Nora torgs framtid

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

Föreningen bildades den 20 januari 2016.

Föreningen har 144 registrerade medlemmar.

Styrelsen

I styrelsen ingår ledamöterna Myrna Smitt, ordförande, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Birgitta Frisell, sekreterare, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindéen och suppleanterna Karin Bergendal och Jacob Dorph samt den 16 maj adjungerade Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

Revisor är Johan Gröndal.

Föreningen höll ordinarie årsmöte den 20 mars med 30 närvarande medlemmar.

Styrelsen har sedan dess haft 10 protokollförda möten

Ekonomi

Årsmötet beslutade att det får uttas en frivillig medlemsavgift om 100 kr. Föreningen har därför öppnat ett bankkonto och ordnat möjlighet att betala med swish. Behållningen uppgår till 5 955 kr.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte den 25 maj personuppgiftslagen och den är mycket omfattande och omfattande är även det arbete som Hans Iwan Bratt utfört för att omsätta den nya regleringen så att föreningen behandlar personuppgifter lagligt. Styrelsen har den 4 juni beslutat om sitt godkännande av att föreningen uppfyller kraven enligt GDPR.

Aktiviteter

Det av årsmötet antagna uttalandet till ledamöterna i Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden har sänts ut. I uttalandet krävs att arbetet med detaljplan avbryts. Samtidigt med uttalandet sändes ett förslag om förändrad planprocess för ett ökat medborgarinflytande.

Inför valet sände föreningen en enkät till de 10 namn som stod högst på resp. partis valsedel. Föreningen ville ha deras ställningstagande till hur de i kommande kommunfullmäktige avser att rösta om Noratorgsplanen kommer på dagordningen. Svarsfrekvensen var 65 % och det var 75 % som var för ett omtag i Noratorgsplanen.

I slutet av augusti togs fram dels ett flygblad, dels en affisch i A4 med underlag i befintligt material. Dessa delades ut och affischerna anslogs.

Grundvatten- och dagvattenfrågor är av synnerlig betydelse för beslut om ny bebyggelse, varför en påminnelse följer. Som redovisas i förra årets berättelse har föreningen anlitat en egen sakkunnig inom väg- och vattenbyggnad, Rolf Rosén, som den 17 januari 2018 på mötet i Danderyds gymnasium frågade om inte de underjordiska garagens byggnation skulle få allvarliga konsekvenser för kringliggande bebyggelse. Rosén har därefter gjort ytterligare besiktningar, vilka har nedtecknats i ett utlåtande. Den 27 september hade föreningen ett möte med David Grind, Exploateringskontoret. Närvarande var även Rolf Rosén, som är kritisk till uppgifter i detaljplanens utredningar. Framför allt ställdes frågor om kommunens ansvar för de markundersökningar som borde ha gjorts inom ramen för planarbetet.

Viktigt är att dagvattenfrågorna blir grundligt utredda. Såvitt kan förstås kommer planarbetet nu att avvakta att den pågående dagvattenutredningen för hela kommunen blir klar. Roséns utlåtande överlämnades. Det antecknas här igen att det på grund av innehållet i utlåtandet den 17 februari 2018 sändes skrivelser till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och direktören för Tekniska nämnden med begäran om att stoppa planerna för Nora torg. Roséns utlåtande bifogades då.

När det efter valet till slut blev klart vilka de nya ledamöterna i byggnadsnämnden blir under nästa mandatperiod, sände föreningen en inbjudan till dem att komma till Nora torg för en rundvandring och få information av föreningens representanter om inställningen till planen. Medio februari hade föreningen besök av ordföranden i Byggnadsnämnden, Claes Breitholtz och ytterligare tre M-ledamöter. Planering pågår för möten med övriga partier.

I samverkan med ”Villaägarna” en paraplyorganisation för Villaägareföreningarna i Danderyd, Djursholm, Djursholms Ekeby och Stocksund har vissa aktiviteter förekommit. Villaägarna har skickat ut ett Upprop” med rubrik ”Bevara villastaden och dess grönområden” till medlemmarna i kommunen. Detta följdes den 7 juni av en demonstration före Kommunfullmäktiges sammanträde på Djursholms slott med utdelning av ”Upprop” och folder om Kevinge. Föreningen medverkade genom att dela ut broschyr om kritiken mot Noratorgplanen. Inför valet deltog föreningen i ett uppföljningsmöte som Villaägarna anordnade den 25 augusti. Föreningen har även varit aktiv vid utdelning av enkäter.

