AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2017-12-29

Danderyd måste ha en fungerande planprocess

Mycket av ilskan och oron som skapas av kommunens byggande beror på dålig hantering av byggandet. Projektet Nora torg är ett lärorikt exempel på hur det inte får gå till. 

Föreningen Nora Torgs Framtid, FNTF, arbetar nu med att ta fram 
förslag till ändrad planprocess
som minimerar risken för misslyckade projekt. Läs och kommentera.

Brister i planprocessen i Nora Torg

FNTFs har framfört utförlig kritik i föreningens remissvar. I de delar kritiken gäller handläggningen sammanfattas några erfarenheter nedan. 

Kommunens förslag

 • Programförslaget som remitterades för samråd 2015-12-14 omfattade ett område som pga avtal (servitut) med de boende inte kan bebyggas utan deras medgivande vilket inte lämnades.
 • Vid nästa samråd var det avtalade området borttaget. I stället framla kommunen förslag om flyttning av vägen för att ge stort utrymme för de höga husen.
 • Vi har nu fått besked om att planerna på flyttning av vägen är borta, varför det sista avslutande granskningen av byggnadsnämndens förslag gäller ett ändrat markområde.

Detta innebär att den rätt till samråd som de berörda har har gällt helt andra förslag än de som nu ska granskas. Förfarandet är helt oacceptabelt. Givetvis måste processen avbrytas när förutsättningarna visat sig inte gälla. 

Planbeskrivningen

 • Det finns ingen motivering av valda syften. Inte heller är konsekvenserna för de boende i området berörda i planen. Genomförandet är ett stort frågetecken. Det finns inget resonemang om, än mindre avvägning av, olika intressen. Inte heller motiveras den utformning förslaget fått.
 • Läsaren kan inte se vad i planbeskrivningen som leder fram till kommunala beslut och vad som är en allmän icke bindande beskrivning av hur en exploatering kan tänkas bli genomförd.
 • Programförslaget (dec 2015) blev mycket starkt kritiserat i samrådet 2016. Det inkom 70 remissvar på programhandlingarna med skarp kritik mot förslaget. Ingen hänsyn har tagits till denna tydliga opinion. Planbeskrivning (april 2017) gav än fler starkt kritiska remissvar bl.a. från myndigheter.

Bristande utredningar

 • Trafiksituationen utreds vidare i det kommande planarbetet.
 • VA-förhållandena utreds vidare under den fortsatta planprocessen.
 • Ytterligare utredningar för att utvärdera översvämningsrisken noggrannare rekommenderas.
 • Dagvattenförhållandena och möjligheten att omhänderta dagvatten inom planområdet ska dock utredas ytterligare i den fortsatta planprocessen. Förutsättningarna för omhändertagande av dagvatten ska utredas vidare utifrån det befintliga utvecklingsförslaget i den fortsatta planprocessen. En uppdaterad dagvattenutredning behöver göras utifrån den tänkta bebyggelsen innan detaljplanens granskningsskede.

Dessa brister gjorde det omöjligt att bedöma förslagets inverkan på området

Brister som försvårar bedömningen av förslagen

 • kommunen har inte noterade motstående intressen och redogjorde för den avvägning man gjort
 • kommunen har inte redovisade den positiva uppfattning i översiktsplanen om trädgårdsstadens kvaliteter eller relaterade sitt förslag till denna.
 • kommunen har inte placerade in planområdet i ett större område som gav berörda en god bild av hur planområdet samverkar med omgivningen, Nora trädgårdsstad.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se