Nora torgs framtid

2015-09-14

Programhandling 2015-09-14

Förslag på hus på mark som fastigheterna disponerade. Och fyra stora höga hus utefter Noragårdsvägen. Vreden stiger i närområdet.

Programhandling 2015-09-14.pdf

Den nya detaljplanen ska ersätta tre tidigare detaljplaner från 1975 och 1999. Dessutom finns det en översiktsplan från 2006.

Denna bild visar planområdets omfattning inkl garage och parkeringsplatser som fastighetsägarna har rättigheter till genom servitut. Det är ytterst märkligt att kommunen inte tog reda på detta. Även bostadsrättsföreningen Hornets hus (med orange tak) inkluderas i området trots att det inte är tillgängligt för planering.

I programförslaget finns en bild över det tänkta området med hus på fastighetsägarnas mark och fyra höga hus utefter Noragårdsvägen. 

Planen omfattar 17 sidor. Nedan citeras några viktigare avsnitt:

"Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner. För Danarö 6 och 8 gäller detaljplan D124 från 1999. Den tillåter handel och kontor i en våning inom Köpmannen 6. Inom Köpmannen 8 tillåts även bostäder och högsta antalet våningar är två. För Köpmannen 1 gäller D130 från 1999. Den anger bostäder, handel och kontor i maximalt tre våningar inom Köpmannen 1. För den resterande delen av området gäller detaljplan S368 (se nedan) från 1975. Planen anger bostadsändamål i två våningar för den södra halvan av fastigheten Danarö 5, bostadsändamål i två våningar för Hornet 1, parkering för Danderyd 3:3 samt gata, torg, park eller plantering för del av Danderyd 2:1."

"Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade den 16 december 2009 om miljökvalitetsnormer för vattenmiljöerna inom Stockholm-Mälarregionen. Föreskriften med miljökvalitetsnormerna är en del av det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten" 

Om miljöeffekterna står det

1) bedömning av miljöpåverkan görs i separat dokument
2) de bedömningar som behöver göras redovisas i denna beskrivning.

"Enligt plan- och bygglagen, 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 §, ska en miljöbedömning upprättas om program eller planer kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett första ställningstagande kring förväntad miljöpåverkan görs i en så kallad behovsbedömning (separat dokument).

Detaljplanen bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen eller miljöbedömning enligt miljöbalken. De bedömningar av miljöpåverkan och andra störningar som ändå behöver göras, redovisas i denna beskrivning. "

Till Alla

2015-09-14

Programhandling 2015-09-14

Förslag på hus på mark som fastigheterna disponerade. Och fyra stora höga hus utefter Noragårdsvägen. Vreden stiger i närområdet.

Programhandling 2015-09-14.pdf

Den nya detaljplanen ska ersätta tre tidigare detaljplaner från 1975 och 1999. Dessutom finns det en översiktsplan från 2006.

Denna bild visar planområdets omfattning inkl garage och parkeringsplatser som fastighetsägarna har rättigheter till genom servitut. Det är ytterst märkligt att kommunen inte tog reda på detta. Även bostadsrättsföreningen Hornets hus (med orange tak) inkluderas i området trots att det inte är tillgängligt för planering.

I programförslaget finns en bild över det tänkta området med hus på fastighetsägarnas mark och fyra höga hus utefter Noragårdsvägen. 

Planen omfattar 17 sidor. Nedan citeras några viktigare avsnitt:

"Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner. För Danarö 6 och 8 gäller detaljplan D124 från 1999. Den tillåter handel och kontor i en våning inom Köpmannen 6. Inom Köpmannen 8 tillåts även bostäder och högsta antalet våningar är två. För Köpmannen 1 gäller D130 från 1999. Den anger bostäder, handel och kontor i maximalt tre våningar inom Köpmannen 1. För den resterande delen av området gäller detaljplan S368 (se nedan) från 1975. Planen anger bostadsändamål i två våningar för den södra halvan av fastigheten Danarö 5, bostadsändamål i två våningar för Hornet 1, parkering för Danderyd 3:3 samt gata, torg, park eller plantering för del av Danderyd 2:1."

"Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade den 16 december 2009 om miljökvalitetsnormer för vattenmiljöerna inom Stockholm-Mälarregionen. Föreskriften med miljökvalitetsnormerna är en del av det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten" 

Om miljöeffekterna står det

1) bedömning av miljöpåverkan görs i separat dokument
2) de bedömningar som behöver göras redovisas i denna beskrivning.

"Enligt plan- och bygglagen, 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 §, ska en miljöbedömning upprättas om program eller planer kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett första ställningstagande kring förväntad miljöpåverkan görs i en så kallad behovsbedömning (separat dokument).

Detaljplanen bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen eller miljöbedömning enligt miljöbalken. De bedömningar av miljöpåverkan och andra störningar som ändå behöver göras, redovisas i denna beskrivning. "

Till Alla
Taggar: Programhandling Från Danderyds kommun

2015-09-14

Programhandling 2015-09-14

Förslag på hus på mark som fastigheterna disponerade. Och fyra stora höga hus utefter Noragårdsvägen. Vreden stiger i närområdet.

Programhandling 2015-09-14.pdf

Den nya detaljplanen ska ersätta tre tidigare detaljplaner från 1975 och 1999. Dessutom finns det en översiktsplan från 2006.

Denna bild visar planområdets omfattning inkl garage och parkeringsplatser som fastighetsägarna har rättigheter till genom servitut. Det är ytterst märkligt att kommunen inte tog reda på detta. Även bostadsrättsföreningen Hornets hus (med orange tak) inkluderas i området trots att det inte är tillgängligt för planering.

I programförslaget finns en bild över det tänkta området med hus på fastighetsägarnas mark och fyra höga hus utefter Noragårdsvägen. 

Planen omfattar 17 sidor. Nedan citeras några viktigare avsnitt:

"Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner. För Danarö 6 och 8 gäller detaljplan D124 från 1999. Den tillåter handel och kontor i en våning inom Köpmannen 6. Inom Köpmannen 8 tillåts även bostäder och högsta antalet våningar är två. För Köpmannen 1 gäller D130 från 1999. Den anger bostäder, handel och kontor i maximalt tre våningar inom Köpmannen 1. För den resterande delen av området gäller detaljplan S368 (se nedan) från 1975. Planen anger bostadsändamål i två våningar för den södra halvan av fastigheten Danarö 5, bostadsändamål i två våningar för Hornet 1, parkering för Danderyd 3:3 samt gata, torg, park eller plantering för del av Danderyd 2:1."

"Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade den 16 december 2009 om miljökvalitetsnormer för vattenmiljöerna inom Stockholm-Mälarregionen. Föreskriften med miljökvalitetsnormerna är en del av det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten" 

Om miljöeffekterna står det

1) bedömning av miljöpåverkan görs i separat dokument
2) de bedömningar som behöver göras redovisas i denna beskrivning.

"Enligt plan- och bygglagen, 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 §, ska en miljöbedömning upprättas om program eller planer kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett första ställningstagande kring förväntad miljöpåverkan görs i en så kallad behovsbedömning (separat dokument).

Detaljplanen bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen eller miljöbedömning enligt miljöbalken. De bedömningar av miljöpåverkan och andra störningar som ändå behöver göras, redovisas i denna beskrivning. "

Till Alla
Taggar: Programhandling Från Danderyds kommun

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.