AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2020-06-19

Enkät i Danderyds kommuns översiktsplanering

title
Kommunens enkät
#/p>

Danderyds kommun har informerat om att arbete med en ny översiktsplan, ÖPL pågår. Tidsramarna för kommunens arbete är att planen ska antas av Kommunfullmäktige 2021. Dessförinnan ska samråd med invånarna genomföras. En enkät syftar till att ge underlag för samrådet och kan besvaras 2 juni -31 augusti. https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-utveckling/oversiktsplan/enkaten/

ÖPL regleras av plan- och bygglagen. Planen ska ange den långsiktiga utvecklingen av kommunen och konsekvenser för markanvändningen. En ÖPL ska upprättas varje mandatperiod. Vår kommuns nu gällande ÖPL är från 2006!

Föreningen Nora Torgs Framtids, FNTF styrelse har provsvarat på enkäten och funnit att de 5 frågeområdena är snävt avgränsade och binds geografiskt hårt till befintlig markanvändning. Detta tillsamman med det digitala formatet gör att FNTF har svårt att lämna de nyanserade svar som föreningen kan ställa sig bakom. Frågebatteriet skulle behöva göras mera öppet och ha en tydlig, långsiktig målbild. I info materialet anges inte någon tidshorisont för planen, men 15 -20 års sikt är vanligt.

FNTF:s styrelse uppmanar medlemmarna att besvara enkäten och att lämna sina svar och synpunkter efter sina egna utgångspunkter. Det är viktigt att vi, var och en, framhåller vilka kvaliteter vi vill värna/utveckla för framtiden. Styrelsen informerar nedan om sina ställningstaganden, vilka kommer att sändas över till kommunen i en samlad skrivelse.

Läs mer...

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna eller Hans Iwan.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com