AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

Aktuellt

2021-05-05

Förslaget till Översiktsplan är klart

Kommunen har nu sänt ut förslaget till Översiktsplan på remiss. Information finns på kommunens webb: Samråd för översiktsplanen. Den presenteras även på ArcGIS StoryMaps. Samrådet pågår fram till 13 juni. Föreningen Nora torgs framtid (FNTF) är en remissinstans.

Översiktsplan består 158 sidor uppdelade i 7 kapitel och en bilaga
1 - Inledning
2 - Utgångspunkter
3 - Nuläge
4 - Översiktsplanens mål
5 - Utvecklingsinriktning
6 - Mark- och vattenanvändning
7 - Genomförande och konsekvenser av planeringen
Bil Hållbarhetsbedömning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan

FNTF kommer att diskutera förslaget på sitt styrelsemöte 5 maj. Givetvis är synpunkter från medlemmarna mycket välkomna.

Byggandet av bostäder en central fråga i förslaget. Den regionala utvecklingsplanen har ett mål om ytterligare 170-350 bostäder i kommunen per år fram till 2050. Det blir 4930-10150 bostäder under perioden.

Kommunen sägeri förslaget att det är risk för att detta byggande inte uppnås. “Danderyd är till ytan en av Sveriges minsta kommuner samtidigt som det är en av de mest exploaterade kommunerna i landet i förhållande till ytan. I dagsläget finns cirka 13 000 bostäder i kommunen. “

Den 31 december 2020 bodde 32 712 invånare i Danderyd. Det var 16 632 kvinnor och 16 080 män. Fördelade på 13 346 bostäder bor cirka 2,5 personer per hushåll. Av de boende är 52 procent sammanboende, 39 procent ensamstående och 9 procent hör till “övriga hus”.

Enligt kommunens befolkningsprognos kan kommunen med ytterligare bostäder ha 35 466 personer, utan tillskott av bostäder blir antalet person 32 493.

Nora

Nora nämns 15 gånger i förslaget, Västra Danderyd nämns 7 gånger. Hur mycket man ägnar utrymme åt kommundelen Danderyd är svårt att säga då namnet också används för hela kommunen.

Man påpekar att Nora träsk inte är ett naturreservat men att det är ekologiskt känsligt vattenområde. Nora träsk hade vid mätningar 2014 kraftig övergödningsproblematik med höga fosfor- och klorofyllvärden. Dagvatten i kommunen leds främst till Edsviken, via Ekebysjön och Nora träsk.

Det finns i förslaget en oro för att framtida klimatförändringarna kan ge ökade regnmängder som utmanar befintliga vattensystem som är dimensionerade för andra flödesstorlekar. Ökade vattenflöden och översvämningar av markerna påverkar även risken för ras och skred samt innebär större risk för översvämning och bortspolning av vägar. I Danderyd finns flera områden som riskerar att översvämmas vid skyfall, exempelvis i området runt Nora torg.


2021-05-04

Gropen blir parkeringsplats!

I Gropen är (eller var) det tänkt att bygga stora bostadshus intil E18. Arbete med detalajplan lär pågå.  Projektet redovisas på kommunens webb: Gropen - bostäder vid Danderyd 3:95.

Men så kommer helt plötsligt kommunen med ett nytt besked. Gropen ska bli en parkeringsplats: Gropen: Vi anlägger nya parkeringsplatser. De ska vara klara redan "14 juni 2021 08:00". (Exakt?)

Man kan, med tanke på de omfattande planerna på ett nytt bostadsområde, tro att det handlar om en temporär lösning. För det talar också att uppgiften publiceras i avsnittet för Driftsstörningar.

Men så verkar det inte vara. Motivet är att minska parkeringen att "närheten av villatomter, på smala gator med skymd sikt." Tomterna och de smala gatorna ska förhoppningsvis inte försvinna på väldigt många år.


2021-04-30

Inbrott

Det var ett inbrott på Nora Torg 29 april någon gång mellan 9-15. Tjuvarna tog sig igen genom att krossa ett fönster och stal smycken och kanske annat.

Det är ett tag sedan senast. 17 oktober kl 19 försökte två personer ta sig in genom att bryta upp fönsterbåge och karm. Det lyckades inte för den boende vaknade.


2021-04-26

Visa hänsyn cyklister!

Samvaron gående och cyklister är problematisk, speciellt när gång- och cykelbanan är gemensam. Cyklisterna varnar inte med ringklocka vid omkörning då det finns risk för att den gående inte är medvetna om att de ska köras om. Cyklisterna sänker inte hastigheten vid omkörningen av gående.

