menu(); echo chr(10).'
'; $app->pagehead(); $app->banner(); echo chr(10).'
'; //exit('666'); if ($moduleid<1) {$moduleid=2;} switch ($moduleid) { case 1: //
echo '
'; login(); echo '
'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; case 2: echo '
'; if ($app->person['id']==0) { login(); } else { mypage(); } echo '
'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; case 3: echo '
'; if ($app->createuser==1) { createuser(); } else { $sys->showmess(' Felaktig modulid: '.$moduleid); } echo '
'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; case 4: echo '
'; echo '

Du har inte tillgång till denna funktion.

'; return; echo 'deletecookie saknas'; //deletecookie(); echo '
'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; case 5: echo '
'; changeuser(); echo '
'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; case 6: echo '
'; echo '

Du har inte tillgång till denna funktion.

'; return; verify(); echo '

Verifiering av konto

'; //set cookie $sys->showmess($sys->mess); echo '
'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; case 7: echo '
'; about(); echo '
'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; case 8: echo '
'; dataprotection(); echo '
'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; case 12: orderpassword(); break; case 13: orderregnewpassword(); break; default: echo '
'; ?>

Felaktigt modulid

Välj funktion i meny till vänster.

'; echo '
'; webpages(); echo '
'; break; } echo '
'; $app->pagefoot(); echo '
'; } function about() { global $app; echo $app->about(); } function button($t,$s,$m,$g,$i) { global $app; echo ' '.$t.''; } function dataprotection() { ?>

Skydd av personuppgifter 2018-05-25

Inledning

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av Dataskyddsförordningen, som är det svenska namnet på EUs direktiv General Data Protection Regulation - GDPR.

Förordningen är mycket omfattande. Nedan beskrivs några av de viktigare reglerna.

Artikel 4 Definitioner

I denna förordning avses med
1. personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,
2. behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring,

Artikel 5: Principer för behandling av personuppgifter

b) [Personuppgifter] ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Artikel 6: Laglig behandling av personuppgifter

1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Artikel 14 Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade

5. Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i följande fall och i den mån
a) den registrerade redan förfogar över informationen,

(Punkterna 1-4 är omfattande och gäller om
1. personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade
2. säkerställande av rättvis och transparent behandling
3. utlämnande av information inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har erhållits, dock senast inom en månad,
4. ytterligare behandling av personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de insamlades

Artikel 30 Register över behandling

Företag eller organisation med färre än 250 personer undantas från kraven på dokumentation av behandling av personuppgifter under förutsättning att det inte innebär risk för "den registrerades rättigheter och friheter, behandlingen inte är tillfällig eller behandlingen omfattar särskilda kategorier av uppgifter som avses i artikel 9.1 eller personuppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser som avses i artikel 10."

9.1 gäller "Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden."

10 Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser. ( Artikel 30)

Länkar

  1. Dataskyddsförordningen - fulltext
  2. Dataskyddsförordningens syfte och tillämpningsområde
  3. För föreningar och medlemsorganisationer
  4. Hantera personuppgifter i e-post
  5. Det här behöver ni göra
  6. Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
'.$prompt.''.'
'; echo ''; } //Initiering sker från org_persondata function getdata($personid, $type) { global $sys, $app; $sql='SELECT * FROM org_persondata WHERE webid='.$app->appid.' and personid='.$personid.' and type='.$type; //echo $sql; $post=$sys->read($sql,false); //Väljer senaste om flera uppfyller kraven if (!$post) { //echo 'getdata: Ingen post'; $res['id']=0; } else { //echo 'Antal poster: '.count($post); ///26????? tkn? } //echo '
id='.$post['id']; $res['id']=$post['id']; //echo '
id='.$res['id']; $res['text1']=$post['text1']; //echo '
text1='.$res['text1']; $res['text2']=$post['text2']; $res['text3']=$post['text3']; $res['text4']=$post['text4']; return $res; } function changeuser() { global $sys, $app,$form,$new; echo '
'; echo '
'; button('Logga in','u',1,0,0); echo '

Ändra kontot

'; $id=$_COOKIE[$app->cookiename]; if (!$id>0) { echo '

Du har inte tillgång till denna funktion.

'; return; } $sql='SELECT * FROM org_persons WHERE id='.$id; //echo $sql; /* Hämtas direkt från $app->person */ $person=$sys->read($sql, false); if (!$person) { $sys->mess.=" Dina konotuppgifter saknas i databasen."; } else { $pw=''; //echo '

Ändra kontot

'; //echo '

Uppgift om lösenordet inte finns i databasen.

'; echo '

Epostadressen kan inte ändras här, då den också är användarens identitet. Lösenordet ändras vid inloggningen. Ändringar av deltagande i grupper sker per epost till hibratt@gmail.com.