Danderyds Villaägare- och Hembygdsföreningar har även under detta år i juni och september arrangerat vandringar. I dessa har Noratorgsplanen presenterats och diskuterats.

Föreningen har kontaktat kommunens fastighetskontor med anledning av det fällts en del träd efter Noragårdsvägen. Överenskommelse träffats om att ett möte på plats i månadsskiftet mars-april ska äga rum för samtal om nyplantering.

Styrelsens ledamöter har i olika sammansättningar träffat eller haft samtal med företrädare för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Info till medlemmar och allmänhet

Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder, bl.a. genom medlemsbreven och artiklar på föreningens webbsida www.noratorg.se har nu 199 sidor inkl. alla skrivelser från föreningen och från kommunen. För att underlätta sökning finns fritextsökning i sidorna. Webbsidan har registrerade användare som har tillgång till sidor av mer internt slag. En större del av sidorna är tillgängliga för alla. Alla medlemmar kan registrera sig. I webben finns också föreningens medlemsregister tillgänglig för föreningens styrelse och revisor.

Föreningen har en sida på Facebook (https://www.facebook.com/noratorgsframtid/) och en grupp (https://www.facebook.com/groups/565178153820644/?ref=br_rs) med 20 medlemmar.

Danderyd den 19 mars 2019

Myrna Smitt Hans Iwan Bratt Jens Isaksson

Birgitta Frisell Charlotte Lindéen Lennart Dahlborg

Till Alla

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

Föreningen bildades den 20 januari 2016.

Föreningen har 144 registrerade medlemmar.

Styrelsen

I styrelsen ingår ledamöterna Myrna Smitt, ordförande, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Birgitta Frisell, sekreterare, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindéen och suppleanterna Karin Bergendal och Jacob Dorph samt den 16 maj adjungerade Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

Revisor är Johan Gröndal.

Föreningen höll ordinarie årsmöte den 20 mars med 30 närvarande medlemmar.

Styrelsen har sedan dess haft 10 protokollförda möten

Ekonomi

Årsmötet beslutade att det får uttas en frivillig medlemsavgift om 100 kr. Föreningen har därför öppnat ett bankkonto och ordnat möjlighet att betala med swish. Behållningen uppgår till 5 955 kr.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte den 25 maj personuppgiftslagen och den är mycket omfattande och omfattande är även det arbete som Hans Iwan Bratt utfört för att omsätta den nya regleringen så att föreningen behandlar personuppgifter lagligt. Styrelsen har den 4 juni beslutat om sitt godkännande av att föreningen uppfyller kraven enligt GDPR.

Aktiviteter

Det av årsmötet antagna uttalandet till ledamöterna i Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden har sänts ut. I uttalandet krävs att arbetet med detaljplan avbryts. Samtidigt med uttalandet sändes ett förslag om förändrad planprocess för ett ökat medborgarinflytande.

Inför valet sände föreningen en enkät till de 10 namn som stod högst på resp. partis valsedel. Föreningen ville ha deras ställningstagande till hur de i kommande kommunfullmäktige avser att rösta om Noratorgsplanen kommer på dagordningen. Svarsfrekvensen var 65 % och det var 75 % som var för ett omtag i Noratorgsplanen.

I slutet av augusti togs fram dels ett flygblad, dels en affisch i A4 med underlag i befintligt material. Dessa delades ut och affischerna anslogs.

Grundvatten- och dagvattenfrågor är av synnerlig betydelse för beslut om ny bebyggelse, varför en påminnelse följer. Som redovisas i förra årets berättelse har föreningen anlitat en egen sakkunnig inom väg- och vattenbyggnad, Rolf Rosén, som den 17 januari 2018 på mötet i Danderyds gymnasium frågade om inte de underjordiska garagens byggnation skulle få allvarliga konsekvenser för kringliggande bebyggelse. Rosén har därefter gjort ytterligare besiktningar, vilka har nedtecknats i ett utlåtande. Den 27 september hade föreningen ett möte med David Grind, Exploateringskontoret. Närvarande var även Rolf Rosén, som är kritisk till uppgifter i detaljplanens utredningar. Framför allt ställdes frågor om kommunens ansvar för de markundersökningar som borde ha gjorts inom ramen för planarbetet.

