Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö


Alla webbar

Nora torgs framtid

2018-06-22

Vid det senaste mötet i byggnadsnämnden togs inget beslut om Nora torg. Beslut kan ev tas vid nämndens möten 29 augusti. Sedan är det val och nämnden får vid årsskiftet nya ledamöter som förhoppningsvis är mer lyhörd än det nuvarande majoriteten bestående av Moderaterna och Liberalerna.

Nämnden senaste förslaget kom 28 april 2017 och möttes av frän kritik från Föreningen Nora Torgs Framtid och många andra. Under hand har politiker i den politiska majoriteten meddelat att vägen inte ska flyttas och att det inte heller ska bli några påbyggnader på husen i direkt anslutning till torget, dvs Nora torg 4 och Nora torg 5. Det ryktas också att antalet huskroppar ska minskas eller bli mindre.

Föreningens krav är att det olycksaliga projektet helt avbryts. Sedan kan kommunen i nära samarbete med de boende ta ställning till nya byggnader som ansluter väl till befintlig bebyggelse så att karaktären av villa- och trädgårdsstad bibehålls.

Aktuellt

2018-08-07 Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg.

Politikerna får välja mellan tre svar 1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ 2. Stödjer helt nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ 3. Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna? Svara JA eller NEJ

Nora torg Enkät

2018-08-02 Risk för översvämning vid Nora torg

Blir det mycket regn i framtiden kan villorna på Näckrosvägen och Vindvägen svämmas över.

Översvämning

2018-06-22 Medlemsbrev 22/6

Vår viktigaste metod blir att kräva besked från varje enskild politiker och ställa dem som vill bygga högt överallt till svars vid politiska möten och i andra sammanhang. Ingen väljare ska vara oklar över politikernas ståndpunkter.

Medlemsbrev

2018-06-13 Detaljplan Nora Torg - Uttalande och planprocess

Erfarenheterna från Nora Torg projektet gör att vi ifrågasätter kommunens metoder och organisation vid byggprojekt. Vi har tagit fram ett eget förslag.

Till Byggnadsnämnden

2018-04-21 Beslut om Nora torg den 16 maj?

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

Frivillig medlemsavgift Byggnadsnämnden Medlemsbrev

2018-03-22 Årsmötet: Uttalande och andra beslut vid årsmötet

Föreningen Nora Torgs Framtid ser med oro på att kommunens arbete med detaljplanen Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. fortsätter. Vi kräver att detta arbete avbryts nu.

Årsmöte Ny planprocess Styrelse Frivillig avgift Valkampanj

2018-03-11 Läs vad vi gjort sedan förra årsmötet

Årsberättelse april 2017 – mars 2018. Yttrande över kommunens förslag. Möten med politiker. Och information till medlemmarna t.ex. via webben.

Politikerklontakter Planförslaget Medlemsinfo Facebook

2018-03-10 Årsmöte den 20 mars

Styrelsen hade 15 möten. 137 medlemmar. Kommunens öppna hus 15 maj 2017. Stort medlemsmöte den 30 maj 2017. Yttrande över kommunens förslag lämnades 20 juni. Ytterligare 77 remissvar lämnades.

2018-02-21 Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid

Rolf Rosén Moderaterna Medlemsbrev Liberalerna Byggnadsnämnden Årsmötet 2018

2018-02-18 Marken vid Nora torg tål inte höga hus

Marken vid Nora torg är olämplig för den typ av hus som kommunen föreslagit. Höga hus med garage under jorden gör att grundvattennivån att sjunker påtagligt. Med sättningar i befintliga hus.

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12