Nora torgs framtid

2018-03-11

Läs vad vi gjort sedan förra årsmötet

Årsberättelse april 2017 till mars 2018. Yttrande över kommunens förslag. Möten med politiker. Och information till medlemmarna t.ex. via webben.

Föreningen Nora Torgs Framtid

Årsberättelse april 2017 – mars 2018

Föreningen har 137 registrerade medlemmar

I styrelsen ingår ledamöterna Myrna Smitt, ordförande, Hans Iwan Bratt, ansvarig för
websidan, Birgitta Frisell, sekreterare, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte
Lindéen och suppleanterna Karin Bergendahl och Jacob Dorph samt den 16 maj
adjungerade Torgny Svenberg och Oskar Dahlman

Revisor är Johan Gröndal

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 25 april haft 12 möten, vid vilka
minnesanteckningar förts.

Yttrandet över planförslaget

Under senvåren och fram till den 20 juni ägnades mycken energi åt mätningar,
utredningar och utarbetande av yttrandet över planförslaget. Den 15 maj höll
kommunen Öppet hus, som inleddes med en presentation av Anna-Britta Järliden.
Närvarande politiker anförde fyra skäl för byggnationen: kommunen kan mista sitt
monopol om det inte byggs mer, inflyttade i nya hus kan inte yttra sig över
förslaget, Nora torg är ett utvecklingsområde och man måste inse att förändringar
sker.

Den 30 maj hölls ett möte i Kvarnstugan för medlemmarna varvid presenterades ett
utkast till yttrande. Många värdefulla synpunkter framfördes. En viktig utredning om
markförhållanden i planområdet gjordes, på uppdrag av föreningen, av en
sakkunnig inom väg- och vattenbyggnad, Rolf Rosén. Utlåtandet bifogades vårt
yttrande. Ett omfattande och kritiskt yttrande togs slutligen fram och lämnades in
den 20 juni. Ytterligare 77 remissyttranden lämnades. Dessa har sammanställts av
föreningen och lags ut på websidan.

I maj ordnades en visning av hur höga de planerade byggnaderna blir genom att en
ballong sändes upp på 15 meters höjd. Det väckte intresse hos lokalpressen med
bild och representanter för föreningen.

Kontakter med politiker

Mycken möda har lagts för att informera och påverka politikerna. Årsmötets
uttalande sändes den 26 april till ledamöterna i Byggnadsnämnden. Den 17
november sändes en till ledamöterna i Kommunstyrelsen ställd skrivelse med krav
på omtag i den pågående processen med vårt nya Informationsblad bifogat. Samma
utskick gick även till ledamöterna i Byggnadsnämnden.

Styrelsens ledamöter har i olika sammansättningar haft samtal med företrädare för
alla partierna. Den 27 november fick föreningen tillfälle att möta Olle Reichenberg,
Isabella Hökmark, Anders Paulsen (alla M), Bengt Sylvan (L) och Peter Forsman (KD)
på slottet. Då meddelades att vägen inte kommer att flyttas och att två befintliga
hus inte ska höjas.

I övrigt så funderade man inom partierna på sina slutliga ställningstaganden.
Villaägareföreningen inbjöd till ett möte med politiker den 17 januari med rubriken
”Trädgårdsstad eller höga hus” i Danderyds gymnasium. Politiker från M, L, KD, C,
Mp och SD fick svara på frågor som i förväg ställts till dem. Därefter fick åhörarna
(ca 500) ställa frågor. Bl.a. ställde Rolf Rosén frågor om hur man tänkt sig att bygga
underjordiska garage utan att det får allvarliga konsekvenser för kringliggande
bebyggelse.

Den 19 januari sändes en e-post till ledamöterna i Byggnadsnämnden med begäran
om att avbryta planarbetet. Roséns frågor föranledde föreningen att låta honom
företa en förnyad utredning, som visade en betydande risk för allvarlig
sättningspåverkan på bebyggelsen. Som en följd av innehållet i utlåtandet sändes
skrivelser till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och direktören för Tekniska
nämnden den 17 februari med begäran om att stoppa planerna för Nora torg.
Roséns utlåtande bifogades.

