AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-02-18

Marken vid Nora torg tål inte höga hus

En ny analys av marken vid Nora torg visar att den är olämplig för den typ av hus som kommunen föreslagit. Byggs höga hus med garage under jorden kommer grundvattennivån att sjunka påtagligt. Och det leder till sättningar i befintliga hus.

Kommunen är ansvarig för att göra detaljplan. I det ingår att pröva markens lämplighet för bebyggelse (PBL 4 kap, 2§). Men sådan prövning gör inte Danderyd utan kommunen överlåter till ett företag som vill bygga på marken.

Vid byggherrens prövning blir slutsatsen “Sättningar kan förväntas bli mycket små vid grundläggning på naturligt lagrad morän. Någon stabilitetberäkning har inte utförts eftersom någon risk för otillfredsställande stabilitet inte bedöms föreligga”. (Projektering-PM geoteknik, )

Men den slutsatsen är fullständig felaktig! Det framgår av den markutredning som utförts av civ.ing Rolf Rosén på uppdrag av Nora torg-föreningen.

  1. Enligt planen ska 4 flerfamiljshus med källare byggas i området. Under byggnadstiden kommer grundvattenytan att avsänkas genom filterförsedda brunnar. rundläggningsmetoden, urschaktning av lös jord och uppfyllning med bergkross, i kombination med att källarvåningarna utförs som dränerade konstruktioner kommer att medföra en permanent avsänkning av grundvattenytan och avledning av grundvatten inom ett stort område. Grundvattensänkning, inom sättningsbenägen mark, som i betydande omfattning kommer att uppstå såväl inom som utanför planområdet skadar byggnader och anläggningar med sättningar i byggnader och mark som följd.

  2. Vid undersökningen har all provtagning utförts med skruvprovtagare vilket innebär att alla redovisade provtagningsresultat utgår från störda prover. Därför kan en sådan uppgift från Sweco att moränen är tät starkt ifrågasättas. Betydligt mer sannolikt är att de jordar, sand och grus, sorn underlagrar leran är vattenförande och därmed dränerande.

  3. I markundersökningen saknas miljöprovtagning och analys av förekommande föroreningar av jordarna i området. Undersökningar visar att hela planområdet är utfyllt med 0,5-2 m fyllningsjord med oklar sammansättning, oklart ursprung och oklart innehåll av föroreningar. Den planerade bebyggelsen blir bostäder. Det är därför nödvändigt att klarlägga att marken i planområdet ej är förorenad. Därför måste en miljöteknisk markundersökning genomföras där kraven för markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktvärden ska uppfyllas. Förorenad jord ska schaktas bort och omhändertas.

  4. I detaljplaneförslaget beskrivs enbart hur grundvattennivåerna ska sänkas för de nya byggnaderna. Inte med ett ord belyses konsekvenserna för den befintliga bebyggelsen. Flera byggnader men särskilt Hornet har en för grundvattenpåverkan mycket känslig grundläggning och kommer att skadas av planerade arbeten.

Detta är ett nytt övertydligt exempel på hur kommunen slarvar med planärenden. Man lägger ut undersökningen på en byggherre med egna intressen i slutsatsen. Uppenbarligen granskar inte kommunen undersökningen utan publicerar den på sin webb som en del av samrådshandlingarna. Därmed vilseleder kommunen alla som berörs av byggplanerna och de ansvariga myndigheterna som t.ex. Lantmäteriet.

Föreningen har sänt den nya analysen (pdf) och kommentarer till ledamöterna i Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden, samt till direktören för Tekniska nämnden.

 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se