Nora torgs framtid

2013-11-18

Beslutet 2013 om ev bebyggelse vid Nora

Beslutet var en chock. Planen omfattar ju mark som vare sig byggare eller kommun förfogar över. Avrådande från tekniska kontoret negligerades.

Kommunledningskontoret lämnade i slutet av 2013 ett förslag om att bebygga tomter vid Nora torg Planuppdrag Nora torg (2013-11-18) 

1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt de riktlinjer som framförts i tjänsteutlåtandet 2013-11-18, Dnr KS 2013/0280.

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i en fördjupad riskanalys utreda nuvarande dagvattenanläggning vid Nora torg samt förslag till alternativa dagvattenlösningar.

Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avrådde från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar."

Till Alla

2013-11-18

Beslutet 2013 om ev bebyggelse vid Nora

Beslutet var en chock. Planen omfattar ju mark som vare sig byggare eller kommun förfogar över. Avrådande från tekniska kontoret negligerades.

Kommunledningskontoret lämnade i slutet av 2013 ett förslag om att bebygga tomter vid Nora torg Planuppdrag Nora torg (2013-11-18) 

1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt de riktlinjer som framförts i tjänsteutlåtandet 2013-11-18, Dnr KS 2013/0280.

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i en fördjupad riskanalys utreda nuvarande dagvattenanläggning vid Nora torg samt förslag till alternativa dagvattenlösningar.

Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avrådde från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar."

Till Alla
Taggar: Från Danderyds kommun Tekniska kontoret Planuppdrag

2013-11-18

Beslutet 2013 om ev bebyggelse vid Nora

Beslutet var en chock. Planen omfattar ju mark som vare sig byggare eller kommun förfogar över. Avrådande från tekniska kontoret negligerades.

Kommunledningskontoret lämnade i slutet av 2013 ett förslag om att bebygga tomter vid Nora torg Planuppdrag Nora torg (2013-11-18) 

1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt de riktlinjer som framförts i tjänsteutlåtandet 2013-11-18, Dnr KS 2013/0280.

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i en fördjupad riskanalys utreda nuvarande dagvattenanläggning vid Nora torg samt förslag till alternativa dagvattenlösningar.

Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avrådde från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar."

Till Alla
Taggar: Från Danderyds kommun Tekniska kontoret Planuppdrag

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.