Maxhastighet för cyklister på gångbana är gångfart, ca 5-7 km/tim. Cyklister har väjningsplikt och alltså ska kunna stanna om den gående råkar komma ivägen. Cyklar måste enligt lag ha ringklocka.

Källor:

  • “Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana eller gångväg. Det kan finnas lokala föreskrifter och de är då utmärkta med vägmärken. “ Transportstyrelsen 
  • “När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.” Transportstyrelsen
  • På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. “Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.” Trafikstyrelsen
  • Enligt lag måste en cykel alltid ha ringklocka. Transportstyrelsen

2021-04-14

Årsmöte 2 oktober

På grund av Corona-epidemien kommer årsmötet först att genomföras den 2 oktober. Då hoppas vi att eländet ska vara över.


2021-04-02

Risk för översvämning i Nora

Vid ett 100-årsregn skulle stora delar av Nora svämmas över. Det visar en utredning (Åtgärder Skyfall Noraån) som kommunen lät göra 2019. Näckrosvägen och Vindvägen står en meter under vatten. Värst är det för parkeringen vid busshållplatsen på Noragårdsvägen. Där blir vattendjupet 1-2 meter. Det är där kommunen planerar att bygga stora flerfamiljshus.

Risken för omfattande översvämningar är mycket stor

Beräkningarna baseras på ett regn som statistiskt sett inträffar var 100 år. Tänk på att det är lika sannolikt att ett 100-årsregn inträffar om ett fåtal år som att det dröjer 100 år.

Det hade varit intressant att få se översvämningarnas omfattning vid 50- respektive 20-årsregn. Då ser alla att det inte går att skjuta upp beslutet ytterligare. Kommunens politiker har känt till situationen i decennier och ändå inte gjort någonting. Det är inte acceptabelt.

title
Översvämning utan åtgärder vid 100-års regn

Utredning analyserar fem sätt att stoppa översvämningar. Kostnaderna för ett alternativ har beräknats till 110 miljoner kronor. I det fallet byggs en tunnel från koloniträdgården till Nora träsk. En sådan tunnel går under bebyggelse som kommer att påverkas.

Övriga alternativ

  1. Göra en öppen å i stället för kulverten från koloniträdgården till utloppet söder om badet. Det innebär en kraftig inverkan på flera tomter och hus, men ingen större inverkan på översvämningar.
  2. Bygga en damm söder om Skogsviksvägen med utlopp mellan trafikis och koloniträdgården ned till en fördröjningsdamm med vattendjup över 2 meter söder om trafikis och mellan tomterna på Näckrosvägen och Noragårdsvägen. Vattendjupet sjunker, men ungefär lika stort område översvämmas.
  3. Fördröjning av vattenflöde vid Danderyds golfbana och kraftig sänkning av jordbruksmarken sydöst om begravningsplatsen som får fånga upp vattenmassor vid kraftigt regn.
  4. En damm från Danarödvägen, mellan Noragårdsvägen och Näckrosvägen, området söder om trafikis, koloniträdgården och HSB-huset.
  5. En kombination av ovanstående åtgärder.

Utredarna sammanfattar:

“Resultaten av hydraulisk modellering är alltid förenade med osäkerheter. I modellen görs antaganden som representerar olika scenarier. Ett exempel är huruvida det har regnat innan skyfallet och om marken därmed är mättad eller ej. I samtliga åtgärdssimuleringar presenterade i denna rapport finns osäkerheter gällande modellresultatet. Bland annat är infiltration inte medtaget i beräkningarna, vilket medför att resultaten bör betraktas som konservativa. Ledningsnätet har heller inte inkluderats i modellen. Detta beror dels på att ledningsnätets kapacitet är okänd och även på att ledningsnätet avvattnas till kulverten.”

“Som ett resultat av att Noraån kulverterades på 1950-talet har ett instängt område bildats i Danderyd, och risk för översvämning vid 100-årsregn kan förväntas för flera fastigheter. Flertalet utredningar som syftar till att reducera översvämningsrisken har genomförts och i denna studie undersöktes fem olika åtgärder. Detta till trots har ingen åtgärd som helt löser översvämningsproblematiken kunnat identifieras. De villor som förväntas drabbas av översvämning ligger i ett lokalt lågområde och simuleringsresultaten indikerar att det skyfallsflöde som passerar förbi är för stort för att översvämning helt skall kunna undvikas även om kulverten öppnas. För att helt eliminera översvämningsrisken vid Nora Torg krävs sannolikt åtgärder som medför omfattande inverkan på befintlig infrastruktur och byggnader.”


2021-03-24

Medlemsbrev 24 mars 2021

Kära medlemmar,

Hoppas ni fortfarande håller ut och att C inte slagit klorna i er.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp det traditionella årsmötet till september - oktober och hoppas då att vi kan ha ett möte IRL med er alla. Datum återkommer vi om när vi vet mera, dock före sommaren.

