Nora torgs framtid

Kom med i föreningen Nora torgs framtid. Ingen avgift.

1 0

Fritextsök i tillgängliga texter:


Innehåll

2017-12-13

Brev till medlemmarna

Kära medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid

Innan det blir jul vill vi från styrelsen rapportera om nyheter på Nora Torgs front.

Föreningen Nora torgs Framtid har skrivit ett brev till samtliga fullmäktigeledamöter. Det har mött positiv respons såväl från ledamöter i majoritet (M, L och Kd) som från opposition (C, S, Mp och SD).

Några av oss har träffat gruppledarna i majoriteten, d.v.s. M, L och Kd. Det var ett intressant möte där vi fick veta att man fortfarande tänker sig 15 meter höga hus från mitt i Nora Torgs infart och utefter Noragårdsvägen till Götes Glas. Man har kommit till insikt om den olämpliga flytten av Noragårdsvägen och för närvarande utreder hur man skulle kunna undgå den. Och att man inte vill höja Centrumhuset, Köpmannen 1 och gamla-gamla posthuset, Danarö 6, pendang till Hornet. Det vore oerhört värdefullt om de två ursprungliga husen från Nora Torgsepoken, Danarö 6 och Hornet får vara kvar som de är. Husen är ritade av Sixten Magnusson och ger kopplingar till Nora Torg och hela Nora Trädgårdsstad.

Nu gäller det för oss alla att hjälpas åt på glöggpartyn och överallt annars för att nå fler politiker som inte faller undan för majoritetens partipiska. Vi måste också nå de oppositionspolitiker som inte vet om den pågående Nora Torgs-planeringen. Se vår websida, www.noratorg.se

Det är nu viktigt att vi blir fler medlemmar som med våra utgångspunkter och kunskaper om Nora och Nora Torg kan tala politikerna tillrätta.

Vi kan glädja oss åt ett positivt resultat av vår förenings aktivitet, nämligen att Danarö 5, f.d. pensionärslängan, kommer att renoveras av ägaren Wåhlins Fastigheter. Det är ett tillskott om 24 bostäder (med hiss) som kommer att lämna rivningskontraktsstadiet och istället bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden i Danderyd.

Det är flera områden än Nora Torg som hotas av massiv bebyggelse med höga hus. Östra Enebytorg är det största projektet, men följs av oss och 37 andra pågående planärenden i kommunen Det är dags att vi alla, var och en bildar oss en uppfattning av vad som pågår och gör vår röst hörd.

Kom därför till den stora manifestationen av vår framtida boendemiljö med utfrågning av företrädare från samtliga våra politiska partier, den 17 januari kl 19.00 i Aulan, Danderyds gymnasium. Inledningar om arkitektur, ekonomi och juridik (Plan- och bygglagen, mm) står på programmet! Manifestationen gäller Nora Torg i högsta grad. Boka kvällen redan nu!!

Med denna uppfordran vill styrelsen önska er alla en riktigt God Jul! Gå också till torget och beundra den praktfulla Nora Torgsgranen!

Myrna Smitt
ordförande

För: Alla Till sidan

2017-12-11

Lägesrapport vid årets slut

Inför ett nytt år är det lämpligt att sammanfatta var vi står i försvaret av Nora Torg med omgivningar.

I januari planerar kommunen att presentera ett sk granskningsförslag för Nora torg-området. Det är sista gången de berörda i området får yttra sig före kommunens beslut om detaljplanen. Sedan går kampen vidare genom överklaganden till Mark- och miljödomstolen.

 

Föreningen Nora Torgs Framtid bildades då kommunen presenterade ett förslag till detaljplan för Nora torg i december 2015. Häpna konstaterade vi att kommunen placerat hus på mark som enligt avtal används av de boende. Lika överraskande var förslaget att placera 15 meter höga hus vid torget.

Föreningens remissvar på programförslaget var skarpt negativt: “Vi anser att dokumentet inte har tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Vi föreslår därför att Kommunledningskontoret gör en ”omstart” och i samarbete med de i området boende arbetar fram ett nytt program till detaljplan.”

Det kom in en stort antal kritiska remissvar från boende i området. Även kommunens tekniska kontor var kritiskt till förslaget. Trots invändningarna fortsatta kommunen planeringen.

Den 28 april sände kommunen ut förslag till detaljplan på samråd. Nu hade man tagit reda på att det finns juridiska hinder att bygga på den västra delen av programområdet som därför utgick. Det nya förslaget innebar att man skulle flytta på vägen!!! Den skulle nu hamna i anslutning till radhusen på Näckrosvägen, som skulle få mycket höga hus i söder.

Förslaget innebar också att flerfamiljhusen vid torget skulle höjas med ytterligare en våning. Bostadsrättsföreningen Hornets hus Nora torg 2 skulle bli helt instängt av höga hus i tre väderstreck.

Kommunens förslag, till större delen utformat av en byggherre, presenterades på ett helt vilseledande sätt. Förslaget till trafiklösningen var helt tokigt och givetvis inte genomförbart.

I föreningens svar var vi självfallet skarpt kritiska såväl till förslaget som till hanteringen. Det kom in hela 79 remissvar från de boende i området och från myndigheter. Speciellt Lantmäteriets remissvar var nedgörande.

Vid ett möte i november med representanter för kommunens politiska majoritet (m+l+kd) fick vi veta att kommunen nu släppt idén att flytta vägen och att det inte längre var aktuellt att höja husen vid torget. Man överväger lämplig höjd på de nya husen, men höll fast vid antalet hus.

Därmed är planeringsområdet så begränsat att det inte längre rymmer så breda hus som planerats. Det innebär att det slutliga förslag som kommunen tänker redovisa i januari kommer vara helt nytt. Genom att lägga fram tre helt olika förslag så har kommunen berövat de boende rätten till samråd.

Läget just nu är att vi till varje pris vill förhindra att det byggs 15 meter höga hus mitt i villasamhället. Vi har också lärt oss att kommunen har ett arbetssätt som inte håller måttet. Det måste få politiska konsekvenser.

För: Alla Till sidan

2017-11-27

Villaägarna: Kollektivt självmord av Danderyds villamiljö?

"Danderyds Villaägareförening ser med stor oro på att Danderyds attraktiva villamiljö omvandlas till höghusbebyggelse. På område efter område har villafastigheter köpts upp av fastighetsbolag för att med kommunens medverkan förändras till flervåningshus föga anpassade till omkringliggande villabebyggelse. Resultatet blir att intilliggande villafastighet efter ett tag också omvandlas till flervåningshus, för vilken villaägare vill bo kvar i ett område som så drastiskt förändrats i karaktär. Och nästa, och nästa…. Och så har vi inget villaområde kvar. Kollektivt självmord av vår villamiljö?