Info till medlemmar och allmänhet

Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder, bl.a.
genom fem medlemsbrev. Flygblad om kommunens byggplaner delades ut i maj i
brevlådorna i Nora. Informationsblad har tagits fram i oktober. Broschyren har
delats ut i noraområdets brevlådor.

Villaägare- och Hembygdsföreningarna arrangerade vandringar i maj och september
i Nora. Drygt 80 deltagare fick då information om byggplanerna.

Föreningens webbsidan www.noratorg.se har nu 119 sidor inkl. alla skrivelser från
föreningen och från kommunen. För att underlätta sökning finns fritextsökning i
sidorna. Webbsidan har 22 registrerade användare som har tillgång till sidor av mer
internt slag. Av sidorna är 99 tillgängliga för alla. 20 för användarna. Alla
medlemmar kan registrera sig. I webben finns också föreningens medlemsregister
tillgänglig för föreningens styrelse och revisor.

Föreningen har en sida på Facebook (https://www.facebook.com/noratorgsframtid/)
och en grupp (https://www.facebook.com/groups/565178153820644/?ref=br_rs)
med 20 medlemmar.

Danderyd den 8 mars 2018

Myrna Smitt Hans Iwan Bratt Jens Isaksson

Birgitta Frisell Charlotte Lindéen Lennart Dahlborg

Till Alla

2018-03-11

Läs vad vi gjort sedan förra årsmötet

Årsberättelse april 2017 till mars 2018. Yttrande över kommunens förslag. Möten med politiker. Och information till medlemmarna t.ex. via webben.

Föreningen Nora Torgs Framtid

Årsberättelse april 2017 – mars 2018

Föreningen har 137 registrerade medlemmar

I styrelsen ingår ledamöterna Myrna Smitt, ordförande, Hans Iwan Bratt, ansvarig för
websidan, Birgitta Frisell, sekreterare, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte
Lindéen och suppleanterna Karin Bergendahl och Jacob Dorph samt den 16 maj
adjungerade Torgny Svenberg och Oskar Dahlman

Revisor är Johan Gröndal

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 25 april haft 12 möten, vid vilka
minnesanteckningar förts.

Yttrandet över planförslaget

Under senvåren och fram till den 20 juni ägnades mycken energi åt mätningar,
utredningar och utarbetande av yttrandet över planförslaget. Den 15 maj höll
kommunen Öppet hus, som inleddes med en presentation av Anna-Britta Järliden.
Närvarande politiker anförde fyra skäl för byggnationen: kommunen kan mista sitt
monopol om det inte byggs mer, inflyttade i nya hus kan inte yttra sig över
förslaget, Nora torg är ett utvecklingsområde och man måste inse att förändringar
sker.

Den 30 maj hölls ett möte i Kvarnstugan för medlemmarna varvid presenterades ett
utkast till yttrande. Många värdefulla synpunkter framfördes. En viktig utredning om
markförhållanden i planområdet gjordes, på uppdrag av föreningen, av en
sakkunnig inom väg- och vattenbyggnad, Rolf Rosén. Utlåtandet bifogades vårt
yttrande. Ett omfattande och kritiskt yttrande togs slutligen fram och lämnades in
den 20 juni. Ytterligare 77 remissyttranden lämnades. Dessa har sammanställts av
föreningen och lags ut på websidan.

I maj ordnades en visning av hur höga de planerade byggnaderna blir genom att en
ballong sändes upp på 15 meters höjd. Det väckte intresse hos lokalpressen med
bild och representanter för föreningen.

Kontakter med politiker

Mycken möda har lagts för att informera och påverka politikerna. Årsmötets
uttalande sändes den 26 april till ledamöterna i Byggnadsnämnden. Den 17
november sändes en till ledamöterna i Kommunstyrelsen ställd skrivelse med krav
på omtag i den pågående processen med vårt nya Informationsblad bifogat. Samma
utskick gick även till ledamöterna i Byggnadsnämnden.

