Nora torgs framtid

2017-06-14

Markexpert dömer ut kommunens byggplaner

Några synpunkter på samrådshandling avseende
planbeskrivning för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

En ledning

Inom området planeras nya, byggnader, omdragning av Noragårdsvägen, åtgärder för att minska risken för framtida översvämningar mm.

Området kännetecknas av sättningsbenägen mark, vilket tydligt framgår av att icke pålgrundlagda byggnader är utsatta för sättningsskador.

De topografiska förhållandena i området medför att planområdet vid nederbörd utsätts för stora mängder ytvatten från omgivande, högre belägna markområden. Dessa förhållanden medför att vissa byggnader utsätts för översvämningar.

...

Grundvatten och grundläggning av den nya bebyggelsen

Enligt planbeskrivningen har grundvattenytan nivå ca +3,2. Detta är en fullständigt meningslös uppgift om grundvattenförhållandena inom området eftersom inte en enda nivå redovisas för hela planområdet. Med ledning av de topografiska förhållandena inom och utanför planområdet kan denna uppgift dock med säkerhet sägas vara felaktig och vilseledande. Grundvattennivåerna varierar dels inom området dels med årstiderna och ligger med säkerhet högre än +3,2 inom delar av planområdet.

Enligt planbeskrivningen kan utan reservationer grundvattenytan sänkas med filterförsedda pumpbrunnar. Med sättningsskadade byggnader inom planområdet är det både olämpligt och skadligt för omgivningen att genom pumpning sänka grundvattennivåerna. Byggnaderna och garagen kan ej grundläggas så som beskrivs i planen. På vilket sätt ska grundläggningen för de nya byggnaderna genomföras för att undvika skador på den befintliga bebyggelsen?

Stockholm 2017-06-12

Rolf Rosén
Civ ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

Hela utlåtande av Rolf Rosén, Civ.ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

Till Alla

2017-06-14

Markexpert dömer ut kommunens byggplaner

Några synpunkter på samrådshandling avseende
planbeskrivning för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

En ledning

Inom området planeras nya, byggnader, omdragning av Noragårdsvägen, åtgärder för att minska risken för framtida översvämningar mm.

Området kännetecknas av sättningsbenägen mark, vilket tydligt framgår av att icke pålgrundlagda byggnader är utsatta för sättningsskador.

De topografiska förhållandena i området medför att planområdet vid nederbörd utsätts för stora mängder ytvatten från omgivande, högre belägna markområden. Dessa förhållanden medför att vissa byggnader utsätts för översvämningar.

...

Grundvatten och grundläggning av den nya bebyggelsen

Enligt planbeskrivningen har grundvattenytan nivå ca +3,2. Detta är en fullständigt meningslös uppgift om grundvattenförhållandena inom området eftersom inte en enda nivå redovisas för hela planområdet. Med ledning av de topografiska förhållandena inom och utanför planområdet kan denna uppgift dock med säkerhet sägas vara felaktig och vilseledande. Grundvattennivåerna varierar dels inom området dels med årstiderna och ligger med säkerhet högre än +3,2 inom delar av planområdet.

Enligt planbeskrivningen kan utan reservationer grundvattenytan sänkas med filterförsedda pumpbrunnar. Med sättningsskadade byggnader inom planområdet är det både olämpligt och skadligt för omgivningen att genom pumpning sänka grundvattennivåerna. Byggnaderna och garagen kan ej grundläggas så som beskrivs i planen. På vilket sätt ska grundläggningen för de nya byggnaderna genomföras för att undvika skador på den befintliga bebyggelsen?

Stockholm 2017-06-12

Rolf Rosén
Civ ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

Hela utlåtande av Rolf Rosén, Civ.ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

Till Alla
Inga taggar

2017-06-14

Markexpert dömer ut kommunens byggplaner

Några synpunkter på samrådshandling avseende
planbeskrivning för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

En ledning

Inom området planeras nya, byggnader, omdragning av Noragårdsvägen, åtgärder för att minska risken för framtida översvämningar mm.

Området kännetecknas av sättningsbenägen mark, vilket tydligt framgår av att icke pålgrundlagda byggnader är utsatta för sättningsskador.

De topografiska förhållandena i området medför att planområdet vid nederbörd utsätts för stora mängder ytvatten från omgivande, högre belägna markområden. Dessa förhållanden medför att vissa byggnader utsätts för översvämningar.

...

Grundvatten och grundläggning av den nya bebyggelsen

Enligt planbeskrivningen har grundvattenytan nivå ca +3,2. Detta är en fullständigt meningslös uppgift om grundvattenförhållandena inom området eftersom inte en enda nivå redovisas för hela planområdet. Med ledning av de topografiska förhållandena inom och utanför planområdet kan denna uppgift dock med säkerhet sägas vara felaktig och vilseledande. Grundvattennivåerna varierar dels inom området dels med årstiderna och ligger med säkerhet högre än +3,2 inom delar av planområdet.

Enligt planbeskrivningen kan utan reservationer grundvattenytan sänkas med filterförsedda pumpbrunnar. Med sättningsskadade byggnader inom planområdet är det både olämpligt och skadligt för omgivningen att genom pumpning sänka grundvattennivåerna. Byggnaderna och garagen kan ej grundläggas så som beskrivs i planen. På vilket sätt ska grundläggningen för de nya byggnaderna genomföras för att undvika skador på den befintliga bebyggelsen?

Stockholm 2017-06-12

Rolf Rosén
Civ ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

Hela utlåtande av Rolf Rosén, Civ.ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.