Vi vill påtala det klart orättvisa i att det är hart när omöjligt för en enskild villaägare att varsamt dela en villafastighet i två villafastigheter medan det tycks vara fritt fram för byggbolagen att hårdexploatera enskilda tomter i våra villaområden med höghus. Det mest flagranta exemplet är planeringen av Östra Eneby torg med 425 bostäder i tät stadsmiljö bestående av 8-våningshus! Men lika allvarligt för våra villamiljöer, om än i mindre skala, är planeringen av Nora torg, 4-5 våningar, Kevinge, Reidmar…

Det är Danderyds politiker som har ansvaret för denna förstörelse av Danderyds villamiljö. Politikernas hantering har skapat stor oro bland villaägarna. Styrande politiker hävdar att de inte tagit ställning till planförslagen. Ändock har de – innan detaljplaneprocessen ens kommit igång – skrivit avtal/principöverenskommelser med exploatörer. Dags att bekänna färg. På vems sida står våra politiker – på exploatörernas eller medborgarnas?

Förstör inte fungerande villaområden. Stoppa omvandlingen av Danderyds villatomter till höghusområden!"

För Danderyds Villaägareförening

Anita Enflo, ordförande

För: Alla Till sidan

2017-11-24

Ny Facebookgrupp om kommunens byggande: ”Danderyds Framtid”

På Danderyds kommuns hemsida finns 39 byggprojekt/detaljplaneförslag. Från incidenten Östra Enebytorg har vi lärt oss att vi inte bara kan tillbakalutat lita på att kommunen skapar det Danderyd vi vill leva i och lämna vidare till kommande generationer. 

Facebook: Danderyds Framtid DiskussionsgruppDärför har jag i samarbete med Danderyds Villaägareförening bildat ytterligare en Facebooksgrupp: Danderyds Framtid Diskussionsgrupp. Om vi som bor i Danderyds kommun samlar oss, så utgör vi en viktig påtryckargrupp, inte minst inför kommande kommunalval.

Gruppen liknar till stor del gruppen Bromsa Östra Enebytorg, men avser frågor som rör hela Danderyds kommun och gärna med ett konstruktivt fokus på hur vi vill att kommunen skall utvecklas.Gruppens mål:

 • att många skall ansluta sig.
 • att många skall säga sin åsikt
 • att acceptansen för alla åsikter skall vara stor

Vi önskar att därigenom:

 • Höja främst bygg, men även trafikfrågorna, i den lokala politiken
 • Skapa samarbete mellan de som kämpar lokalt med ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Stödja de minsta grupperna som kämpar i motvind mot ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Och framförallt: Skapa det Danderyd vi vill lämna vidare till kommande generationer genom konstruktiva förslag

Lars Avellán

För: Alla Till sidan

2017-11-18

Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg!

2017-11-17

Föreningen Nora Torgs Framtid har sänt en skrivelse tillsammans med ett informationsblad till ledamöterna av Danderyds kommunfullmäktige och kommunens byggnadsnämnd:

Till dig i egenskap av ledamot i Danderyds kommunfullmäktige

Föreningen Nora Torgs Framtid är starkt kritiskt till förslaget till detaljplan för Nora torg och hur det har hanterats av kommunen. Vi bifogar en skrivelse samt ett informationsblad med våra synpunkter.

Vi ber dig sätta dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

Med vänliga hälsningar,
Föreningen Nora Torgs Framtid
Myrna Smitt, ordförande

Cc Byggnadsnämndens ledamöter

För: Alla Till sidan

2017-11-14

Nu börjar kampen på allvar!

Myrna Smitt, ordförande

Vi är 129 medlemmar i föreningen som kämpar med att stoppa höga hus och farlig trafik, skriver ordföranden för Nora Torgs Framtid, Myrna Smitt.

Det kommer ett nytt förslag från kommunen i februari. Uppfyller det inte våra krav gäller för oss alla att se till att det inte förverkligas.

Vi tar fortsatt avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag, tillsammans med oss boende i Noraområdet! Så avslutar Myrna sitt brev.

Läs mer Nu börjar kampen på allvar!

För: Alla Till sidan

2017-11-09

Flyttning av Noragårdsvägen

Flyttning av vägen - Är det verkligen sant att de ska flytta på vägen? Är det möjligt?

Jo, det anser faktiskt kommunen det är. Det framgår tydligt av kommunens senaste förslag från i maj som kallas planförslag eller planbestämmelser.

Noragårdsvägen har etiketten Gata1. Det betyder lokalgata. Det framgår tydligt att den nya cykel- och gångvägen försvinner. Men allvarligast är att vägen hamnar helt intill tomterna på Näckrosvägen.

Till detta kommer att gatan skulle byggas ovanpå Nora å som här går i en kulvert. Hur klokt är det?

För: Alla Till sidan

2017-10-19

Extrem byggboom i Danderyd

Fn pågår 40 projekt för framtagning av detaljplaner. Det är en extrem byggboom i Danderyd.

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Anledningen är att kommunfullmäktige 2006-04-23 beslöt att större delen av Djursholm och Stocksund skulle vara "bevarandeområden".

I Västra Danderyd och Enebyberg finns det bara några småområden som som kommunfullmäktige ansåg värda att besvara. Det framgår av kartan i Översiktsplan -05.

För: Alla Till sidan

2017-10-03

Remissvaren på detaljplanen för Nora torg

Föreningen Nora Torgs Framtid, Nedslag bland remissvaren rörande ärende KS 2016/0162(2012-0074) Detaljplan Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. Arbetspapper

Sammanlagt 79 yttranden har registrerats. Av dessa är 13 från myndigheter som berörs av förslaget. 7 är från boende och intresseorganisationer och representerar många medlemmar. Resterande 59 yttranden är från oftast 2 men ibland flera privatpersoner boende i området mestadels i egen fastighet. 1 av dessa är rörelseidkare och får sin arbetslokal, m flera anställda klartförsämrad. Det är alltså många i personer räknat som har protesterat mot det som man anser är ett ingrepp i Nora Trädgårds/Villastad och kommit med motförslag. Endast 2 enskilda personer har ansett planen vara bra (kort o gott) och 1 enskild person anser förslaget vara arkitektoniskt utvecklingsbart.