Viktigt är att dagvattenfrågorna blir grundligt utredda. Såvitt kan förstås kommer planarbetet nu att avvakta att den pågående dagvattenutredningen för hela kommunen blir klar. Roséns utlåtande överlämnades. Det antecknas här igen att det på grund av innehållet i utlåtandet den 17 februari 2018 sändes skrivelser till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och direktören för Tekniska nämnden med begäran om att stoppa planerna för Nora torg. Roséns utlåtande bifogades då.

När det efter valet till slut blev klart vilka de nya ledamöterna i byggnadsnämnden blir under nästa mandatperiod, sände föreningen en inbjudan till dem att komma till Nora torg för en rundvandring och få information av föreningens representanter om inställningen till planen. Medio februari hade föreningen besök av ordföranden i Byggnadsnämnden, Claes Breitholtz och ytterligare tre M-ledamöter. Planering pågår för möten med övriga partier.

I samverkan med ”Villaägarna” en paraplyorganisation för Villaägareföreningarna i Danderyd, Djursholm, Djursholms Ekeby och Stocksund har vissa aktiviteter förekommit. Villaägarna har skickat ut ett Upprop” med rubrik ”Bevara villastaden och dess grönområden” till medlemmarna i kommunen. Detta följdes den 7 juni av en demonstration före Kommunfullmäktiges sammanträde på Djursholms slott med utdelning av ”Upprop” och folder om Kevinge. Föreningen medverkade genom att dela ut broschyr om kritiken mot Noratorgplanen. Inför valet deltog föreningen i ett uppföljningsmöte som Villaägarna anordnade den 25 augusti. Föreningen har även varit aktiv vid utdelning av enkäter.

Danderyds Villaägare- och Hembygdsföreningar har även under detta år i juni och september arrangerat vandringar. I dessa har Noratorgsplanen presenterats och diskuterats.

Föreningen har kontaktat kommunens fastighetskontor med anledning av det fällts en del träd efter Noragårdsvägen. Överenskommelse träffats om att ett möte på plats i månadsskiftet mars-april ska äga rum för samtal om nyplantering.

Styrelsens ledamöter har i olika sammansättningar träffat eller haft samtal med företrädare för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Info till medlemmar och allmänhet

Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder, bl.a. genom medlemsbreven och artiklar på föreningens webbsida www.noratorg.se har nu 199 sidor inkl. alla skrivelser från föreningen och från kommunen. För att underlätta sökning finns fritextsökning i sidorna. Webbsidan har registrerade användare som har tillgång till sidor av mer internt slag. En större del av sidorna är tillgängliga för alla. Alla medlemmar kan registrera sig. I webben finns också föreningens medlemsregister tillgänglig för föreningens styrelse och revisor.

Föreningen har en sida på Facebook (https://www.facebook.com/noratorgsframtid/) och en grupp (https://www.facebook.com/groups/565178153820644/?ref=br_rs) med 20 medlemmar.

Danderyd den 19 mars 2019

Myrna Smitt Hans Iwan Bratt Jens Isaksson

Birgitta Frisell Charlotte Lindéen Lennart Dahlborg

Till Alla
Inga taggar

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

Föreningen bildades den 20 januari 2016.

Föreningen har 144 registrerade medlemmar.

Styrelsen

I styrelsen ingår ledamöterna Myrna Smitt, ordförande, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Birgitta Frisell, sekreterare, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindéen och suppleanterna Karin Bergendal och Jacob Dorph samt den 16 maj adjungerade Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

Revisor är Johan Gröndal.

Föreningen höll ordinarie årsmöte den 20 mars med 30 närvarande medlemmar.

Styrelsen har sedan dess haft 10 protokollförda möten

Ekonomi

Årsmötet beslutade att det får uttas en frivillig medlemsavgift om 100 kr. Föreningen har därför öppnat ett bankkonto och ordnat möjlighet att betala med swish. Behållningen uppgår till 5 955 kr.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte den 25 maj personuppgiftslagen och den är mycket omfattande och omfattande är även det arbete som Hans Iwan Bratt utfört för att omsätta den nya regleringen så att föreningen behandlar personuppgifter lagligt. Styrelsen har den 4 juni beslutat om sitt godkännande av att föreningen uppfyller kraven enligt GDPR.

Aktiviteter

Det av årsmötet antagna uttalandet till ledamöterna i Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden har sänts ut. I uttalandet krävs att arbetet med detaljplan avbryts. Samtidigt med uttalandet sändes ett förslag om förändrad planprocess för ett ökat medborgarinflytande.