På byggfronten inget nytt och på trädfronten gäller att vi av budgetskäl får vänta ytterligare innan luckorna efter fällda björkar utefter Noragårdsvägen täpps igen. Frågan om träd har nu aktualiserats på ett högre plan i dagspress och kommunledning med anledning av den omfattande trädfällning som pågår i kommunen.

FNTF menar att träd visst måste hållas efter och föryngring måste genomföras men detta måste ingå i ett strukturerat arbete och så att de kringboende får veta vad som är i görningen. Det tar lång tid för ett träd att växa upp. FNTF förutsätter att kommunen anammar de kloka orden i sina riktlinjer för trädskötsel : riktlinjertradvegetation-2020.pdf (danderyd.se).

FNTF har tillsammans med Danderyds Hembygdsförening tidigare lämnat ett förslag (text/ bild) till tekniska kontoret om en minnesplakett - infoskylt om Nora Torgs roll som centrum. Vi tycker att det för nytillkomna danderydsbor och besökare kan vara intressant att veta vilken tradition Nora Torg bär. Torget var centrum i ursprungliga Nora Trädgårdsstad och fortsatte vara centrum även i dåvarande Danderyds köping, som uppgick i nuvarande Danderyds kommun - just det- 1971, dvs för 50 år sedan. Detta är värt att uppmärksammas!

På plansidan pågår två viktiga processer: - Kommunstyrelsens uppdrag att utreda åtgärder för att motverka oönskad förtätning i villastaden. Uppdraget ska redovisas den 12 april och har uppmärksammats i lokalpressen. Se vår websida www.noratorg.se

- Översiktsplaneringen pågår med sikte på en antagen plan under innevarande år. FNTF:s inspel om Noragårdsstråket finns under fliken rapporter på vår websida www.noratorg.se Kommunen förväntas under våren att genomföra ett samråd i form av en enkät. Det ser vi fram emot.

Från tunneldrivningen (vi är många med byggnader i påverkansområdet) meddelades 25 febr. att det var tillfällig paus i borrningen och att berörda fastighetsägare informerats särkilt. Mätpersonal syns ibland i vårt område och kollar våra pliggar. Viktigt i vår sättningsbenägna lera.

title
 Till sist: FNTF fyller 5 år och det ska vi fira! Stor överraskning - villkorat av att Corona inte sätter käppar i hjulen! Vi återkommer med datum och detaljer.

GLAD PÅSK, önskar Myrna Smitt, ordförande i Nora Torgs Framtid


2021-02-07

Danderyds villastad ska skyddas

Villastadens karaktär i västra Danderyd är inte tillräckligt skyddad mot förtätning som kan förändra områdets karaktär. Nu ska gamla regler ses över. Gamla detaljplaner som reglerar nybyggen i Västra Danderyd ska ses över, skriver Anton Kylbäck, Mitti Danderyd i papperstidningen.

title
Jonas Bark, planeringschef
Kommunledningskontoret ska utreda "åtgärder för att motverka ovarsam förtätning” för att bevara villastadens karaktär. “ Nu ska vi börja med att se hur utbrett problemet är med villatomter som kan delas upp i två eller flera små fastigheter, säger Jonas Bark, planchef på kontoret. Det är en befattning han haft sedan juni 2019. Här är förslaget till kommunstyrelsens möte 18/1.

Även Danderyds hembygdsförening välkomnar utredningen. Anne-Marie Bratt, ordförande i föreningen, menar att området västra Danderyd idag har varit förbisett när det gäller förtätning. 

— Det finns fastigheter som är kulturhistoriskt intressanta, som man har rivit. Trädgårdarna har sedan försvunnit och det påverkar hela miljön i området, säger hon och tillägger: Vi vill bevara och värna om de här villamiljöerna samtidigt som vi har ett samhälle som  kan utvecklas.

Förtätningen av villastaden i kommunen har pågått länge. Efter ett beslut från byggnadsnämnden upphörde det dock nästan helt, 2016, då hårdare regler antogs. Men förtätningen har fortsatt ändå. Enligt Jonas Bark har de har sett en trend där gamla villor rivs och sedan fastigheten styckas av — där stora villor sedan byggs på små tomter.

Tittar ni bara på kommundelen västra Danderyd?

— Vi tror att problemet i första hand förekommer där, och har ingen anledning tro att det är  utbrett i hela kommunen. Allt handlar om vilka bestämmelser som finns i detaljplanerna så samma förutsättningar finns oftast inom ett eller flera angränsande kvarter.