Yttranden är väl avvägda och välskrivna och belyser många av de aspekter som invånarna i Nora anser vara viktiga för sin boendemiljö. De föreningar som yttrat sig har mellan 1300 till 5 medlemmar. Planärendet har onekligen bidragit till diskussion om byggande i Noraområdet. Vandringar med arkitektur- och bostadstema har genomförts och rönt stort intresse bland unga o gamla Norabor. Föreningen för Nora Torgs framtid bildad i januari 2016 har nu 129 aktiva medlemmar. Noraborna är intresserade och bryr sig om utvecklingen av sin del i kommunen!

Myndigheter

Flera av de myndigheter som fått tillfälle att yttra sig har inte haft något att säga i frågan medan några andra haft synpunkter eller invändningar. Nedan några utdrag från myndigheter som yttrat sig. Siffrorna framför myndighetens namn anger det nr som svaret har i kommunens remisspärm.

7 Länsstyrelsen Stockholm menar att Miljökvalitetsnormen enl 5 kap. Miljöbalken inte är tillgodosedd och kräver komplettering i planhandlingen eller en dagvattenutredning. Edsviken tål ingen ytterligare försämring. EU-domstolens dom fr 1 juli 2015 mål C461/13 omnämns som vägledning. Kommunen uppmanas vidare att ta del av Boverkets kunskapsbank om dagvatten.

9 Käppalaförbundet påpekar att planområdet ligger inom det allmänna riskområdet för Käppalatunneln och lämnar anvisningar för markarbeten inom eller intill bergtunneln. Anger också mått för risk- (100 m vardera sidan av tunneln) resp. skyddsområden (12,5 m vardera sidan) i anslutning till tunneln.

10 Danderyd kommunledningskontor Trygg i Danderyd/BRÅ anser att trafiklösningen med shared space är riskabel med hänsyn till trafiksäkerheten. Pekar också på risken med parkeringar och träd vid gator pga stöld- resp. krockrisk. Klagar över bristande orienterbarhet i området pga blandning av för många verksamheter. Vill se en hälsokonsekvensbedömning av busstrafik med hållplats i körbana. Pekar på mopedisterna som riskfaktorer i den föreslagna lösningen.

34 Storstockholms Brandförsvars allmänna råd om utrymning från höga hus och ensidiga lägenheter. 15-16 m höga hus kräver passage för höjdfordon. Anger också krav på körbart gårdsbjälklag enligt boverkets föreskrifter (2011:10 11§). Antagligen avses innergården.

46 Polisen vill ha ett eget avsnitt i planhandlingen och dialog med byggherren.

51 Trafikförvaltningen SL gillar förtätning i kollektivtrafiknära läge! Har inget emot busshållplats i gatan om omkörning förhindras. Placeringen av busstoppet är dock för nära övergångsstället vilket hindrar bussen. Trafikförvaltningen efterlyser de synpunkter som lämnades i programskedet och påminner om Folkhälsomyndighetens råd om lågfrekvent buller. Dessa leder till att sovrum ska placeras mot tyst sida.

58 Lantmäteriet Bör läsas av samtliga fastighetsägare–inte en siffra rätt. I stort sett allt saknas i planbeskrivningen. T.ex. tomtindelningar för Hornet. Plankartan är svårläst och saknar viktig information rörande vissa fastigheter, t.ex. Björkbacken 1, 15 och 16. Grundkartan saknar befintliga rättigheter . Lantmäteriet tar inte hänsyn till innehållet i fastighetsförteckningen.

78 Tekniska kontoret Danderyds kommun anser att eftersom det finns flertalet ledningsstråk, spillvattenledningar och dylikt bör frågan gällande vatten, avlopp och dagvatten utredas ytterligare efter samrådet. Detsamma gäller frågan om hur avfallshanteringen ska fungera i befintliga och nybyggda fasigheter. Tekn kontoret anser vidare att torget ska behållas som kommunal mark så att torgytan sköts likvärdigt med övrig kommunal mark. Anser det även värdefullt om Mor o barn av Carl Eldh finns kvar i befintligt torgyta. Yttrandet är ett beslut enligt delegationspunkt 1.9 från Tekniska nämnden 20170620, dnr TN2017/0610.

18 Naturskyddsföreningen, med särskild tyngd bland kommunens remissinstanser i planärenden anser att planförslaget hotar den biologiska mångfalden och förstör områdets karaktär av trädgårdsstad. NF förordar istället en måttfull bebyggelse och en förstärkning av det befintliga grönstråket Nora Träsk – Kvarnparken – Lärkängen - Danderyds kyrka - Ekebysjöns naturreservat. Menar att dagvattenfrågan måste utredas med avseende på förbättring av Edsvikens otillfredsställande status.

Föreningar

Siffrorna framför namnet anger det nr svaret har i kommunens remisspärm

14 Danderyds Villaägarförening, 22 Föreningen För Nora Torgs Framtid och 63 Danderyds Hembygdsförening, samtliga ställt sig negativa till den hårda exploateringen med e höga husen utefter Noragårdsvägen liksom höjningarna av husen vid torget. Om det ska byggas ska det passa in i Nora Trädgårds/Villastad och med hänsyn till natur- och kulturvärden. Trafik- och parkeringslösningarna har man också ställt sig skeptisk till. Man har också haft synpunkter på att underlaget som presenterats har varit ofullständigt och att det ofta hänvisas till fortsatt utredningsarbete i fundamentala frågor t.ex. rörande grundvatten.

Samfällighets och bostadsrättsföreningarna 29 Nora Torgs Samfällighetsförening, samt Bostadsrättsföreningarna 41 Hornet 1 och 64 Vikingen 3 har samtliga avstyrkt förslaget med skäl som rör deras respektive speciella situation. Samfällighetsföreningen har tagit upp trafik och tillgänglighetsfrågor, torgets betydelse som entré till radhusområdet. Brf Hornet tar upp den horribla inbyggningen av sitt hus med ljus- och bullerförhållanden samt risken för grundvattennivåsänkning under byggtiden. Vidare vilken risk som föreligger för Hornets bergvärmerör och sättningar i huset i samband med markarbeten för det planerade underjordsgaraget. Bostadsrättsföreningen Vikingen 3 trycker framför allt på sin närmiljö som hotas av höjningen av Köpmannen 1 och av träd som planteras rakt framför deras utsikt över torget.

Politiskt parti

73 Miljöpartiet har ytterligare utvecklat sin reservation i byggnadsnämnden beträffande krav på miljö bedömning enligt regelboken. Hänvisar till tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN 2015/0610. Finner märkligheter med dubbla dokument i hanteringen av planarbetet dvs flera ärenden där ett dnr har oliklydande dokument rörande planområdets omfattning och storlek.

