Dagvatten Tjänsteutlåtande Översvämning Från Danderyds kommun

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.