Nora torgs framtid

2017-05-15

Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg

Samrådsredogörelse för program

Detaljplan för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

Danderyds kommun 

Kommunstyrelsen har i beslut 2014-01-14, § 10, uppdragit åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt riktlinjerna som framförs i tjänsteutlåtande daterat 2013-11-18.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett program och programsamråd genomfördes under tiden 16 december 2015 - 8 januari 2016. Programhandlingar fanns då tillgängliga i Information Danderyd samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte anordnades den 13 januari.

Programhandlingarna har skickats till berörda remissinstanser och till sakägare. Under programsamrådet har sammanlagt 70 yttranden inkommit. De inkomna synpunkterna berör till stor del omfattning och höjd på den föreslagna bebyggelsen, med skuggning och insyn till följd samt oro för trafiksituationen. I den västra delen invänds mot att den befintliga parkeringsytan föreslås tas i anspråk, då befintlig samfällighet ingår i en gemensamhetsanläggning med rätt till ytan. De föreslagna flerbostadshusen i den östra delen av området anses inte passa in i områdets villakaraktär.

Synpunkter och information som framkommit under remisstiden för programmet beaktas i den fortsatta planprocessen. Efter programsamrådet har fastigheten Danarö 8 utgått ur planområdet, på fastighetsägarens begäran. Även Danarö 5 har utgått då ingen överenskommelse mellan fastighetsägaren och Nora torgs samfällighetsförening har kunnat träffas angående de rättigheter som finns inom fastigheten.

Nedan följer en sammanställning av de skriftliga yttranden som inkommit under programtiden. Yttrandena sammanfattas kort samt blir bemötta. Förändringar i planförslaget som resultat av yttranden redovisas. 


Till Alla

2017-05-15

Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg

Samrådsredogörelse för program

Detaljplan för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

Danderyds kommun 

Kommunstyrelsen har i beslut 2014-01-14, § 10, uppdragit åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt riktlinjerna som framförs i tjänsteutlåtande daterat 2013-11-18.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett program och programsamråd genomfördes under tiden 16 december 2015 - 8 januari 2016. Programhandlingar fanns då tillgängliga i Information Danderyd samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte anordnades den 13 januari.

Programhandlingarna har skickats till berörda remissinstanser och till sakägare. Under programsamrådet har sammanlagt 70 yttranden inkommit. De inkomna synpunkterna berör till stor del omfattning och höjd på den föreslagna bebyggelsen, med skuggning och insyn till följd samt oro för trafiksituationen. I den västra delen invänds mot att den befintliga parkeringsytan föreslås tas i anspråk, då befintlig samfällighet ingår i en gemensamhetsanläggning med rätt till ytan. De föreslagna flerbostadshusen i den östra delen av området anses inte passa in i områdets villakaraktär.

Synpunkter och information som framkommit under remisstiden för programmet beaktas i den fortsatta planprocessen. Efter programsamrådet har fastigheten Danarö 8 utgått ur planområdet, på fastighetsägarens begäran. Även Danarö 5 har utgått då ingen överenskommelse mellan fastighetsägaren och Nora torgs samfällighetsförening har kunnat träffas angående de rättigheter som finns inom fastigheten.

Nedan följer en sammanställning av de skriftliga yttranden som inkommit under programtiden. Yttrandena sammanfattas kort samt blir bemötta. Förändringar i planförslaget som resultat av yttranden redovisas. 


Till Alla
Inga taggar

2017-05-15

Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg

Samrådsredogörelse för program

Detaljplan för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

Danderyds kommun 

Kommunstyrelsen har i beslut 2014-01-14, § 10, uppdragit åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt riktlinjerna som framförs i tjänsteutlåtande daterat 2013-11-18.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett program och programsamråd genomfördes under tiden 16 december 2015 - 8 januari 2016. Programhandlingar fanns då tillgängliga i Information Danderyd samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte anordnades den 13 januari.

Programhandlingarna har skickats till berörda remissinstanser och till sakägare. Under programsamrådet har sammanlagt 70 yttranden inkommit. De inkomna synpunkterna berör till stor del omfattning och höjd på den föreslagna bebyggelsen, med skuggning och insyn till följd samt oro för trafiksituationen. I den västra delen invänds mot att den befintliga parkeringsytan föreslås tas i anspråk, då befintlig samfällighet ingår i en gemensamhetsanläggning med rätt till ytan. De föreslagna flerbostadshusen i den östra delen av området anses inte passa in i områdets villakaraktär.

Synpunkter och information som framkommit under remisstiden för programmet beaktas i den fortsatta planprocessen. Efter programsamrådet har fastigheten Danarö 8 utgått ur planområdet, på fastighetsägarens begäran. Även Danarö 5 har utgått då ingen överenskommelse mellan fastighetsägaren och Nora torgs samfällighetsförening har kunnat träffas angående de rättigheter som finns inom fastigheten.

Nedan följer en sammanställning av de skriftliga yttranden som inkommit under programtiden. Yttrandena sammanfattas kort samt blir bemötta. Förändringar i planförslaget som resultat av yttranden redovisas. 


Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.