Invånare och boende i Noraområdet

Invånare och boende i Nora har som enskilda i hög utsträckning, mer än hälften, anslutit sig till yttranden från Danderyds Villaägareförening, Föreningen Nora Torgs Framtid och Naturskyddsföreningen.

Invånarna har också utvecklat synpunkter som har varit mer specifika med hänsyn till den egna situationen. en del av dessa har varit sakägare andra enbart boende i Noraområdet. Dessa yttranden har genomgående rört exploateringsgrad, hushöjder och missanpassning till Nora Trädgårdsstad samt den trafik- och parkeringssituation som planen innebär. Nora Trädgårds/Villastad värnas och anges som riktmärke för fortsatt utbyggnad i stor sett samtliga yttranden. Man önskar en varsam utbyggnad med hänsyn till omgivande bebyggelse med högst den höjd som gäller i närliggande bebyggelse.

Grundvattenfrågan, planområdets inbäddning och vatten föringen till den hårt belastade Edsviken och oroar många. I synnerhet mot bakgrund av SOU 2017:42 Vem har ansvar för dagvatten frågan. Utredningen föreslår kommunen!

Flera efterlyser överensstämmelse med gällande Översiktsplan (från 2006) och dess värnande av trädgårds/villastaden. Efterlyses också en aktuell översiktsplan med tanke på den stora byggnation som kommunen åtagit sig och de stora projekt som ligger om hörnet. Bl.a. utbyggnaden av Mörby C som helt förändrar förutsättningen att utveckla Nora torgs centrumfunktioner. Även E18 projektet och dess struktur påverkan tas upp. Någon menar att förtätning i Stockholmsregionen är förlegat och att nya samhällen ska byggas där ny infrastruktur skapas. För aspekter på förtätning hänvisas till Boverkets RättTätt.

Många kräver miljökonsekvensbeskrivning med hänsyn till områdets komplexitet, som inbäddat med många ledningar och som avvattningsområde för stora delar av kommunen mot Edsviken. Miljöfrågor mera specifikt tas upp i flera yttranden där det påpekas att den hårdgjorda ytan i området ökar med genomförande och att spridningskorridoren i stråket NoraTräsk –Ekebysjöns naturreservat är viktig att utveckla. Rapport om VU-listade fåglar i Noraåområdet: gulsparv, sävsparv stare och även strömstare.

Många anger ett maxtal om 2 vånings bebyggelse i området, som man framhåller redan är mycket tätt byggt. Förslagen att höja Köpmannen och Danarö 6 möter många invändningar av arkitektoniska och mikroklimatskäl (markvindar i djupa schakt). Påpekas att såväl minskad rymdvinkel och som mindre dagsljus försämrar den visuella miljön i torgområdet. Liksom att placeringen av fläktar på tak ovan trädkronorna sprider mera buller.

Försämring av ljusförhållandena i befintlig bebyggelse tas upp i flera yttranden, isynnerhet från Näckrosvägen och fastigheterna runt torget. Förnyade ljusmätningar avseende även vinterhalvåret krävs.

Man framhåller också att marken inte räcker till för bygget och ser vägflytten som ett uttryck för att detta har planeraren nu förstått. Några menar att det finns gott om andra mera lämpade områden i kommunen att bygga på. Kommunens tre golfbanor + driving range nämns som exempel.

Trafik och parkeringsfrågorna tas upp och anses olösta av många. Framför allt buss-stop i gatan anses minska trafiksäkerheten och vara miljöstörande i ett stort påverkansområde. Omöjligheten för blåljusfordonen i delar av planområde påpekas.

Beträffande genomförandet av planen uttrycks oro fastighetsägarens/exploatörens förmåga och ansvar. Likaså anses de aviserade marköverföringar mellan kommun och exploatör som helt olämpliga och förutsätts bli ersatta av marknadsmässiga och transparenta uppgörelser.

Planprocessen tas upp i några yttranden där man menar att sakägarkretsen är för liten med hänsyn till den plankarta som sänts ut Jfr Lantmäteriet och det framhålls att vem som är saksägare inte ska behöva avgöras av Mark- och miljödomstolen utan av kommunen. Även frågan om förfarandet i kommunen tas upp i några yttranden

I flera yttranden undras varför kommunen inte gjort några modifieringar sedan programskedet annat än de som varit tvingande på grund av servitut. Man förundras över att 7 grundläggande frågor lämnas öppna för vidare utredning. Mest häpnadsväckande finner man att det, trots kommunstyrelsens uppdrag om dagvattenutredning inte har presterats någon sådan.

För: Alla Till sidan

2017-10-01

Vision för Danderyds kommun

Fullmäktige fastställde 25 september vision och strategi för kommunen på förslag från kommunstyrelsen (protokoll, Vision och strategier för Danderyds kommun, Processrapport visionsarbete public partner.

Visionen blev
”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”
Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Danderyds utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Strategin blev ganska mager

För: Alla Till sidan

2017-06-23

Väldigt många remissvar om Nora torg!

Vi har nu fått veta att så många som 76 yttranden har lämnats på kommunens byggplaner för Nora torg med omgivning. Det är väldigt glädjande. Tack alla medlemmar för ert stora engagemang och att ni använt pennan, tangentbordet!

Vi var lite oroliga för att antalet skulle vara avsevärt färre än de 70 remissvar som lämnades på programförslaget. Det skulle kunnat tolkas som att opinionen mot kommunens planer svalnat.

Men så är det inte. Allt fler har fått klart för sig vad förslaget faktiskt innebär och engagerar sig för att det ska stoppas.

Många ser gärna att det byggs några lägre hus längst åt öster i planområdet, men det ska i så fall ske i nära samarbete med oss som bor i området.

Centerpartiet satsar kraftfullt för trädgårdsstaden med stora annonser. Deras kritik mot planerna för Östra Eneby torg gäller i grunden även för Nora torg. Miljöpartiet ger i sitt remissvar på Nora torg-planerna är också ett värdefullt stöd för våra krav. 

Föreningen Nora Torgs Framtid är partipolitiskt neutralt men givetvis bör vi glädjas över stödet från dessa partier. 

Ha en riktigt skön sommar.

Styrelsen för Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt, ordf

För: Alla Till sidan

2017-06-16

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

För: Alla Till sidan

2017-06-14

Markexpert dömer ut kommunens byggplaner

Några synpunkter på samrådshandling avseende
planbeskrivning för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

En ledning

Inom området planeras nya, byggnader, omdragning av Noragårdsvägen, åtgärder för att minska risken för framtida översvämningar mm.

