AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-08-27

Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt!

I ett enkätsvar från Moderaterna (och Liberalerna) om planerna på nya hus vid Nora torg, skriver Moderaterna och Liberalerna i sina likalydande svar

I den överenskommelse som ligger till grund för samarbetet mellan M-L-KD under mandatperioden 2015-2018 står att vi vill utreda möjligheten till fler bostäder vid Nora torg. Ett samrådsförslag presenterades i mitten av mandatperioden. Under samrådet inkom en hel del kritiska synpunkter från närboende, som framför allt gällde omfattningen av den föreslagna bebyggelsen. Efter diskussion inom koalitionen M-L-KD har vi därför enats om att samrådsförslaget ska omarbetas enligt följande:
- den föreslagna bebyggelsen är för stor och ska minskas, och höjden på husen ska sänkas
- omdragningen av Noragårdsvägen ska inte genomföras, utan vägen ska i princip ha kvar nuvarande sträckning
- den nya bebyggelsen ska på ett bättre sätt anpassas till BRF Hornet, så att fastigheten inte stängs in på det sätt som är fallet i samrådsförslaget

Nu pågår en omarbetning av samrådsförslaget i enlighet med punkterna ovan, vilket innebär att byggnadsnämnden inte kommer att fatta beslut den 29 augusti. Vi beräknar att ett reviderat förslag kan presenteras först under senhösten.

Detta svar är anledningen till nedanstående skrivelse till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och de politiska partierna

Av de svar på Nora Torgs Framtids enkät till fullmäktigekandidater som lämnats av Moderaternas och Liberalernas 1:a namn gällande nybyggnation vid Nora torg framgår det att man inte har planer på en omstart av planeringen utan avser att än en gång utarbeta ett förslag utan kontakter med de boende.

Om det nya förslaget publiceras inte för samråd utan för granskning kommer föreningen att överklaga kommunens handläggning av ärendet. Vi menar att det nya förslaget blir radikalt annorlunda jämfört med planbeskrivningen 2017 att granskningen skulle gälla ett helt nytt förslag som inte varit på samråd i enlighet med PBL 5 kap. 6  §.

För att inte fortsatt planeringsarbete ska försenas ytterligare genom överklagande så begär vi att kommunen avslutar det pågående projektet och efter överläggning med de boende startar ett nytt utvecklingsprojekt gällande nybyggnation som ansluter till nuvarande bebyggelse och miljö.

Den synnerligen bristfälliga handläggningen av projektet är också ett starkt skäl för en omstart. Första förslaget gällde byggen av hus på mark som inte är tillgänglig för nya byggen. Det andra förslaget inkluderar bl,a. en flyttning av Noragårdsvägen  som den politiska ledningen sedan tar avstånd ifrån. Båda dessa förslag har mycket stora brister vilka vi påtalat i våra remissvar.

Kommunen presenterade programhandlingarna i december 2015. Sedan dess har de boende fått leva med oro och ångest över förslaget som skulle få drastiskt negativa konsekvenser vilka vi utvecklat i våra skrivelser. Detta gör att vi nu kräver att kommunen framför en ursäkt till de drabbade och demonstrerar vilja att lyssna på och samverka med de boende.

För Föreningen Nora Torgs Framtid
Myrna Smitt, o
rdförande

I brevet hänvisar M och L till överenskommelse med KD. Numera stöder dock KD helt Nora torg-föreningens krav.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se