AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2019-11-20

Noraån, Svenska kraftnäts tunnel

Kära medlemmar,

Det är dags för uppdatering från Nora Torgs Framtid. Det har, vad vi vet, varit stiltje på planeringsfronten rörande torget. 

title
Dagvattenkulvert
Den på kommunens uppdrag gjorda utredningen ”Åtgärder Skyfall Noraån” är klar och har ännu inte föranlett några officiella beslut i planärendet för Nora Torg. Utredningen som genomförts av SWECO är för övrigt en mycket uppfordrande och ganska dyster läsning om vad som kan hända med tex kulverten i anslutning till Nora Torgsområdet i ett s.k. 100-årsregn.

De med fastigheter inom påverkansområdet för Svenska kraftnäts tunneldrivning har fått dubbar i husgrunderna för kontroll av ev. framtida sättningar. Det är värt att minnas att hela det tänkta planområdet ligger inom tunnelbyggets s.k. påverkansområde, med sättningsbenägen lera som det uttrycks i facktermer.

Nora Torgs Framtids styrelse har under hösten arbetat med att lyfta fram förslag till enkla förbättringar utefter Noragårdsvägen och vid torget. Vi trycker också på Noragårdsvägens kvaliteter, att ta till vara och utgå ifrån i det nyligen av kommunen startade översiktsplanearbetet. Läs igenom bilaga 1 och gör en vandring utefter Noragårdsvägen från Edsviken upp till Gropen. Stråket har stora tillgångar att lyfta fram och vara stolta över. Noragårdsstråket med hela V Danderyds natur och kultur på en 20 min kort promenadväg! Vi har givetvis överlämnat vårt förslag till Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden.

Apropå promenader hoppas jag ni alla har fått kommunens Villaägareföreningars uppföljning bil 2, av politikernas löften för villastaden i 2018 års val. Uppföljningen har delats i era postlådor den gångna helgen, inför budgetdebatten i Kommunfullmäktige.

På sista sidan i uppföljningen annonseras en två timmars vandring, den 24 november fr. kl 13.00 för att med egna ögon och till fots uppleva förändringar i vår närmiljö. Rutten är från Danderydsvallen över Klingsta – Mörby centrum och till Kevinge Gård. Det är Danderyds Hembygds- och Villaägareföreningar som arrangerar. Välkomna!

FNTF-hälsningar, 

Myrna Smitt

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se