AktuelltRapporterGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

Aktuellt

2021-09-18

Jubileumsfest och medlemsmöte - med Anders Linder

Festen är flyttad till Danderydsgården

Inbjudan till Jubileumsfest och medlemsmöte för att fira 5 år med Nora Torgs Framtid

Lördagen den 2 oktober kl 15.00, i Smedjan, Kvarnparken.

Medlemsmötet övergår till ett årsmöte 2020-2021, dagordning enligt förslag nedan.

Program

 • Välkomstdrink
 • Högtidstal och invigning av jubileet

 • Jubileumskonsert med Anders Linders trio. Anders som är uppvuxen i Nora bjuder tillsammans med sitt band på glimtar från sin långa yrkesbana som arkitekt, musiker, författare … och kanske några ord om Noras utveckling

 • Aktuellt i Nora, mingel med senaste nytt innan vi börjar den formella delen av mötet

 

Årsmöte

Förslag till Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Antagande av dagordning

3. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet

4. Årsberättelse - sänds ut 1 vecka före mötet

5. Föreningens ekonomi

6. Revisors yttrande

7. Fastställande av medlemsavgift

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelse och revisor

10. Medlemsvärvning

11. Översiktsplan
12. Övrigt

 

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som önskar kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen ombeds kontakta Myrna Smitt, tel. 070 954 87 79

 

Mötet genomförs enligt FHM:s rekommendationer.

 

Varmt välkomna till Nora Torgs Framtids jubileumsfest och årsmöte!

 

Föreningen Nora Torgs Framtid 

 

Styrelsen

 

PS Danderyds Hembygdsförening har en utställning i nya biblioteket Mörby Centrum 11/9–24/10 om hur demokratin växte fram i vår kommun: Demokrati i vardagen – glimtar från trädgårdsstaden. Missa inte den!! Det är en del av kommunens demokratijubileum.

 


2021-07-25

Vilka regler gäller för elsparkcykel?

Vi är många gående som delar utrymme med elsparkcyklar. Vilka regler är det som gäller?

 • En elsparkcykel klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim.
 • Det är inte tillåtet att skjutsa på elsparkcykeln. Skjutsar man på elsparkcykel väntar 500 kr i böter/person och fem år i belastningsregistret.
 • Barn under 15 år måste bära hjälm.
 • Fordonet ska vara utrustat med broms och ringklocka.
 • Vid mörkerkörning ska fordonet ha reflexer och belysning fram och bak.

Vid körning mot rött ljus av både cyklister och elsparkcyklister är bötesbeloppet  1500 kr.

Källor:


2021-07-16

Konsert i Danderydsgården 28 juli

Kära medlemmar, Förra årets succékonsert på Nora Torg med Oskar Fagelund och Jon Arnar tar ny form i år. De båda som studerar på Norges Musikhögskola bjuder i samarbetet med Danderyds kommun in till konsert. De bjuder på en utökad repertoar med bl.a. bossa nova, en carmenaria och såklart Monica Zetterlund.

Konserten blir onsdagen den 28 juli, kl 19, inomhus, på Danderydsgården. Konserten genomförs Coronasäkrat enligt de rekommendationer som är kända idag.

Inträde löses på plats kontant eller med swish. Vuxna, sek 190 :- och ungdomar t.o.m. 25 år, sek 100:-

Oskar och Jon, hälsar välkomna och Nora Torgs Framtid vill på detta sätt påminna om tillfället, att i grannskapet, ta del av lokalt och nordiskt musikutövande.

Med sommarhälsningar

Myrna Smitt, ordf. FNTF

För den som vill läsa mera om evenemanget, se följande länk:
https://www.facebook.com/events/182618777090072/?ref=newsfeed


2021-06-22

Lägesrapport Juni

Kära medlemmar,

Föreningen Nora Torgs Framtid vill ge en uppdatering om läget. Det är främst kommungemensamma utredningar/planer som är aktuella. Beträffande Översiktsplanen, Översiktsplan – Danderyds kommun har hoppeligen alla svarat på enkäten och fört fram sina synpunkter på vårt framtida Danderyd.