Styrelsens ledamöter har i olika sammansättningar haft samtal med företrädare för
alla partierna. Den 27 november fick föreningen tillfälle att möta Olle Reichenberg,
Isabella Hökmark, Anders Paulsen (alla M), Bengt Sylvan (L) och Peter Forsman (KD)
på slottet. Då meddelades att vägen inte kommer att flyttas och att två befintliga
hus inte ska höjas.

I övrigt så funderade man inom partierna på sina slutliga ställningstaganden.
Villaägareföreningen inbjöd till ett möte med politiker den 17 januari med rubriken
”Trädgårdsstad eller höga hus” i Danderyds gymnasium. Politiker från M, L, KD, C,
Mp och SD fick svara på frågor som i förväg ställts till dem. Därefter fick åhörarna
(ca 500) ställa frågor. Bl.a. ställde Rolf Rosén frågor om hur man tänkt sig att bygga
underjordiska garage utan att det får allvarliga konsekvenser för kringliggande
bebyggelse.

Den 19 januari sändes en e-post till ledamöterna i Byggnadsnämnden med begäran
om att avbryta planarbetet. Roséns frågor föranledde föreningen att låta honom
företa en förnyad utredning, som visade en betydande risk för allvarlig
sättningspåverkan på bebyggelsen. Som en följd av innehållet i utlåtandet sändes
skrivelser till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och direktören för Tekniska
nämnden den 17 februari med begäran om att stoppa planerna för Nora torg.
Roséns utlåtande bifogades.

Info till medlemmar och allmänhet

Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder, bl.a.
genom fem medlemsbrev. Flygblad om kommunens byggplaner delades ut i maj i
brevlådorna i Nora. Informationsblad har tagits fram i oktober. Broschyren har
delats ut i noraområdets brevlådor.

Villaägare- och Hembygdsföreningarna arrangerade vandringar i maj och september
i Nora. Drygt 80 deltagare fick då information om byggplanerna.

Föreningens webbsidan www.noratorg.se har nu 119 sidor inkl. alla skrivelser från
föreningen och från kommunen. För att underlätta sökning finns fritextsökning i
sidorna. Webbsidan har 22 registrerade användare som har tillgång till sidor av mer
internt slag. Av sidorna är 99 tillgängliga för alla. 20 för användarna. Alla
medlemmar kan registrera sig. I webben finns också föreningens medlemsregister
tillgänglig för föreningens styrelse och revisor.

Föreningen har en sida på Facebook (https://www.facebook.com/noratorgsframtid/)
och en grupp (https://www.facebook.com/groups/565178153820644/?ref=br_rs)
med 20 medlemmar.

Danderyd den 8 mars 2018

Myrna Smitt Hans Iwan Bratt Jens Isaksson

Birgitta Frisell Charlotte Lindéen Lennart Dahlborg

Till Alla
Taggar: Politikerkontakter Planförslag Medlemsbrev Facebook

2018-03-11

Läs vad vi gjort sedan förra årsmötet

Årsberättelse april 2017 till mars 2018. Yttrande över kommunens förslag. Möten med politiker. Och information till medlemmarna t.ex. via webben.

Föreningen Nora Torgs Framtid

Årsberättelse april 2017 – mars 2018

Föreningen har 137 registrerade medlemmar

I styrelsen ingår ledamöterna Myrna Smitt, ordförande, Hans Iwan Bratt, ansvarig för
websidan, Birgitta Frisell, sekreterare, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte
Lindéen och suppleanterna Karin Bergendahl och Jacob Dorph samt den 16 maj
adjungerade Torgny Svenberg och Oskar Dahlman

Revisor är Johan Gröndal

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 25 april haft 12 möten, vid vilka
minnesanteckningar förts.

Yttrandet över planförslaget

Under senvåren och fram till den 20 juni ägnades mycken energi åt mätningar,
utredningar och utarbetande av yttrandet över planförslaget. Den 15 maj höll
kommunen Öppet hus, som inleddes med en presentation av Anna-Britta Järliden.
Närvarande politiker anförde fyra skäl för byggnationen: kommunen kan mista sitt
monopol om det inte byggs mer, inflyttade i nya hus kan inte yttra sig över
förslaget, Nora torg är ett utvecklingsområde och man måste inse att förändringar
sker.