Området kännetecknas av sättningsbenägen mark, vilket tydligt framgår av att icke pålgrundlagda byggnader är utsatta för sättningsskador.

De topografiska förhållandena i området medför att planområdet vid nederbörd utsätts för stora mängder ytvatten från omgivande, högre belägna markområden. Dessa förhållanden medför att vissa byggnader utsätts för översvämningar.

...

Grundvatten och grundläggning av den nya bebyggelsen

Enligt planbeskrivningen har grundvattenytan nivå ca +3,2. Detta är en fullständigt meningslös uppgift om grundvattenförhållandena inom området eftersom inte en enda nivå redovisas för hela planområdet. Med ledning av de topografiska förhållandena inom och utanför planområdet kan denna uppgift dock med säkerhet sägas vara felaktig och vilseledande. Grundvattennivåerna varierar dels inom området dels med årstiderna och ligger med säkerhet högre än +3,2 inom delar av planområdet.

Enligt planbeskrivningen kan utan reservationer grundvattenytan sänkas med filterförsedda pumpbrunnar. Med sättningsskadade byggnader inom planområdet är det både olämpligt och skadligt för omgivningen att genom pumpning sänka grundvattennivåerna. Byggnaderna och garagen kan ej grundläggas så som beskrivs i planen. På vilket sätt ska grundläggningen för de nya byggnaderna genomföras för att undvika skador på den befintliga bebyggelsen?

Stockholm 2017-06-12

Rolf Rosén
Civ ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

Hela utlåtande av Rolf Rosén, Civ.ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

För: Alla Till sidan

2017-05-29

Det finns bättre förslag

Kommunens förslag


Kommunens förslag innebär att fyra 15 meter höga hus med fyra våningar byggs vid Noragårdsvägen och infarten till Nora torg. Dessutom tillkommer extra våningar på  Danarö 6 (det gula huset i förgrunden) och Köpmannen 1 (huset med brunt tak).

De fyra nya husen är tänkta att bli så stora att de inte ryms söder om Noragårdsvägen. Därför föreslår kommunen att vägen ska flyttas norrut och kommer mycket nära husen på Näckrosvägen (kedjehusen till vänster). Det gör att dessa hus skuggas okt-mars.  Under de nya stora husen tänker man spränga ned ett garage, som dock blir så litet att många inte kommer att få plats.

Huset Hornet som skyms av de nya husen drabbas extra hårt av förslaget. Det skulle omges av höga hus i söder, väster och norr. Hornets trädgård kommer nästan jämt vara i skugga.

Ett bättre förslag


Ett mycket bättre förslag är att bygga två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Med mindre yta behöver inte vägen flyttas och de Näckrosboende slipper att få vägen helt inpå och slipper buller som studsar mot de stora husen. De får inte heller höga hus som minskar dagsljuset. Och de har inte personer som från ca 10 meters höjd har fri sikt in i trädgårdarna. 

Något nedsprängt garage behövs inte. Det blir gott om utrymme för bilar ovan jord.  Och så blir det väldigt mycket billigare. Kanske tjänar inte entreprenören storkovan med detta förslag, men lönsamheten bör kunna bli synnerligen god med tanke på det stora antal tomter med tätt byggda hus som säljs i kommunen till höga priser.

För: Alla Till sidan

2017-05-29

Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus

Kommunens förslag med fyra nya stora hus och fler våningar på två befintliga hus skuggar.  Hornet som får höga hus på tre sidor, söder, väster och norr, drabbas extra hårt. Men även husen på Näckrosvägen kommer att skuggas under en stor del av året, från oktober till mars.

Efter som kommunen vill ha mycket stora hus så ryms de inte söder om Noragårdsvägen. Till stor kostnad vill man därför flytta Noragårdsvägen norrut. Det gör att de stora husen kommer närmre de som bor på Näckrosvägen och de blir än mer skuggade i det nya förslaget.

Kommunen har låtit ett företag göra en skuggningsstudie. Skuggningen visas dock bara kl 9, kl 12,  kl 15 samt  kl 18 den 20 mars, 21 juni och  22 september. Därför har vi själva gjort en studie som omfattar samtliga årets dagar och så länge solen är uppe. Resultatet redovisas i rapporten "Skuggning" .

En svårighet vid mätning av skuggor är att höjder och skog utanför det aktuella området också skuggar men det har ingen av analyserna kunnat ta hänsyn till. Det inverkar speciellt då solen står lågt, dvs morgon och kväll. Samtidigt är det fördelaktigt att mäta skuggningen vid samma tidpunkt varje månad.

För: Alla Till sidan

2017-07-11

Statlig utredning om detaljplaner

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, utreda behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt och därmed göra det enklare att utbyta information om detaljplaner digitalt. Boverket ska även redovisa hur en författningsreglering av sådana krav kan utformas. Uppdraget omfattar inte hur informationen i grundkartan ska utformas. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Lantmäteriet. 

Uppdraget ska redovisas i form av en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

För: Alla Till sidan

2017-06-15

Kommunen drar tillbaka programplanen för Östra Enebyberg

Byggplanerna vid östra Eneby torg har fått stark kritik från invånare varför kommunen nu väljer att helt slopa den tilltänkta detaljplanen. 

Detaljplanen innehöll 425 tilltänkta lägenheter och de boende har varit kritiska till byggnadshöjden. Under onsdagen den 15 juni beslutade byggnadsnämnden dock att detaljplanen slopas.

– Vi tog beslutet att kommunledningskontoret ska ta fram ett nytt förslag till detaljplan och då kommer vi kalla till ett nytt samråd senare, säger Isabella Hökmark (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Nu räknar vi med att Byggnadsnämnden tar motsvarande beslut vid sitt nästkommande möte 30 auagusti, säger Myrna Smitt, ordförande för Föreningen Nora Torgs Framtid. 

För: Alla Till sidan

2017-06-14

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1 skulle drabbas i högsta grad om kommunens byggplaner skulle förverkligas.

"Sammanfattning av våra synpunkter

 • Planförslaget vilar inte på en avvägning av jämlik frihet och integritet för de olika parterna.
 • Ingrepp i vårt kulturarv, Danderyd som trädgårdsstad.
 • Förslaget är i strid med gällande översiktsplan.
 • Utskickat material innehåller felaktigheter
 • Många negativa konsekvenser.
 • Risk för en ohållbar trafiksituation, framkomlighet och säkerhet.
 • Förslaget saknar utredning av olika konsekvenser

...