Artikeln i Mitti är givetvis mycket glädjande. Vi i Nora torgs framtid har levt hotade av planer på stora byggkomplex mitt i villastaden. Nu hoppas vi att dessa skrämmande planer är borta för gott. Nu kan vi i Nora börja en konstruktiv diskussion om hur vår kommundel bör utvecklas, säger Hans Iwan Bratt, styrelseledamot i föreningen Nora torgs framtid.

Utredningen ska vara klar i vår

Den 18 januari lyftes frågan vid kommunstyrelsen. Utredningen kring möjliga åtgärder för att motverka förtätningen ska redovisas den 12 april. 

 

I tjänsteutlåtandet tas det upp som exempel att det finns flera 500-700 kvadratmeter stora fastigheter, jämfört med 1500 som den vanliga storleken.

 

Det senaste exemplet är i Berga där en fastighet nyligen har bildats på 522 kvadratmeter. Bara i Ekbackenområdet finns det cirka 100 fastigheter som saknar fastighetsplan och bestämmelser om minsta fastighetsstorlek.

 

 

2020-12-18

Medlemsbrev december 2020

Kära medlemmar, Hoppas att ni alla är friska och att C inte har tagit över tillvaron helt. Det allvarliga läget för tillfället gör att många av oss håller extra strikt på distansreglerna.

Styrelsearbetet har kunnat fortgå tack vare Hans Iwans oförtröttliga jakt efter bra forum att konferera på. Det enträgna arbetet att få snyggt runt torget och förbättra trafiksituationen har fortsatt. Se www.noratorg.se  Somt lyckas genast, annat tar lite längre tid. Ordning på P-platser samt sopkärl återstår. Skrotbil och fartgränsskyltning gick desto snabbare och plantering av träd har kommit halvvägs, beundra gärna de fyra oxlarna mittemot Danderydsgården. 

Vi håller givetvis också utkik efter vad som levereras i form av arbetsmaterial rörande utbyggnad av Nora Torgs-området. Vattenutredning pågår fortfarande. I översiktsplanearbetet hävdar Nora Torgs Framtid bestämt en utveckling av Norastråket fram till Gropen. I detta ligger också att övergången från kommande gropprojekt får en fin övergång till trädgårdsstaden. Se kommunens sammanställning av ÖPL  

En metahändelse beträffande byggande sker under marken. Svenska Kraftnäts tunnel mellan Anneberg och Skanstull är nu framme vid Kyrkskolan. Den som undrar över vibrationer eller ljud från underjorden utefter Klockar Malms väg och Noragårdsvägen m.fl. kan ringa en störningsjour 010 475 81 50, öppen dygnet runt.

Som avslutning på ovanstående uppdatering kommer en julnöt: Hur ska vi fira Nora Torgs Framtids 5-årsjubileum? Så länge har vi funnits och Framtiden är inte här ännu. Med andra ord vi är inte klara med uppgiften att göra Nora till en ännu bättre plats att bo på! Kom igen med idéer och förslag, stora och små, om hur vi kan fira våra 5 år! Svara, gärna med vändande post till avsändare Hans Iwan, ordförande Myrna se adress nedan eller på vår facebooksida

Efter knäckt nöt ska ni alla kära medlemmar, ha en riktigt god jul. Många långa promenader i vår fina trädgårdsstad, med den ena belysningen finare än den andra. Så mycket kärlek och omtanke som flödar med alla watten! Omtanke om varandra och vår omgivning är viktigt i den tid som är.

God Jul och ett Gott Nytt År – 2021!

Myrna Smitt, ordförande

myrna.smitt@telia.com

Nora Torg 33, SE 182 34 Danderyd, Sweden
ph+46 8 7559180, mob+46 709 548 779

 

Hans Iwan Bratt

hibratt@gmail.com


2020-12-15

350 cyklister bötfällda i razzia

Fler än 350 cyklister fick böter när polisen gjorde kontroller under några kvällar i förra veckan. Det innebär att nästan 80 procent av de passerande cyklisterna blev bötfällda.

Det vanligaste felet var bristande belysning. Cyklister ska ha fungerande vitt ljus framåt, och rött ljus bakåt.

“Väldigt många ‘har tänkt köpa’ eller ‘har lamporna hemma’”, säger Mikael Blomberg på polisens trafikenhet..

Fel som handlade om reflexer, signalanordning eller bromsar innebar också att många cyklande fick böter.

Bötesbeloppet är 500 kronor för varje förseelse – saknad framlykta, saknad baklykta, saknade ekerreflexer och så vidare.

(Detta hände i Karlstad, men skulle nog lika gärna kunnat hända i vårt Nora. De är många som saknar lyse. Och det är ännu fler som cyklar alldeles för fort. Det visar hastighetsmätaren i Noragårdsvägen. Källa AB.)


Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se