Inför valet sände föreningen en enkät till de 10 namn som stod högst på resp. partis valsedel. Föreningen ville ha deras ställningstagande till hur de i kommande kommunfullmäktige avser att rösta om Noratorgsplanen kommer på dagordningen. Svarsfrekvensen var 65 % och det var 75 % som var för ett omtag i Noratorgsplanen.

I slutet av augusti togs fram dels ett flygblad, dels en affisch i A4 med underlag i befintligt material. Dessa delades ut och affischerna anslogs.

Grundvatten- och dagvattenfrågor är av synnerlig betydelse för beslut om ny bebyggelse, varför en påminnelse följer. Som redovisas i förra årets berättelse har föreningen anlitat en egen sakkunnig inom väg- och vattenbyggnad, Rolf Rosén, som den 17 januari 2018 på mötet i Danderyds gymnasium frågade om inte de underjordiska garagens byggnation skulle få allvarliga konsekvenser för kringliggande bebyggelse. Rosén har därefter gjort ytterligare besiktningar, vilka har nedtecknats i ett utlåtande. Den 27 september hade föreningen ett möte med David Grind, Exploateringskontoret. Närvarande var även Rolf Rosén, som är kritisk till uppgifter i detaljplanens utredningar. Framför allt ställdes frågor om kommunens ansvar för de markundersökningar som borde ha gjorts inom ramen för planarbetet.

Viktigt är att dagvattenfrågorna blir grundligt utredda. Såvitt kan förstås kommer planarbetet nu att avvakta att den pågående dagvattenutredningen för hela kommunen blir klar. Roséns utlåtande överlämnades. Det antecknas här igen att det på grund av innehållet i utlåtandet den 17 februari 2018 sändes skrivelser till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och direktören för Tekniska nämnden med begäran om att stoppa planerna för Nora torg. Roséns utlåtande bifogades då.

När det efter valet till slut blev klart vilka de nya ledamöterna i byggnadsnämnden blir under nästa mandatperiod, sände föreningen en inbjudan till dem att komma till Nora torg för en rundvandring och få information av föreningens representanter om inställningen till planen. Medio februari hade föreningen besök av ordföranden i Byggnadsnämnden, Claes Breitholtz och ytterligare tre M-ledamöter. Planering pågår för möten med övriga partier.

I samverkan med ”Villaägarna” en paraplyorganisation för Villaägareföreningarna i Danderyd, Djursholm, Djursholms Ekeby och Stocksund har vissa aktiviteter förekommit. Villaägarna har skickat ut ett Upprop” med rubrik ”Bevara villastaden och dess grönområden” till medlemmarna i kommunen. Detta följdes den 7 juni av en demonstration före Kommunfullmäktiges sammanträde på Djursholms slott med utdelning av ”Upprop” och folder om Kevinge. Föreningen medverkade genom att dela ut broschyr om kritiken mot Noratorgplanen. Inför valet deltog föreningen i ett uppföljningsmöte som Villaägarna anordnade den 25 augusti. Föreningen har även varit aktiv vid utdelning av enkäter.

Danderyds Villaägare- och Hembygdsföreningar har även under detta år i juni och september arrangerat vandringar. I dessa har Noratorgsplanen presenterats och diskuterats.

Föreningen har kontaktat kommunens fastighetskontor med anledning av det fällts en del träd efter Noragårdsvägen. Överenskommelse träffats om att ett möte på plats i månadsskiftet mars-april ska äga rum för samtal om nyplantering.

Styrelsens ledamöter har i olika sammansättningar träffat eller haft samtal med företrädare för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Info till medlemmar och allmänhet

Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder, bl.a. genom medlemsbreven och artiklar på föreningens webbsida www.noratorg.se har nu 199 sidor inkl. alla skrivelser från föreningen och från kommunen. För att underlätta sökning finns fritextsökning i sidorna. Webbsidan har registrerade användare som har tillgång till sidor av mer internt slag. En större del av sidorna är tillgängliga för alla. Alla medlemmar kan registrera sig. I webben finns också föreningens medlemsregister tillgänglig för föreningens styrelse och revisor.

Föreningen har en sida på Facebook (https://www.facebook.com/noratorgsframtid/) och en grupp (https://www.facebook.com/groups/565178153820644/?ref=br_rs) med 20 medlemmar.

Danderyd den 19 mars 2019

Myrna Smitt Hans Iwan Bratt Jens Isaksson

Birgitta Frisell Charlotte Lindéen Lennart Dahlborg

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.