Nora torgs framtid

2017-05-15

Vad är samråd

Syftet är att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Kommunen har sänt ut handlingar om tänkta stor hus vid Nora torg på samråd. Vad är det?

Plan- och bygglag (2010:900)

11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med 

2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11, 12 §§

Syftet är att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget och ett planeringsunderlag. Av samrådshandlingarna ska framgå:

 • skälen för förslaget,
 • planens konsekvenser,
 • hur kommunen avser handlägga förslaget, det vill säga antingen med ett standardförfarande eller utökat förfarande, och
 • handlingar som redovisar miljöbedömningen om planen antas få betydande miljöpåverkan.

Om kommunen avser ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska avtalens huvudsakliga innehåll redovisas under samrådet. Kommunen ska även redovisa konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Om det finns ett särskilt planprogram ska också det redovisas.

Växla förfarande efter samråd

Ändring av planförslaget efter granskningen

 Till Alla

2017-05-15

Vad är samråd

Syftet är att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Kommunen har sänt ut handlingar om tänkta stor hus vid Nora torg på samråd. Vad är det?

Plan- och bygglag (2010:900)

11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med 

2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11, 12 §§

Syftet är att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget och ett planeringsunderlag. Av samrådshandlingarna ska framgå:

 • skälen för förslaget,
 • planens konsekvenser,
 • hur kommunen avser handlägga förslaget, det vill säga antingen med ett standardförfarande eller utökat förfarande, och
 • handlingar som redovisar miljöbedömningen om planen antas få betydande miljöpåverkan.

Om kommunen avser ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska avtalens huvudsakliga innehåll redovisas under samrådet. Kommunen ska även redovisa konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Om det finns ett särskilt planprogram ska också det redovisas.

Växla förfarande efter samråd

Ändring av planförslaget efter granskningen

 Till Alla
Inga taggar

2017-05-15

Vad är samråd

Syftet är att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Kommunen har sänt ut handlingar om tänkta stor hus vid Nora torg på samråd. Vad är det?

Plan- och bygglag (2010:900)

11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med 

2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 11, 12 §§

Syftet är att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget och ett planeringsunderlag. Av samrådshandlingarna ska framgå:

 • skälen för förslaget,
 • planens konsekvenser,
 • hur kommunen avser handlägga förslaget, det vill säga antingen med ett standardförfarande eller utökat förfarande, och
 • handlingar som redovisar miljöbedömningen om planen antas få betydande miljöpåverkan.

Om kommunen avser ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska avtalens huvudsakliga innehåll redovisas under samrådet. Kommunen ska även redovisa konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Om det finns ett särskilt planprogram ska också det redovisas.

Växla förfarande efter samråd

Ändring av planförslaget efter granskningen

 Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.