Nora torgs framtid

2016-01-07

Tekniska kontorets yttrande

Enligt Tekniska kontoret är det aktuella området olämpligt att bebygga. En fördröjningsdamm är olämplig. Avfallshanteringen omöjliggörs delvis. Endast ett körfält på vägen.

Citat från Tekniska kontorets yttrande 2016-01-07

Avlopp

"Den moränrygg som sänktes mest var den som finns belägen i planområdets västra sida. 1 slutet av 1950-talet fylldes denna rygg upp igen i samband med att nuvarande bebyggelse kom till. Vattenavledningen löstes med rör, som till en del hamnade på stort djup. Enkelt kan man uttrycka det så att vi återskapat ett sjö- och träskområde som hålls torrlagt med hjälp av detta rör. Sådana områden benämns "instängda" och anses olämpliga att bebygga. Så länge detta förhållande föreligger finns det en ständig förhöjd risk för översvämningsskador inom området uppströms, särskilt som vattnet från en stor del av kommunen avleds förbi planområdet.

Att en sådan lösning är olämplig är lätt att förstå rent logiskt om man innehar kunskap om nederbördsmönster, avloppsteknik och hydrologi. Även utan en sådan kunskap så är det allmänt känt efter erfarenheter från översvämningar som skett i andra samhällen, i samband med extrema nederbördstillfällen, kombinerat med olämpliga bebyggelsesätt. Det olämpliga i att bygga på detta sätt har kunnat observeras i Köpenhamn 2 juli 2011, Malmö 31 augusti 2014, Norrköping 22-23 juli 2011, Hallsberg 6 september 2015, Jönköping 26 juli 2013 m.fl.

Även Danderyd har haft källaröversvämningar på grund av olämplig höjdsättning vid mer modesta skyfall, samt vid vattenläckor."

"Det tredje förslaget är att skapa en fördröjningsdamm innan kulvertinloppet. Det stora tillrinningsområde som är aktuellt i detta fall, skulle emellertid kräva en stor damm, större än vad som är ekonomiskt eller tekniskt möjligt.

Att ha ledningar på sju meters djup ger en teoretisk schaktbredd i markytan på ca 17 meter vid en släntlutning vald enligt gängse mät- och ersättningsregler. Kostnaden för sådana schakter är stor och tiden att åtgärda en rörkollaps är lång. Denna mark är heller inte byggbar. Man får förmoda att det är detta som är skälet till att gällande plan begränsar byggrätten."

Avfall

"Vad som kan utläsas av detta program är att avfallshanteringen för de befintliga fastigheterna försvåras och delvis omöjliggörs. Exempelvis genom att vändmöjligheten vid hämtning av avfall från Köpmannen 1, Björkbacken 18, Björkbacken 15 försvinner, samt att yta för avfallshantering vid Danarö 5 bebyggs."

Trafik och väg
"I programhandlingen föreslås anvisade kantstensparkeringar utmed Noragårdsvägen. Vägen är idag totalt 5,5 meter bred med en ca 2,5 meter bred trottoar. Att anvisa parkeringsplatser på en så smal väg kommer i princip att innebära att endast ett körfält är farbart. Detta skulle redan idag innebära ett framkomlighetsproblem och med framtida exploatering skulle definitivt problem uppstå. För att kunna åstadkomma föreslagen förändring så behöver viss tomtmark övergå till kommunal gatumark."

Park
"Själva torgytan på Nora torg förvaltas av Tekniska kontoret, och är ett av kommunens finaste torg. Resurser har under senare år lagts på att göra varsamma renoveringar av trädgroparna, nya perennplanteringar med prydnadsträd och lökplanteringar samt trygghetsskapande belysning. Torget har också sedan länge en staty av Carl Eldh som är kulturskyddad. I en eventuell ny design måste de gamla träden beaktas och statyn måste sättas in i sammanhanget."

"Idag finns det ett parkstråk längs Noraån, från Borgenviken, förbi Nora träsk, Kvarnparken, Lärkängen, Danderyds kyrka upp till Ekebysj öns naturreservat, enbart med ett avbrott i nu aktuellt planområde. Det skulle ge stora reakreationsvärden om stråket kunde bindas ihop. Om stråket utvecklas med gångväg och en bättre gestaltning, särskilt längs krondiket vid Lärkängen, skulle stora mervärden uppnås."

