AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-01-23

Till Byggnadsnämnden om Nora torg

2018-01-19

 

Till Byggnadsnämnden

Danderyds kommun


Ang planering för bebyggelse vid Nora torg

Om byggnadsnämnden avser att ta beslut om bebyggelse vid Nora torg vill vi klargöra att samrådsförslaget med de modifieringar som meddelades oss muntligt vid mötet 27 november är fullständigt oacceptabelt. Däremot anser vi att hus med maximalt två våningar i den östra delen av planområdet kan vara lämpligt förutsatt att det inte stänger in Nora torg 2 bostadsrättsföreningen Hornet och att utformning knyter an till befintlig arkitektur i området.

Kommunen hantering av detta ärende är helt undermålig. Programförslaget 2015-12-16 omfattade mark som inte var tillgänglig för bebyggelse utan expropriering. Det skapade en enorm oro och ilska vilket ledde till ett stort antal starkt kritiska remissvar. Kritiken besvarades först efter ett drygt fyra månader i samrådshandlingarna.

Samrådshandlingen innehöll ett kraftigt förändrat planområde. Halva området i programförslaget var borttaget och i stället ingick en flyttning av vägen - en närmast absurt förslag. Yttranden över detta förslag måste ses som helt nytt som inte föregåtts av programförslag. Förslaget ökade oron och ilskan än mer och vilket ledde till än fler yttranden. Vi fick en första reaktion på föreningens yttrande i december sju månader efter att förslaget offentliggjorde.

Vi har underhand fått information från företrädare av tre partier att de inte avser att stödja förslag om att flytta på vägen. De avser inte heller att stödja höjning av fastigheterna som ansluter till torget, Köpmannen 1 och Nora torg 6. Däremot höll de fast vid planerna att bygga 15 meter höga hus från torget till Noragårdsvägen och utefter Noragårdsvägen inom det nya planområdet. Vi understryker att Föreningen Nora Torgs Framtid helt motsätter sig detta förslag som får dramatiskt negativ inverkan på de boende i Nora torg 2, får allvarliga konsekvenser för boende på Näckrosvägen liksom Nora torg 1 och 3 och skadar hela området svårt.

På mötet i Danderyds gymnasium 17/1 meddelade vår grund- och vattenkonsult Rolf Rosén att det inte går att bygga garage under de planerade husen utan mycket allvarliga konsekvenser för befintlig bebyggelse eftersom de kommer att drabbas av den nödvändiga sänkningen av grundvattennivån, något som garagebygget kräver. Utan garage finns det inte plats för fordonsparkeringar i området utöver de som redan behövs.

Detta samrådsförslag med de underhand lämnade modifieringar är ytterligare en radikal förändring som inte berörda fått ta ställning till i en programhandling eller i samrådshandling. Detta anser vi bryter mot PBL 5 kap 6§, 8§, 9§, 11§ och 12§.

Vi anser dessutom att kommunens hantering innebär ett brott mot  PBL 5 kap 7§. Kommunen skulle använt utökat planförfarande, då planen är av betydande intresse för allmänheten.

Mot denna bakgrund begär vi att byggnadsnämnden beslutar att avbryta projektet.

För Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt, ordförande

Hans Iwan Bratt, ledamot

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se