Den 30 maj hölls ett möte i Kvarnstugan för medlemmarna varvid presenterades ett
utkast till yttrande. Många värdefulla synpunkter framfördes. En viktig utredning om
markförhållanden i planområdet gjordes, på uppdrag av föreningen, av en
sakkunnig inom väg- och vattenbyggnad, Rolf Rosén. Utlåtandet bifogades vårt
yttrande. Ett omfattande och kritiskt yttrande togs slutligen fram och lämnades in
den 20 juni. Ytterligare 77 remissyttranden lämnades. Dessa har sammanställts av
föreningen och lags ut på websidan.

I maj ordnades en visning av hur höga de planerade byggnaderna blir genom att en
ballong sändes upp på 15 meters höjd. Det väckte intresse hos lokalpressen med
bild och representanter för föreningen.

Kontakter med politiker

Mycken möda har lagts för att informera och påverka politikerna. Årsmötets
uttalande sändes den 26 april till ledamöterna i Byggnadsnämnden. Den 17
november sändes en till ledamöterna i Kommunstyrelsen ställd skrivelse med krav
på omtag i den pågående processen med vårt nya Informationsblad bifogat. Samma
utskick gick även till ledamöterna i Byggnadsnämnden.

Styrelsens ledamöter har i olika sammansättningar haft samtal med företrädare för
alla partierna. Den 27 november fick föreningen tillfälle att möta Olle Reichenberg,
Isabella Hökmark, Anders Paulsen (alla M), Bengt Sylvan (L) och Peter Forsman (KD)
på slottet. Då meddelades att vägen inte kommer att flyttas och att två befintliga
hus inte ska höjas.

I övrigt så funderade man inom partierna på sina slutliga ställningstaganden.
Villaägareföreningen inbjöd till ett möte med politiker den 17 januari med rubriken
”Trädgårdsstad eller höga hus” i Danderyds gymnasium. Politiker från M, L, KD, C,
Mp och SD fick svara på frågor som i förväg ställts till dem. Därefter fick åhörarna
(ca 500) ställa frågor. Bl.a. ställde Rolf Rosén frågor om hur man tänkt sig att bygga
underjordiska garage utan att det får allvarliga konsekvenser för kringliggande
bebyggelse.

Den 19 januari sändes en e-post till ledamöterna i Byggnadsnämnden med begäran
om att avbryta planarbetet. Roséns frågor föranledde föreningen att låta honom
företa en förnyad utredning, som visade en betydande risk för allvarlig
sättningspåverkan på bebyggelsen. Som en följd av innehållet i utlåtandet sändes
skrivelser till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och direktören för Tekniska
nämnden den 17 februari med begäran om att stoppa planerna för Nora torg.
Roséns utlåtande bifogades.

Info till medlemmar och allmänhet

Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder, bl.a.
genom fem medlemsbrev. Flygblad om kommunens byggplaner delades ut i maj i
brevlådorna i Nora. Informationsblad har tagits fram i oktober. Broschyren har
delats ut i noraområdets brevlådor.

Villaägare- och Hembygdsföreningarna arrangerade vandringar i maj och september
i Nora. Drygt 80 deltagare fick då information om byggplanerna.

Föreningens webbsidan www.noratorg.se har nu 119 sidor inkl. alla skrivelser från
föreningen och från kommunen. För att underlätta sökning finns fritextsökning i
sidorna. Webbsidan har 22 registrerade användare som har tillgång till sidor av mer
internt slag. Av sidorna är 99 tillgängliga för alla. 20 för användarna. Alla
medlemmar kan registrera sig. I webben finns också föreningens medlemsregister
tillgänglig för föreningens styrelse och revisor.

Föreningen har en sida på Facebook (https://www.facebook.com/noratorgsframtid/)
och en grupp (https://www.facebook.com/groups/565178153820644/?ref=br_rs)
med 20 medlemmar.

Danderyd den 8 mars 2018

Myrna Smitt Hans Iwan Bratt Jens Isaksson

Birgitta Frisell Charlotte Lindéen Lennart Dahlborg

Till Alla
Taggar: Politikerkontakter Planförslag Medlemsbrev Facebook

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.