Nora Torgs Framtid har som förening fått utsträckt tid att yttra sig över Översiktsplanen till i början av oktober. Med den utsträckta tiden hinner vi behandla vårt yttrande på kommande årsmöte. Styrelsen anser det viktig att vi har medlemmarnas samlade uppfattningar med i yttrandet och kommer att i god tid före årsmötet dela ett utkast.

Årsmötet är utsatt till lördag den 2 oktober på eftermiddagen. Lägg datum på minnet och notera i kalendern! Då fyller vi 5 år!

Se förra medlemsbrevet om vad vi hittills noterat ang Nora Torg i planen.

 • Nora Torg pekas ut som ett av 15 utredningsområden, för centrumutveckling och bostäder närmare bestämt.
 • Noragårdsstråket föreslås i avsnittet "Utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv” som ett promenadstråk. Se Nora Torgs Framtids inspel i frågan på vår websida.
 • Under rubriken "Klimatanpassning - effekter av ett förändrat klimat” tas området runt Nora Torg som exempel på områden som riskerar att översvämmas vid skyfall (100- årsregn).
 • Nora Torgs Framtid funderar givetvis också över de stora frågorna för kommunens utveckling, t.ex. E18:s passage genom kommunen, där förslaget utgår från två alternativ.

Kommunen har vidare remitterat förslag till Vattenplan och Dagvattenplan till den 30 september. Hur styrelsen i sitt yttrande över ÖP ska hantera dessa planer funderar vi nu på. Båda planerna berör Nora Torg i egenskap av lågområde. Om någon av er medlemmar har goda idéer tar vi tacksamt emot dem!

I länken Sök – Danderyds kommun återfinns såväl Vatten- som Dagvattenplan med underlag. Dygnet 26-27 maj fick vi en viktig påminnelse om vad ett 20-årsregn kan innebära. Då uppmättes 50 mm regn här i Noraområdet. På sina håll strömmade vatten in i källare och lågt liggande utrymmen eftersom marken inte förmådde absorbera allt. En tråkig och allvarlig illustration till vad extremväder kan innebära i vårt område. Vår växtlighet med träd liksom öppna, bevuxna ytor överhuvudtaget är viktiga i sammanhanget.

Träden är en lisa också i pågående varma extremväder, märk väl, med klass 1-varning. När temperaturen så tillåter hoppas jag de som är i närheten av torget kommer och beundrar den vackra rabatten framför Nora Torg 4, dvs det ena av Sixten Magnusson husen, med tidigare Posten.

Alla medlemmar önskas en ljuvlig sommar tillsammans med nära och kära, en sommar då vi kan börja ta tillvaron i besittning igen.

Sommarhälsningar, Myrna Smitt, ordförande


2021-05-05

Förslaget till Översiktsplan är klart

Kommunen har nu sänt ut förslaget till Översiktsplan på remiss. Information finns på kommunens webb: Samråd för översiktsplanen. Den presenteras även på ArcGIS StoryMaps. Samrådet pågår fram till 13 juni. Föreningen Nora torgs framtid (FNTF) är en remissinstans.

Översiktsplan består 158 sidor uppdelade i 7 kapitel och en bilaga
1 - Inledning
2 - Utgångspunkter
3 - Nuläge
4 - Översiktsplanens mål
5 - Utvecklingsinriktning
6 - Mark- och vattenanvändning
7 - Genomförande och konsekvenser av planeringen
Bil Hållbarhetsbedömning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan

FNTF kommer att diskutera förslaget på sitt styrelsemöte 5 maj. Givetvis är synpunkter från medlemmarna mycket välkomna.

Byggandet av bostäder en central fråga i förslaget. Den regionala utvecklingsplanen har ett mål om ytterligare 170-350 bostäder i kommunen per år fram till 2050. Det blir 4930-10150 bostäder under perioden.

