AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2018-11-12

Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Återigen hanterar Byggnadsnämnden ärenden felaktigt. Denna gång gäller det ombyggnaden av Danderyd 5, som ligger mellan garagen och radhusen. Här är beslutspunkten i protokollet.

Kritiken mot beslutet är hård.

  • Senfärdig utlämnande av handlingar
  • Situationsplanen har gjorts svårtolkad genom att utelämna förklaring av symboler
  • Nämnden beslutar om byggande på mark som "inte är tillgänglig för bebyggelse" utan motivation. Marken ingår i radhusägarnas gemensamma mark.
  • Besluten klargör inte byggets inverkan på mark och tjänster som Danderyd 5 kommer att dela med de nuvarande radhusägarna.
  • Inget beslut om bevarande av allén utan det överlämnas till ett "tekniskt samråd" som därmed undandras grannarnas insyn och påverkan

De boende motsätter sig inte alls ombyggnaden av Danderyd 5, utan kritiken gäller såväl nämndens slarviga hantering som beslutets innehåll.

Den har nu lett till ett överklagande till Länsstyrelsen. I överklagandet framför man

  • att nämnden inte sänt ut handlingar som boende ska yttra sig över förrän de begär ut handlingarna
  • att det lämnats olika besked om när nämnden ska sammanträde om ärendet. 
  • att yttrandetiden varit extremt kort vilket tvingat nämnden att förlänga den två gånger
  • att nämndens ledamöter inte fått handlingarna till sig inom fastställd tid

I både skrivelsen till byggnadsnämnden och länsstyrelsen skriver man

"Mot bakgrund av ovanstående formella brister yrkar vi att ärendet tas om med samtliga berörda sakägare och med tidsfrister som är förenliga med Kommunallag och Kommunens reglemente för Byggnadsnämnden samt Plan- och bygglagens krav på medinflytande.

Vi yrkar dessutom anstånd med ytterligare 14 dagar att inkomma med kompletterande handlingar."

Byggnadsnämnden är ett politiskt organ med utrymme inom lagens bestämmelser att vara mer eller mindre öppna gentemot medborgarna. De ledamöter som agerar för att ge minst möjliga insyn till berörda personer och till allmänheten, bör kritiseras. 

De har inte läst eller förstått den vision som kommunfullmäktige fastställt som bl.a. slår fast löftet till invånarna: "Hög tillgänglighet, öppen dialog och gott bemötande".

Inte heller har de tagit del av den nya politiska majoritetens överenskommelse 19 oktober"Stor vikt ska läggas vid dialog och kommunikation med danderydsbor i allmänhet och närboende i synnerhet, redan i tidiga skeden av större bygg- och planprocesser."

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se