Vi är bekymrade över våra grannars situation. Hornet kommer att bli alldeles instängt av höga hus och de boende kommer att få minskat dagsljus och rymd runt sitt hus. Även de på Näckrosvägen kommer att få en väsentligt mycket sämre situation i form av integritetsintrång, minskat ljus på vintern och ökad trafik på vägen. Vi anser även att bullerstörningar behöver utredas.

Vi är för en bebyggelse på parkeringen men vill att ett nytt förslag tas fram som innehåller förslag på bostadshus
som mest som Hornet i storlek, höjd och form. Detta hus skulle då smälta in i miljön och man undviker i princip
alla negativa konsekvenser och utredningsbehov som uppstår med det befintliga förslag."

Lisa och Johan Gröndals remissvar

För: Alla Till sidan

2017-05-17

Vem är sakägare vid beslut om detaljplan

Samråd

Rätten till samråd är olika beroende på om planeringen genomförs som standardförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. När något av dessa kriterier inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande tillämpas. (Boverket)

Aktuellt förslag kan inte anses vara förenligt med gällande översiktsplan från 2006. Dessutom är denna plan inaktuell genom alla de förändringar som genomförts eller planerats. Det är uppenbart att det aktuella byggprojektet kräver ett utökat förfarande.

Samråd vid standardförfarande

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.


När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen samråda med olika intressenter. Det gäller såväl när nya planer upprättas som när detaljplaner ändras eller upphävs. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Syftet är också att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Andra vinster med att inkludera berörda tidigt i processen kan vara att minska risken för överklaganden. Det är därför värdefullt att inleda samrådet innan förslaget fått färdig form. (Boverket)

Samråd är en rättighet för berörda.

Samrådshandlingar

Under samrådet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan. De handlingar som kommunen redovisar under samrådet är ett förslag till plankarta med tillhörande planbeskrivning.

Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget och ett planeringsunderlag. Av samrådshandlingarna ska framgå:

 • skälen för förslaget,
 • planens konsekvenser,
 • hur kommunen avser handlägga förslaget, det vill säga antingen med ett standardförfarande eller utökat förfarande, och
 • handlingar som redovisar miljöbedömningen om planen antas få betydande miljöpåverkan.

Planeringsunderlaget kan enligt förarbetena bland annat innehålla:

 • olika typer av inventeringar,
 • uppgifter om mark- och grundförhållanden,
 • fastighetsstruktur,
 • befintliga planförhållanden,
 • ställningstaganden i översiktsplanen, och
 • statistiska uppgifter. (Boverket)

Den aktuella planens konsekvenser är inte redovisade, t.ex miljö, buller, ljus, vattenflöden, trafiken, mm.

Samrådskretsen

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Kommunen ska inför samrådet om planförlaget bestämma och avgränsa vilka som ska inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:

 • länsstyrelsen
 • lantmäterimyndigheten,
 • andra berörda kommuner,
 • kända sakägare,
 • kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 • vissa kända organisationer av hyresgäster, och
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster inkluderas. Länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheter som har statliga intressen att bevaka, dock inte statens intressen i egenskap av fastighetsägare. Kommunen kan dock samråda direkt med myndigheter som har ett sådant intresse. De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller villaföreningar. Genom att samråda med olika intressenter kan kommunen få in information i form av lokalkunskap och synpunkter och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

Samrådskretsen ska bestämmas och redovisas. Detta kan till exempel ske på en karta där kommunen utifrån fastighetsförteckningen markerar vilka fastigheter som berörs. Fastighetsförteckningen beställs från lantmäterimyndigheten och är en planhandling som redovisas under samrådet. Samrådskretsen omfattar nästan alltid fler än de som är fastighetsägare. Samrådskretsen kan också redovisas i en så kallad sändlista där, förutom de som är upptagna i fastighetsförteckningen, även myndigheter och sammanslutningar förtecknas. (Boverket)

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.


(Boverket)

Mark- och miljödomstol 

4.3 Part, ställföreträdare, ombud m.m.

Vem som i det enskilda fallet har rätt att uppträda som part och formellt framställa yrkanden och ev. överklaga ett beslut beror på målets art och i vad mån vederbörande berörs av det som processen avser och av de domar eller beslut som fattas. Det s.k. sakägarbegreppet är inte definierat i lagstiftningen, utan får avgöras av domstolen från fall till fall.
Alla fysiska personer har partsbehörighet, vilket innebär att de kan vara parter i en rättegång. (Se 11 kap. 1 § 1 st. RB.) (Domstolsverket, Mark- och miljödomstol)
För: Alla Till sidan

2017-05-16

Innehåll i webben med relevanta länkar

Information från kommunen

2017-05-04 Nya bostäder vid Nora torgDetaljplan för nya bostäder och handel vid Nora torg. Samrådshandlingar 28 april -  20 juni 2017. 

Underliggande utredningar

2017-02-15 Samrådsredogörelse Detaljplan för Nora torg. Kommunledningskontoret

2016-01-07 Tekniska kontoret: Svar på remiss - programsamråd - detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg

2015-12-16 Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

2015-09-15 Avtal om upprättande av detaljplan mellan Danderyds kommun och NORA BO AB, 20161102145923349.pdf

Odaterad       Förslag: Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2006-04-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2006 


Information från föreningen

2017-05-10 Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

2017-05-10 Reviderad modell av kommunens planremiss

2017-04-29 Planrådsremissen har kommit!!!

2017-04-08 Föreningen svarar på kommunens artikel

2017-04-07 Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

2017-04-05 Danderyds nyheter: Kommunens planer för Nora torg

2017-03-23 Kom med! Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg 

2017-03-16 Byggnadsnämndens beslut om Nora torg 2017-02-22

2017-02-05 Jim Forsbergs remissvar

2017-02-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2017-02-02 Måste Danderyd förtätas?

2017-02-01 Danderyds översiktsplan 2006

2016-05-06 Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg

2016-02-08 Synpunkter på Program för Nora Torg


Lagstiftning

2010-07-01 Plan- och bygglag (2010:900)

2014-07-07 Detaljplan, Boverket

2015-05-16 Övergångsbestämmelser för detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, Boverket

2015-10-05 SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Boverket


För: Alla Till sidan

2017-05-15

Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg

Samrådsredogörelse för program

Detaljplan för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

Danderyds kommun 

Kommunstyrelsen har i beslut 2014-01-14, § 10, uppdragit åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt riktlinjerna som framförs i tjänsteutlåtande daterat 2013-11-18.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett program och programsamråd genomfördes under tiden 16 december 2015 - 8 januari 2016. Programhandlingar fanns då tillgängliga i Information Danderyd samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte anordnades den 13 januari.

