AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2017-12-28

Förslag till förändring av Danderyds planprocess

2017-12-28, rev 2017-12-31

Erfarenheterna av Danderyds planprocess vid detaljplaneringen av Nora Torg är mycket negativa. Det är uppenbart att den nuvarande processen måste utvecklas. 

Hjälp till att ta fram en bättre planprocess. Sänd dina synpunkter till mig: hibratt@gmail.com.

I det följande lämnas en rad förslag som förhoppningsvis kan få brett stöd bland allmänheten och införs i kommunen.

1. Kommunens vision/strategi ska kompletteras så att intresserade ges fullgod insyn och utökade möjligheter att påverka planprojekt.

Kommunens vision och strategi som antogs i höstas finns här. De följande förslagen medverkar till att punkten 1 blir verklighet.

2. Kommunen ska snarast, efter samråd med intresserade, fastställa en ny översiktsplan.

Kommunens översiktsplan utkom 2006. "Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan" (PBL 3 kap 1§)

3. Tills dess att en ny översiktsplan antagits ska detaljplaner tas fram med utökat förfarande

En detaljplan kan tas fram genom ett standardförfarande eller ut utökat förfarande.

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detta förfarande är olämpligt pga översiktsplanens ålder. Möjligt för kommunen att trots det använda standardförfarandet om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas ska inte nyttjas. 

Standardförfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Ett utökat förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft. (Fet stil är tillkommande moment)

4. Kommunen ska fastställa riktlinjer för markanvisning enligt bilaga.

Sedan 1 januari 2015 ska kommuner som använder sig av markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. Danderyd använder markanvisningar men har trots det inte fastställt riktllnjer.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett kommunägt markområde för bebyggande. Riktlinjerna ska bland annat innehålla handläggningsrutiner och grundläggande villkor för anvisning av mark, samt hur prissättning ska ske.

I bilaga finns förslag till Riktlinjer för markanvisningar i Danderyds kommun.

5. Beslut om planbesked till byggherre ska sändas till möjligt intresserade

Planbesked är en handling som kommunen ger byggherre som begärt att kommunen ska fastställa en detaljplan. Då kommen meddelar att en detaljplan ska tas fram, ska samtidigt intresserade informeras.

6. Vid samråd ska alla för samrådet tekniska och juridiska förutsättning redovisas. Lämnade uppgifter ska vara sakgranskade.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Förslag ska innefatta alla uppgifter som kan krävas för att bedöma förslaget. Skälen för förslaget liksom förslagets konsekvenser ska redovisas utförligt. Förslaget ska redovisas på ett sätt som är anpassat till läsekretsen.

7. Samråd ska ske med alla intresserade

Plan- och bygglagen slår fast att kretsen som inbjuda att delta i samråd ska vara vid
“2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och
4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.” (PBL 5 kap, 11§)

Det markeras extra tydligt i lagen med formuleringen "enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget"

8. Information om överklagande ska lämnas i all dokumentation

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan överklagas till Mark- och miljödomstolen. 

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.

Beslut som gäller hanteringen av ärendet i andra avseenden kan överklagas. Det kan gälla att beslut inte har tillkommit i laga ordning och om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.

9. Om förutsättningarna detaljplanen förändras påtagligt under planeringen ska omstart ske.

Om väsentliga förutsättningar förändras under planprocessens gång, ska processen avbrytas och nytt beslut tas i det fall en planprocess ska initieras baserade på de nya förutsättningarna.

10. Förslaget ska inkludera en analysen inverkan på trafikslagen.

Förslag ska inkludera en analys av inverkan på de skilda trafikslagen, så väl den som genereras inom kommunen som i kringliggande områden. Analysen ska innefatta förändringar under minst 30 år. Hänsyn ska tas till att kommunen är Sveriges mest biltäta kommun.

11. Planbeskrivningen ska utformas av kommunen.

Ev förslag från byggherrar kan biläggas under förutsättning att det klargörs att bilaga inte utgör ett bindande åtagande. Illustrationer ska ge allmänhet en god bild av såväl nuläget och framtida gestaltning.

12. Alternativa förslag

När det finns flera förslag som uppfyller de angivna förutsättningarna ska de redovisas. Lämnat förslag ska motiveras. Motstående intressen ska beskrivas. Effekter på miljön ska redovisas.

13. Förstärkt trädgårdssamhälle

Förslag ska inkludera en redovisning av hur kommunens karaktär som trädgårdssamhälle förstärks.

14. Extra tidigt samråd

För planärenden som ändrar ett områdes karaktär eller användningssätt skall på ett så tidigt stadium som möjligt, innan byggplanerna fått en tydlig form, ett extra samråd hållas med de boende i området

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se