Till Alla

2016-01-07

Tekniska kontorets yttrande

Enligt Tekniska kontoret är det aktuella området olämpligt att bebygga. En fördröjningsdamm är olämplig. Avfallshanteringen omöjliggörs delvis. Endast ett körfält på vägen.

Citat från Tekniska kontorets yttrande 2016-01-07

Avlopp

"Den moränrygg som sänktes mest var den som finns belägen i planområdets västra sida. 1 slutet av 1950-talet fylldes denna rygg upp igen i samband med att nuvarande bebyggelse kom till. Vattenavledningen löstes med rör, som till en del hamnade på stort djup. Enkelt kan man uttrycka det så att vi återskapat ett sjö- och träskområde som hålls torrlagt med hjälp av detta rör. Sådana områden benämns "instängda" och anses olämpliga att bebygga. Så länge detta förhållande föreligger finns det en ständig förhöjd risk för översvämningsskador inom området uppströms, särskilt som vattnet från en stor del av kommunen avleds förbi planområdet.

Att en sådan lösning är olämplig är lätt att förstå rent logiskt om man innehar kunskap om nederbördsmönster, avloppsteknik och hydrologi. Även utan en sådan kunskap så är det allmänt känt efter erfarenheter från översvämningar som skett i andra samhällen, i samband med extrema nederbördstillfällen, kombinerat med olämpliga bebyggelsesätt. Det olämpliga i att bygga på detta sätt har kunnat observeras i Köpenhamn 2 juli 2011, Malmö 31 augusti 2014, Norrköping 22-23 juli 2011, Hallsberg 6 september 2015, Jönköping 26 juli 2013 m.fl.

Även Danderyd har haft källaröversvämningar på grund av olämplig höjdsättning vid mer modesta skyfall, samt vid vattenläckor."

"Det tredje förslaget är att skapa en fördröjningsdamm innan kulvertinloppet. Det stora tillrinningsområde som är aktuellt i detta fall, skulle emellertid kräva en stor damm, större än vad som är ekonomiskt eller tekniskt möjligt.

Att ha ledningar på sju meters djup ger en teoretisk schaktbredd i markytan på ca 17 meter vid en släntlutning vald enligt gängse mät- och ersättningsregler. Kostnaden för sådana schakter är stor och tiden att åtgärda en rörkollaps är lång. Denna mark är heller inte byggbar. Man får förmoda att det är detta som är skälet till att gällande plan begränsar byggrätten."

Avfall

"Vad som kan utläsas av detta program är att avfallshanteringen för de befintliga fastigheterna försvåras och delvis omöjliggörs. Exempelvis genom att vändmöjligheten vid hämtning av avfall från Köpmannen 1, Björkbacken 18, Björkbacken 15 försvinner, samt att yta för avfallshantering vid Danarö 5 bebyggs."

Trafik och väg
"I programhandlingen föreslås anvisade kantstensparkeringar utmed Noragårdsvägen. Vägen är idag totalt 5,5 meter bred med en ca 2,5 meter bred trottoar. Att anvisa parkeringsplatser på en så smal väg kommer i princip att innebära att endast ett körfält är farbart. Detta skulle redan idag innebära ett framkomlighetsproblem och med framtida exploatering skulle definitivt problem uppstå. För att kunna åstadkomma föreslagen förändring så behöver viss tomtmark övergå till kommunal gatumark."

Park
"Själva torgytan på Nora torg förvaltas av Tekniska kontoret, och är ett av kommunens finaste torg. Resurser har under senare år lagts på att göra varsamma renoveringar av trädgroparna, nya perennplanteringar med prydnadsträd och lökplanteringar samt trygghetsskapande belysning. Torget har också sedan länge en staty av Carl Eldh som är kulturskyddad. I en eventuell ny design måste de gamla träden beaktas och statyn måste sättas in i sammanhanget."

"Idag finns det ett parkstråk längs Noraån, från Borgenviken, förbi Nora träsk, Kvarnparken, Lärkängen, Danderyds kyrka upp till Ekebysj öns naturreservat, enbart med ett avbrott i nu aktuellt planområde. Det skulle ge stora reakreationsvärden om stråket kunde bindas ihop. Om stråket utvecklas med gångväg och en bättre gestaltning, särskilt längs krondiket vid Lärkängen, skulle stora mervärden uppnås."