Programhandlingarna har skickats till berörda remissinstanser och till sakägare. Under programsamrådet har sammanlagt 70 yttranden inkommit. De inkomna synpunkterna berör till stor del omfattning och höjd på den föreslagna bebyggelsen, med skuggning och insyn till följd samt oro för trafiksituationen. I den västra delen invänds mot att den befintliga parkeringsytan föreslås tas i anspråk, då befintlig samfällighet ingår i en gemensamhetsanläggning med rätt till ytan. De föreslagna flerbostadshusen i den östra delen av området anses inte passa in i områdets villakaraktär.

Synpunkter och information som framkommit under remisstiden för programmet beaktas i den fortsatta planprocessen. Efter programsamrådet har fastigheten Danarö 8 utgått ur planområdet, på fastighetsägarens begäran. Även Danarö 5 har utgått då ingen överenskommelse mellan fastighetsägaren och Nora torgs samfällighetsförening har kunnat träffas angående de rättigheter som finns inom fastigheten.

Nedan följer en sammanställning av de skriftliga yttranden som inkommit under programtiden. Yttrandena sammanfattas kort samt blir bemötta. Förändringar i planförslaget som resultat av yttranden redovisas. 


För: Alla Till sidan

2017-04-29

Planrådsremissen har kommit!!!

Planrådsremiss

Nu har kommunen publicerat plansamrådsremissen på kommunens webb: http://www.danderyd.se/detaljplan. Under samrådstiden, 28 april t.o.m. 20 juni 2017, finns planhandlingarna utställda hos Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum.

remissbrevet sägs det att "du som närboende fastighetsägare, myndighet eller organisation har möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget." Men givetvis har alla som önskar möjlighet att sända in remissvar.

Synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 20 juni under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd. Synpunkter kan också skickas med e-post till plan@danderyd.se.

Kommunen har ett öppet hus den 15 maj kl 17-19, med en presentation av planförslaget kl 17.15, hos kommunledningskontoret i Mörby centrum. 

Föreningens årsmöte

Den 25 april hade föreningen årsmöte. Till ny ordförande valdes Myrna Smitt. Torgny Svenberg lämnar därmed styrelsen efter att ha framgångsrikt lett uppbyggnaden under föreningens första år. Se även föreningens webb.

Till övriga ledamöter utsågs Birgitta Frisell, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Jacob Dorph och Hans Iwan Bratt.

Vid mötet antogs ett uttalande:

Föreningen Nora Torgs Framtid ser positivt på utveckling och ny bebyggelse i anslutning till Nora Torg.

Genomgången vid gårdagens medlemsmöte av Samrådshandling, antagen av Byggnadsnämnden den 22 februari, ger oss skäl att uppmana ansvariga politiker till ett totalt omtag i planeringen utifrån:
 • Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • Noraområdets karaktär av trädgårds/villastad
 • Planområdets särskilda mark- och vattenförhållanden med översvämningsrisker
 • Kommunens fortsatta utbyggnad av Mörby Centrum och
 • Norabornas faktiska behov av centrumservice.
I flera av ovanstående punkter ser Föreningen Nora Torgs Framtid fram mot en dialog!

För Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt
Ordförande

Åtgärder med anledning av planremissen

Styrelsen kommer att snarast möjligt gå igenom planhandlingarna och informerar sedan medlemmarna om sina slutsatser och vilka aktiviteter de motiverar.

Informera gärna grannar och vänner i Nora och be dem komma med i föreningen och tillsammans påverka kommunens planering. Ett genomförande enligt den nu presenterade planen måste stoppas.

Tag gärna kontakt med oss i styrelsen om du har synpunkter och frågor.
För: Alla Till sidan

2017-04-27

Årsmötet: Ny styrelse och uttalande

Vid årsmötet den 25 maj valdes en ny styrelse för föreningen. Ny ordförande är Myrna Smitt. Övriga ledamöter: Birgitta Frisell, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Jacob Dorph och Hans Iwan Bratt.

Vid mötet antogs ett uttalande:

Föreningen Nora Torgs Framtid ser positivt på utveckling och ny bebyggelse i anslutning till Nora Torg. 

Genomgången vid gårdagens medlemsmöte av Samrådshandling, antagen av Byggnadsnämnden den 22 februari, ger oss skäl att uppmana ansvariga politiker till ett totalt omtag i planeringen utifrån:

 • Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • Noraområdets karaktär av trädgårds/villastad
 • Planområdets särskilda mark- och vattenförhållanden med översvämningsrisker
 • Kommunens fortsatta utbyggnad av Mörby Centrum och
 • Norabornas faktiska behov av centrumservice. 

I flera av ovanstående punkter ser Föreningen Nora Torgs Framtid fram mot en dialog!

För Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt

Ordförande

För: Alla Till sidan

2017-04-07

Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

Läs och sprid flygbladet om Danderyd kommuns planer på byggen vid Nora torg som river sönder trädgårdsstaden.

Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

För: Alla Till sidan

2017-03-02

Vad är en detaljplan?

Kommunens kommande beslut om detaljplan för Nora torg med omgivning kommer att få stor inverkan på våra liv. Skulle planen genomföras så som föreslaget anger, kommer vi få leva med en stor byggarbetsplats i vår direkta närhet. Det område vi valt att flytta till kommer att se helt annorlunda ut.

Förändring är ofta något vi vill ha, men givetvis beror det på det tänkta resultatet. Det de beslutande politikerna vill ha är flera stora hus och ge nuvarande hus flera våningar. Motivet är att utveckla trädgårdsstaden till det täta samhället med många höga hus tätt tillsammans.

Nora torgs framtid har skapats för att stoppa denna plan. Visst kan vi tänka oss några nya låga hus men det är inte alls det politikerna planerat.

Nu gäller debatten politikernas beslut om detaljplanen. Vad innehåller en sådan plan? Vilka roll har den? Vilken inflytande har de boende som berörs av förändringen.

Boverket har tagit fram en ambitiös webbkurs, som verkar passa oss precis. Den är väl strukturerad så det är lätt att gå till de avsnitt som är mest intressanta.

Adressen är http://boverket.onlineacademy.se/external/play/1714. På denna adress finns en trevlig, men lång, inledning som många säkert vill hoppa över.

Ett annat, kanske lite snabbare sätt, att få svar på rubrikens fråga är Bildspel över processen för detaljplan från 1 januari 2015.pdf

För den riktigt ambitiöse finns det ytterligare ett dokument. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan innehåller myndighetens tolkningar av olika regler.