Kommunen sägeri förslaget att det är risk för att detta byggande inte uppnås. “Danderyd är till ytan en av Sveriges minsta kommuner samtidigt som det är en av de mest exploaterade kommunerna i landet i förhållande till ytan. I dagsläget finns cirka 13 000 bostäder i kommunen. “

Den 31 december 2020 bodde 32 712 invånare i Danderyd. Det var 16 632 kvinnor och 16 080 män. Fördelade på 13 346 bostäder bor cirka 2,5 personer per hushåll. Av de boende är 52 procent sammanboende, 39 procent ensamstående och 9 procent hör till “övriga hus”.

Enligt kommunens befolkningsprognos kan kommunen med ytterligare bostäder ha 35 466 personer, utan tillskott av bostäder blir antalet person 32 493.

Nora

Nora nämns 15 gånger i förslaget, Västra Danderyd nämns 7 gånger. Hur mycket man ägnar utrymme åt kommundelen Danderyd är svårt att säga då namnet också används för hela kommunen.

Man påpekar att Nora träsk inte är ett naturreservat men att det är ekologiskt känsligt vattenområde. Nora träsk hade vid mätningar 2014 kraftig övergödningsproblematik med höga fosfor- och klorofyllvärden. Dagvatten i kommunen leds främst till Edsviken, via Ekebysjön och Nora träsk.

Det finns i förslaget en oro för att framtida klimatförändringarna kan ge ökade regnmängder som utmanar befintliga vattensystem som är dimensionerade för andra flödesstorlekar. Ökade vattenflöden och översvämningar av markerna påverkar även risken för ras och skred samt innebär större risk för översvämning och bortspolning av vägar. I Danderyd finns flera områden som riskerar att översvämmas vid skyfall, exempelvis i området runt Nora torg.


2021-05-04

Gropen blir parkeringsplats!

I Gropen är (eller var) det tänkt att bygga stora bostadshus intil E18. Arbete med detalajplan lär pågå.  Projektet redovisas på kommunens webb: Gropen - bostäder vid Danderyd 3:95.

Men så kommer helt plötsligt kommunen med ett nytt besked. Gropen ska bli en parkeringsplats: Gropen: Vi anlägger nya parkeringsplatser. De ska vara klara redan "14 juni 2021 08:00". (Exakt?)

Man kan, med tanke på de omfattande planerna på ett nytt bostadsområde, tro att det handlar om en temporär lösning. För det talar också att uppgiften publiceras i avsnittet för Driftsstörningar.

Men så verkar det inte vara. Motivet är att minska parkeringen att "närheten av villatomter, på smala gator med skymd sikt." Tomterna och de smala gatorna ska förhoppningsvis inte försvinna på väldigt många år.


2021-04-30

Inbrott

Det var ett inbrott på Nora Torg 29 april någon gång mellan 9-15. Tjuvarna tog sig igen genom att krossa ett fönster och stal smycken och kanske annat.

Det är ett tag sedan senast. 17 oktober kl 19 försökte två personer ta sig in genom att bryta upp fönsterbåge och karm. Det lyckades inte för den boende vaknade.


2021-04-26

Visa hänsyn cyklister!

Samvaron gående och cyklister är problematisk, speciellt när gång- och cykelbanan är gemensam. Cyklisterna varnar inte med ringklocka vid omkörning då det finns risk för att den gående inte är medvetna om att de ska köras om. Cyklisterna sänker inte hastigheten vid omkörningen av gående.

Maxhastighet för cyklister på gångbana är gångfart, ca 5-7 km/tim. Cyklister har väjningsplikt och alltså ska kunna stanna om den gående råkar komma ivägen. Cyklar måste enligt lag ha ringklocka.

Källor:

 • “Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana eller gångväg. Det kan finnas lokala föreskrifter och de är då utmärkta med vägmärken. “ Transportstyrelsen 
 • “När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.” Transportstyrelsen
 • På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. “Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.” Trafikstyrelsen
 • Enligt lag måste en cykel alltid ha ringklocka. Transportstyrelsen

2021-04-14

Årsmöte 2 oktober

På grund av Corona-epidemien kommer årsmötet först att genomföras den 2 oktober. Då hoppas vi att eländet ska vara över.