Till Alla
Taggar: Från Danderyds kommun Tekniska kontoret

2016-01-07

Tekniska kontorets yttrande

Enligt Tekniska kontoret är det aktuella området olämpligt att bebygga. En fördröjningsdamm är olämplig. Avfallshanteringen omöjliggörs delvis. Endast ett körfält på vägen.

Citat från Tekniska kontorets yttrande 2016-01-07

Avlopp

"Den moränrygg som sänktes mest var den som finns belägen i planområdets västra sida. 1 slutet av 1950-talet fylldes denna rygg upp igen i samband med att nuvarande bebyggelse kom till. Vattenavledningen löstes med rör, som till en del hamnade på stort djup. Enkelt kan man uttrycka det så att vi återskapat ett sjö- och träskområde som hålls torrlagt med hjälp av detta rör. Sådana områden benämns "instängda" och anses olämpliga att bebygga. Så länge detta förhållande föreligger finns det en ständig förhöjd risk för översvämningsskador inom området uppströms, särskilt som vattnet från en stor del av kommunen avleds förbi planområdet.

Att en sådan lösning är olämplig är lätt att förstå rent logiskt om man innehar kunskap om nederbördsmönster, avloppsteknik och hydrologi. Även utan en sådan kunskap så är det allmänt känt efter erfarenheter från översvämningar som skett i andra samhällen, i samband med extrema nederbördstillfällen, kombinerat med olämpliga bebyggelsesätt. Det olämpliga i att bygga på detta sätt har kunnat observeras i Köpenhamn 2 juli 2011, Malmö 31 augusti 2014, Norrköping 22-23 juli 2011, Hallsberg 6 september 2015, Jönköping 26 juli 2013 m.fl.

Även Danderyd har haft källaröversvämningar på grund av olämplig höjdsättning vid mer modesta skyfall, samt vid vattenläckor."

"Det tredje förslaget är att skapa en fördröjningsdamm innan kulvertinloppet. Det stora tillrinningsområde som är aktuellt i detta fall, skulle emellertid kräva en stor damm, större än vad som är ekonomiskt eller tekniskt möjligt.

Att ha ledningar på sju meters djup ger en teoretisk schaktbredd i markytan på ca 17 meter vid en släntlutning vald enligt gängse mät- och ersättningsregler. Kostnaden för sådana schakter är stor och tiden att åtgärda en rörkollaps är lång. Denna mark är heller inte byggbar. Man får förmoda att det är detta som är skälet till att gällande plan begränsar byggrätten."

Avfall

"Vad som kan utläsas av detta program är att avfallshanteringen för de befintliga fastigheterna försvåras och delvis omöjliggörs. Exempelvis genom att vändmöjligheten vid hämtning av avfall från Köpmannen 1, Björkbacken 18, Björkbacken 15 försvinner, samt att yta för avfallshantering vid Danarö 5 bebyggs."

Trafik och väg
"I programhandlingen föreslås anvisade kantstensparkeringar utmed Noragårdsvägen. Vägen är idag totalt 5,5 meter bred med en ca 2,5 meter bred trottoar. Att anvisa parkeringsplatser på en så smal väg kommer i princip att innebära att endast ett körfält är farbart. Detta skulle redan idag innebära ett framkomlighetsproblem och med framtida exploatering skulle definitivt problem uppstå. För att kunna åstadkomma föreslagen förändring så behöver viss tomtmark övergå till kommunal gatumark."

Park
"Själva torgytan på Nora torg förvaltas av Tekniska kontoret, och är ett av kommunens finaste torg. Resurser har under senare år lagts på att göra varsamma renoveringar av trädgroparna, nya perennplanteringar med prydnadsträd och lökplanteringar samt trygghetsskapande belysning. Torget har också sedan länge en staty av Carl Eldh som är kulturskyddad. I en eventuell ny design måste de gamla träden beaktas och statyn måste sättas in i sammanhanget."

"Idag finns det ett parkstråk längs Noraån, från Borgenviken, förbi Nora träsk, Kvarnparken, Lärkängen, Danderyds kyrka upp till Ekebysj öns naturreservat, enbart med ett avbrott i nu aktuellt planområde. Det skulle ge stora reakreationsvärden om stråket kunde bindas ihop. Om stråket utvecklas med gångväg och en bättre gestaltning, särskilt längs krondiket vid Lärkängen, skulle stora mervärden uppnås."

Till Alla
Taggar: Från Danderyds kommun Tekniska kontoret

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.