Nora torgs framtid

2017-05-24

Kommunledningskontoret: Planuppdrag Nora Torg 2013-11-18

Fastighetsägarna kring Nora Torg har under en tid studerat möjligheterna att utveckla sina fastigheter och komplettera området med fler bostäder. I området finns två större ledningsstråk. Norrvatten har färskvattenledningar som löper längs med Noragårdsvägen. Kommunen har en dagvattenledning och en spillvattenledning tvärs över den västra parkeringen som ligger på ett djup av ca sju meter. Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar. Tekniska kontoret förordar att den gamla dalgången öppnas upp och bildar ett öppet dagvattendike. Att öppna upp diket medför stora konsekvenser för stadsmiljön samt bedöms vara kostsamt, dels för att kommunen inte äger all mark där ledningen/diket finns, dels för att diket passerar vägar som måste byggas om, eventuellt krävs brokonstruktioner. Å andra sidan är driften av dagvattenanläggningen mindre kostsamt än om en kulverad ledning går sönder.

Sammanfattningsvis anser kommunledningskontoret att tillkommande bebyggelse i området vid Nora Torg ska prövas. Det skapar förutsättningar för en utveckling av Nora Torg som lokalt centrum. Det är dock viktigt att tidigt i planprocessen grundligt utreda förutsättningarna för att kunna framtidssäkra kommunens dagvattenanläggning. En sådan utredning och riskanalys bör tas fram gemensamt mellan de berörda förvaltningarna för att belysa alla effekter för kommunen.

Till Alla

2017-05-24

Kommunledningskontoret: Planuppdrag Nora Torg 2013-11-18

Fastighetsägarna kring Nora Torg har under en tid studerat möjligheterna att utveckla sina fastigheter och komplettera området med fler bostäder. I området finns två större ledningsstråk. Norrvatten har färskvattenledningar som löper längs med Noragårdsvägen. Kommunen har en dagvattenledning och en spillvattenledning tvärs över den västra parkeringen som ligger på ett djup av ca sju meter. Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar. Tekniska kontoret förordar att den gamla dalgången öppnas upp och bildar ett öppet dagvattendike. Att öppna upp diket medför stora konsekvenser för stadsmiljön samt bedöms vara kostsamt, dels för att kommunen inte äger all mark där ledningen/diket finns, dels för att diket passerar vägar som måste byggas om, eventuellt krävs brokonstruktioner. Å andra sidan är driften av dagvattenanläggningen mindre kostsamt än om en kulverad ledning går sönder.

Sammanfattningsvis anser kommunledningskontoret att tillkommande bebyggelse i området vid Nora Torg ska prövas. Det skapar förutsättningar för en utveckling av Nora Torg som lokalt centrum. Det är dock viktigt att tidigt i planprocessen grundligt utreda förutsättningarna för att kunna framtidssäkra kommunens dagvattenanläggning. En sådan utredning och riskanalys bör tas fram gemensamt mellan de berörda förvaltningarna för att belysa alla effekter för kommunen.

Till Alla
Inga taggar

2017-05-24

Kommunledningskontoret: Planuppdrag Nora Torg 2013-11-18

Fastighetsägarna kring Nora Torg har under en tid studerat möjligheterna att utveckla sina fastigheter och komplettera området med fler bostäder. I området finns två större ledningsstråk. Norrvatten har färskvattenledningar som löper längs med Noragårdsvägen. Kommunen har en dagvattenledning och en spillvattenledning tvärs över den västra parkeringen som ligger på ett djup av ca sju meter. Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar. Tekniska kontoret förordar att den gamla dalgången öppnas upp och bildar ett öppet dagvattendike. Att öppna upp diket medför stora konsekvenser för stadsmiljön samt bedöms vara kostsamt, dels för att kommunen inte äger all mark där ledningen/diket finns, dels för att diket passerar vägar som måste byggas om, eventuellt krävs brokonstruktioner. Å andra sidan är driften av dagvattenanläggningen mindre kostsamt än om en kulverad ledning går sönder.

Sammanfattningsvis anser kommunledningskontoret att tillkommande bebyggelse i området vid Nora Torg ska prövas. Det skapar förutsättningar för en utveckling av Nora Torg som lokalt centrum. Det är dock viktigt att tidigt i planprocessen grundligt utreda förutsättningarna för att kunna framtidssäkra kommunens dagvattenanläggning. En sådan utredning och riskanalys bör tas fram gemensamt mellan de berörda förvaltningarna för att belysa alla effekter för kommunen.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.