2021-04-02

Risk för översvämning i Nora

Vid ett 100-årsregn skulle stora delar av Nora svämmas över. Det visar en utredning (Åtgärder Skyfall Noraån) som kommunen lät göra 2019. Näckrosvägen och Vindvägen står en meter under vatten. Värst är det för parkeringen vid busshållplatsen på Noragårdsvägen. Där blir vattendjupet 1-2 meter. Det är där kommunen planerar att bygga stora flerfamiljshus.

Risken för omfattande översvämningar är mycket stor

Beräkningarna baseras på ett regn som statistiskt sett inträffar var 100 år. Tänk på att det är lika sannolikt att ett 100-årsregn inträffar om ett fåtal år som att det dröjer 100 år.

Det hade varit intressant att få se översvämningarnas omfattning vid 50- respektive 20-årsregn. Då ser alla att det inte går att skjuta upp beslutet ytterligare. Kommunens politiker har känt till situationen i decennier och ändå inte gjort någonting. Det är inte acceptabelt.

title
Översvämning utan åtgärder vid 100-års regn

Utredning analyserar fem sätt att stoppa översvämningar. Kostnaderna för ett alternativ har beräknats till 110 miljoner kronor. I det fallet byggs en tunnel från koloniträdgården till Nora träsk. En sådan tunnel går under bebyggelse som kommer att påverkas.

Övriga alternativ

 1. Göra en öppen å i stället för kulverten från koloniträdgården till utloppet söder om badet. Det innebär en kraftig inverkan på flera tomter och hus, men ingen större inverkan på översvämningar.
 2. Bygga en damm söder om Skogsviksvägen med utlopp mellan trafikis och koloniträdgården ned till en fördröjningsdamm med vattendjup över 2 meter söder om trafikis och mellan tomterna på Näckrosvägen och Noragårdsvägen. Vattendjupet sjunker, men ungefär lika stort område översvämmas.
 3. Fördröjning av vattenflöde vid Danderyds golfbana och kraftig sänkning av jordbruksmarken sydöst om begravningsplatsen som får fånga upp vattenmassor vid kraftigt regn.
 4. En damm från Danarödvägen, mellan Noragårdsvägen och Näckrosvägen, området söder om trafikis, koloniträdgården och HSB-huset.
 5. En kombination av ovanstående åtgärder.

Utredarna sammanfattar:

“Resultaten av hydraulisk modellering är alltid förenade med osäkerheter. I modellen görs antaganden som representerar olika scenarier. Ett exempel är huruvida det har regnat innan skyfallet och om marken därmed är mättad eller ej. I samtliga åtgärdssimuleringar presenterade i denna rapport finns osäkerheter gällande modellresultatet. Bland annat är infiltration inte medtaget i beräkningarna, vilket medför att resultaten bör betraktas som konservativa. Ledningsnätet har heller inte inkluderats i modellen. Detta beror dels på att ledningsnätets kapacitet är okänd och även på att ledningsnätet avvattnas till kulverten.”

“Som ett resultat av att Noraån kulverterades på 1950-talet har ett instängt område bildats i Danderyd, och risk för översvämning vid 100-årsregn kan förväntas för flera fastigheter. Flertalet utredningar som syftar till att reducera översvämningsrisken har genomförts och i denna studie undersöktes fem olika åtgärder. Detta till trots har ingen åtgärd som helt löser översvämningsproblematiken kunnat identifieras. De villor som förväntas drabbas av översvämning ligger i ett lokalt lågområde och simuleringsresultaten indikerar att det skyfallsflöde som passerar förbi är för stort för att översvämning helt skall kunna undvikas även om kulverten öppnas. För att helt eliminera översvämningsrisken vid Nora Torg krävs sannolikt åtgärder som medför omfattande inverkan på befintlig infrastruktur och byggnader.”


Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se