Lycka till med studierna! 

För: Alla Till sidan

2017-02-17

Nora torgs framtid finns på Facebook

I går öppnade föreningens Facebooksida: https://www.facebook.com/noratorgsframtid/.

Välkommen med bidrag i text och bild.

För: Alla Till sidan

2016-06-28

KD: "Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen"

"Trädgårdsstaden är en del av lösningen på bostadskrisen"

”Vi hoppades när vi gick in i samtalen på en bred överenskommelse som kunnat ändra förutsättningarna för bostadsbyggandet. Tyvärr var regeringens ambition i dessa samtal alldeles för begränsad för att samtalen skulle bli meningsfulla. Kristdemokraterna beklagar detta.”, skriver Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande (KD).

För: Alla Till sidan

2016-02-07

Föreningens remissvar på programförslaget

Synpunkter på Program till detaljplan för Nora Torg, Danarö 5, 6 m fl.

Skrivelsen listar synpunkter och krav på en ny detaljplan. Författare är sakägare och andra boende i området som för ändamålet bildat Föreningen Nora Torg med omgivning. Förutom denna skrivelse kommer synpunkter att inlämnas av Nora Torgs Samfällighetsförening och från enskilda sakägare enligt önskemål.

Som framgick av mötet med arkitekter och politiker den 13januari 2016 råder stor upprördhet bland de boende med anledning av de byggplaner på Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl. som har presenterats; hur de har presenterats utan dialog och den föreslagna förtätningens stora negativa påverkan på området, som redan är ett av de tätast bebyggda i kommunen. Vi vill poängtera att det är viktigt att bygga bostäder även i vår kommun men att de ska byggas på ett sätt som förbättrar och inte försämrar miljön.

 

1   1.      Allmänt

Området som detaljplanen omfattar ska vara en villastad, eller en trädgårdsstad enligt kommunens egen definition. En förtätning av den dimension, som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl., strider mot och förstör villastaden.

I översiktsplanen för Danderyds kommun, antagen år 2006, står att den kommersiella verksamheten kring Nora Torg behöver utvecklas. Sedan dess har dock Täby Centrum byggts ut och Enebyängens handelsplats tillkommit. Vidare ska Danderyds Centrum byggas ut till dubbel storlek. Intresset för att öka antalet affärer vid Nora torg har därigenom försvunnit och som en följd därav försvinner också motivet för en förtätning av området.

I området finns riklig kulturell aktivitet med Kulturskolan, Kvarnstugan, Kvarnparksbadet och ett stort daghem i Nora Herrgård. Även dessa verksamheter/aktiviteter påverkas negativt av förtätningen; främst genom dess påverkan på trafiksituationen i området kring Nora Torg.

 

2        Planområdets östra del

Enligt den presenterade idéskissen ska 4-5-våningshus byggas utmed Noragårdsvägen och in emot torget. Dessa, i denna miljö mycket höga hus, skulle få en förödande påverkan på områdets boendemiljö; främst för de boende i bostadsrättsföreningen Hornet, på Näckrosvägen och på höjden öster om Centrumhuset. Bostadföreningen Hornet, Nora torg 1 och Nota torg 3 skulle också förlora infarter till sina fastigheter.

 

Detta är inte acceptabelt.

I planerna ingår också en vånings påbyggnad av Centrumhuset, som ytterligare skulle förstärka instängdheten för de nu boende i området.

Det finns en mängd tekniska problem, som inte berörs i idéskissen. Som exempel kan nämnas att en förutsättning för att kunna förse de planerade nya husen med parkeringsplatser är att garage byggs under husen. En sådan lösning kan påverka grundvattennivån för kringliggande fastigheter med problem speciellt för dem med bergvärmepumpar.

 

3.    Planområdets västra del

När nuvarande Nora torg skapades i slutet av 1970-talet bestämde man sig för en lösning med 25 radhus utan garage på mycket små egna fastigheter samt tre stycken tvåvånings flerfamiljshus med hiss avsedda främst för pensionärsboende i kombination med:

-   en kommunal väg genom radhusområdet,

-   kommunens torgyta och

-   en samfällighet ansvarig för:

-   stigar mellan husen, parkeringsytor, grönområden och lekplats(er),

-   bilgarage med 24 bilplatser och

-   diverse ledningar och takstegar.

Senare byggdes ytterligare en länga med fem radhus i form av en bostadsrättsförening som anslöts till samfälligheten.

I förslaget för utveckling av Danarö 5, framtaget av Kod Arkitekter AB/Wåhlins fastigheter har de 24 garageplatserna ersatts med 17 mindre garageplatser utspridda på flera ställen med olämpliga anslutningar till det allmänna vägnätet. Detta är inte acceptabelt.

Delar av grönytorna och parkeringsplatserna samt de ytor som nu används för den gemensamma sophanteringen har ersatts av 8 mindre radhus utmed Noragårdsvägen.     Även detta är oacceptabelt.

De nuvarande tre flerfamiljshusen (pensionärshusen) föreslår byggas om till radhus. Enligt vår uppfattning vore en upprustning av husen ett bättre alternativ.

 

 

4.       Slutsats

Som framgår av avsnitten 1 – 3 ovan finns det grund för allvarliga invändningar mot vad som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö5, 6 m.fl. Vi anser att dokumentet inte har tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Vi föreslår därför att Kommunledningskontoret gör en ”omstart” och i samarbete med de i området boende arbetar fram ett nytt program till detaljplan.

Vidare anser vi att Kommunkontoret snarast bör påbörja en trafikutredning som även innefattar parkeringsmöjligheter i hela området kring Nora torg. Denna utredning bör belysa såväl nuläget som framtida förändring beroende på en tätare bebyggelse i Danderyd, kanske främst i Rinkeby och Lärkängen.

Slutligen anser vi att Kommunkontoret bör genomföra en miljökonsekvensutredning av en förtätning av Nora torgsområdet enligt bestämmelserna i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 

På uppdrag av Föreningen Nora Torg med omgivning

Torgny Svenberg, ordförande

 

För: Alla Till sidan

2017-07-08

Ballongdemonstration mot nya bostadshus i Danderyd

{1;Myrna, ballongen och hib.JPG;V}

Nora torg kan få tre helt nya bostadshus med en maxhöjd på 15 meter - något som flera närboende inte är positiva till. I helgen genomförde grannföreningen en ballongdemonstration för att visa hur höga husen kan bli.

För: Alla Till sidan