AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2017-10-18

Nu börjar kampen på allvar!

Välkomna tillbaka till en ny termin Föreningen! Nu börjar kampen på allvar!! Vi är nu 129 medlemmar som verkar för att stoppa höga hus och farliga trafiklösningar vid torget, centrum för Noraborna. Speciellt välkomna är alla nya medlemmar.

Kommunens arbete med detaljplanen för Nora Torg beräknas i nuläget pågå fram till runt årsskiftet. Det är främst byggherrens utredningsarbete som pågår, t.ex. rörande parkering och dagvatten. Nytt förslag, s.k. granskningsförslag bedöms i nuläget komma att skickas ut i februari 2018. Då kommer också Kommunens egen sammanställning av alla synpunkter som inkommit.

Plansamrådet gav 79 skriftliga svar när tiden gick ut, 20 juni. Mera än 50 av dessa var från enskilda personer boende i Nora. Vi är alla experter på vårt eget boende och på den omgivning vi bor i. Vi bryr oss helt enkelt

Några tunga myndigheter, t.ex. Länsstyrelsen Stockholm och Lantmäteriet, har lämnat synpunkter. Länsstyrelsen har invändningar av miljö- och klimatskäl, bl. a. EU:s  vattendirektiv. Lantmäteriet klagar bland annat över hur ofullständig plankartan är.

Många av de enskilda personer som har lämnat synpunkter har också anslutit sig till Föreningen Nora Torgs Framtids yttrande. Att så många skrivit ner sina synpunkter tyder på en upprördhet och oro över den förtätning och förstörelse av Nora Trädgårdsstad som planen innebär. Förtätning blir sin egen fiende när befintlig kvalitet byggs bort. Det är främst brist på ljus och ökat buller som nämns. Värdet av det gröna stråket utefter Noragårdsvägen tas upp av såväl enskilda som föreningar.

Vart tog värnandet om villabebyggelsen vägen, enligt gällande Översiktsplan 2006? 15-16 meter höga hus inpå befintliga 2 vånings (7 m höga) anser man inte höra hemma vid Nora Torg. Vidare får trafik- och parkeringslösningarna underkänt av i stort sett samtliga berörda i området. Att flytta vägen norrut över gamla tunneln med Nora å är minst sagt farligt enligt vår anlitade markexpert. För att inte tala om vad t innebär för de boende på Näckrosvägen!

Många tar upp behovet av grönyta. Flera av de nuvarande lägenheterna vid Nora Torg har minimal eller ingen grönyta. Barnperspektivet efterlyses av några. Det påpekas att förslaget minskar grönytan ytterligare. bl.a. genom den nya vägdragningen.

För den som vill se mera från synpunkterna på plansamrådet finns en text med nedslag i skrivelsefloden på vår websida: www.noratorg.se.  Det stora intresset för vår byggda miljö vill Föreningen Nora Torgs Framtid ta vara på genom att inbjuda till en diskussion om arkitektur- och byggnadshistoriska värden i Nora Trädgårdsstad, grundad 1926. Se karta från 1937.

Vi tar fortsatt avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag, tillsammans med oss boende i Noraområdet!

Styrelsen för Föreningen Nora Torgs Framtid, 

gm Myrna Smitt, ordförande

PS -Ta en promenad till torget och se Carl Eldhs Mor o Barn omgiven av vackra höstfärger!

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se