Nora torgs framtid

2017-06-10

Gröna ytor

I utkastet till föreningens remissvar står det:

I Byggnadsnämndens planbeskrivning sägs det att “De nya husen planeras huvudsakligen inom befintlig hårdgjord mark för angöring och parkering”. Eftersom placeringen förutsätter flyttning av vägen så försvinner ca 1000 m2gräsyta norr om vägens nuvarande sträckning, liksom den gröna yta som idag finns söder om det aktuella vägavsnittet.

Endast en mindre del av bebyggelseområdet, uppskattningsvis 25%, utgörs idag av “hårdgjord mark” (exkl väg- och cykelbanan).  Föreningen Nora Torgs framtid avvisar förslaget att flytta väg och vattenledning med hänsyn till grönytor till förmån för ytterligare hårdgjorda ytor.

Hur har vi beräknat ytorna?

Till Alla

2017-06-10

Gröna ytor

I utkastet till föreningens remissvar står det:

I Byggnadsnämndens planbeskrivning sägs det att “De nya husen planeras huvudsakligen inom befintlig hårdgjord mark för angöring och parkering”. Eftersom placeringen förutsätter flyttning av vägen så försvinner ca 1000 m2gräsyta norr om vägens nuvarande sträckning, liksom den gröna yta som idag finns söder om det aktuella vägavsnittet.

Endast en mindre del av bebyggelseområdet, uppskattningsvis 25%, utgörs idag av “hårdgjord mark” (exkl väg- och cykelbanan).  Föreningen Nora Torgs framtid avvisar förslaget att flytta väg och vattenledning med hänsyn till grönytor till förmån för ytterligare hårdgjorda ytor.

Hur har vi beräknat ytorna?

Till Alla
Inga taggar

2017-06-10

Gröna ytor

I utkastet till föreningens remissvar står det:

I Byggnadsnämndens planbeskrivning sägs det att “De nya husen planeras huvudsakligen inom befintlig hårdgjord mark för angöring och parkering”. Eftersom placeringen förutsätter flyttning av vägen så försvinner ca 1000 m2gräsyta norr om vägens nuvarande sträckning, liksom den gröna yta som idag finns söder om det aktuella vägavsnittet.

Endast en mindre del av bebyggelseområdet, uppskattningsvis 25%, utgörs idag av “hårdgjord mark” (exkl väg- och cykelbanan).  Föreningen Nora Torgs framtid avvisar förslaget att flytta väg och vattenledning med hänsyn till grönytor till förmån för ytterligare hårdgjorda ytor.

Hur har vi beräknat ytorna?

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.