AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-08-02

Danderyds översiktsplan 2006

Skuggor

I den gällande övergripande planen för Danderyd finns det åtskilliga formuleringar som kraftigt stöder Norg Torgs Framtids krav.

Danderyds kommuns översiktsplan antogs redan 2006. Sedan dess har förslag till ny plan distribuerats, men aldrig antagits. Planen innehåller flera formuleringar av relevans för de aktuella planerna för Nora torg.

Avsnittet Sammanfattningen

Danderyds identitet som bygger på trädgårdsstadens värden med en bebyggelse integrerad i naturmiljön ska bevaras. (Sida 6)

Trädgårdsstaden med en varierad bebyggelse och gator, platser och kvarter utformade efter naturens förutsättningar är en del av Danderyds identitet och ska bevaras. (Sida 6)

Avsnittet Utveckling av kommunen

Kommunen ska ta tillvara och utveckla:

  • Kommundelarnas särart
  • Trädgårdsstadens bebyggelsemiljö
  • Vackra platser och utblickar
  • Vattenkontakten och den gröna miljön (Sida 15)

Trädgårdsstadens ideal och en önskan att leva naturnära utanför storstadens täta miljö var grunden till utbyggnaden av kommunen och är fortfarande kännetecknande för Danderyd. (Sida 15)

Nora torg
Vid Nora torg finns utrymme att komplettera bebyggelsen med ytterligare bostäder. (sida 17)

Avsnittet Kulturmiljövård

Västra Danderyd är också ett villasamhälle av förortskaraktär med flera bebyggelsekärnor grundade på enskilda initiativ. Området är det sist utbyggda i Danderyd och innehåller bl a representativ funktionalistisk arkitektur från 1930-talet. (Sida 29)

Avsnittet Grönstruktur och fritidsområden

De sammanhängande park- och naturområdena utgör tillsammans med trädgårdsstadens villatomter stommen i Danderyds gröna miljö. (Sida 33)

Avsnittet Naturvård

Nora å och Nora träsk Våtmarksområdet innehåller stor artrikedom varav kan nämnas stor dammussla samt den rödlistade arten vinterflickslända. Tillrinningsområdet omfattar ca 25 % av kommunen vilket ger en stor belastning av föroreningar på systemet. Under 2005/2006 kommer området att inventeras och en biotopkarta kommer att tas fram. Med denna kunskap kan beslut om eventuella åtgärder för att säkra arternas existens fastställas. (Sida 38)

Avsnittet Vattenområden

Ekebysjöns avrinningsområde mot Edsviken omfattar en stor del (ca 25 %) av kommunen, inklusive delar av Norrtäljevägen. Ekebysjön och dess omgivningar har en mycket differentierad flora och fauna. Tidigare fungerade sjön som badsjö men genom att en parasit som ger ”badklåda” har blivit talrik i sjön har denna verksamhet helt upphört. Från Ekebysjön bräddas överskottsvatten ut i Nora å som, delvis kulverterad, mynnar ut i Nora träsk. (Sida 41)

Avsnittet Konsekvensbeskrivning

Den byggda miljön i sin helhet i Danderyd ska utvecklas utifrån de befintliga kulturhistoriska värdena. Det innebär att det kulturarv som utbyggnaden av trädgårdsstaden utgör ska bevaras. (Sida 65)

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se