'; $sys->showmess($sys->mess); $form->formstart("u","a=5&m=5"); $form->input('Förnamn','text','firstname',$person['firstname'],'width:100%;max-width:400px;',''); $form->input('Efternamn','text','lastname',$person['lastname'],'width:100%;max-width:400px;',''); $type_mobile=4; $type=getdata($id, $type_mobile); $form->hidden('mobiltelefonid',$type['id'],'',''); $form->input('Mobiltelefon','text','mobiltelefon',$type['text1'],'width:100%;max-width:200px;',''); if ($app->sysadm) { $type_postaddress=4; //$type=getdata($id, $type_postadress); } echo '
Fälten nedan uppdateras inte än

'; $type_postadress=5; $type=getdata($id, $type_postadress); $form->hidden('postadress',$type['id'],'',''); $form->input('Postutdelningsadress','text','putadress',$type['value1'],'width:100%;max-width:300px;',''); //$type_postnr=6; //$type=getdata($id, $type_postnr); //$form->hidden('Postnr',$type['id'],'',''); $form->input('Postnr','text','postnr',$type['value2'],'width:100%;max-width:100px;',''); $form->input('Postanstalt','text','postanstalt',$type['value2'],'width:100%;max-width:300px;',''); $type_postanstalt=7; $type_land=8; /*$form->input('Bostadstelefon','text','bostadstelefon',$person['bostadstelefon'],'width:100%;max-width:200px;',''); */ //$form->input('Epostadress','text','email',$user['email'],'width:100%;max-width:400px;',''); //$form->input('Lösenord','password','pw',$pw,'',''); $form->submit2('Spara','font-size:1.0rem;color:white;background-color:'.$app->webcolor); $form->formend(); } echo '
'; echo '
'; //webpages(); echo '
'; } function putdata($personid,$type) { global $sys, $app, $form; //echo '
putdata '.$type; switch ($type) { case 4: //Mobil //echo '
mobil '; $value=$form->clean_input($_POST['mobiltelefon']); $valueid=$form->clean_input($_POST['mobiltelefonid']); //echo '
value: '.$value; //echo '
valueid: '.$valueid; if ($valueid==0) { echo 'insert'; //echo 'INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) //VALUES (value1, value2, value3, ...)'; } else { $sql='UPDATE org_persondata SET text1 = "'.$value.'" WHERE id='.$valueid; //echo '
'.$sql; try{ $query=$sys->db->prepare($sql); $sys->db->exec($sql); return true; } catch(PDOException$e){ echo 'Avbryt. syslib, update, excep'; echo '
Error: '.$e->getMessage(); //Obs att detta meddelande är TYST. Varför echo '
Errorcode: '.$sys->db->errorCode(); echo '
'.$sys->db->errorInfo(); return false; } } break; default: echo 'Fel type i putdata'; } echo '
111'; //$value=$form->clean_input($value); } function changeuser_update() { global $form, $sys, $app; $error=false; $id=$_COOKIE[$app->cookiename]; $person['firstname']=$form->clean_input($_POST['firstname']); $person['lastname']=$form->clean_input($_POST['lastname']); if (($person['firstname']=='') or ($person['lastname']=='')) { $sys->mess.="Uppgift om fullständigt namn saknas. "; $error=true; } if ($error) { $sys->mess.=" Konto ändrades inte."; return; } else { $i=0; $i++;$f[$i]='firstname'; $d[$i]=$person['firstname']; $i++;$f[$i]='lastname'; $d[$i]=$person['lastname']; //$i++;$f[$i]='email'; $d[$i]=$user['email']; //$cpassword=$sys->encrypt_decrypt('encrypt',$pw); //$sys->testut('password: '.$pw); //$sys->testut('cpassword: '.$cpassword); //$i++;$f[$i]='cpassword'; $d[$i]=$cpassword; $i++;$f[$i]='changedate'; $d[$i]=date("Y-m-d"); //$sys->testut('id: '.$id); //exit('Uppdatering pågår 4.'); //$res=$sys->update('org_persons',$f,$d,$id); $i=0; } /* Hur hantera id. Måste hämta det från formuläret. */ //echo '
pid: '. $app->person['id']; putdata($app->person['id'],4); //,$person['mobiltelefon'] /*echo '111'; if ($app->person['id']==1) { echo '444'; $person['mobiltelefon']=$form->clean_input($_POST['mobiltelefon']); echo $person['mobiltelefon']; $person['bostadstelefon']=$form->clean_input($_POST['bostadstelefon']); echo $person['bostadstelefon']; $person['putadress']=$form->clean_input($_POST['putadress']); echo $person['putadress']; $person['postnr']=$form->clean_input($_POST['postnr']); echo '*'.$person['postnr']; $person['postanstalt']=$form->clean_input($_POST['postanstalt']); echo $person['postanstalt']; } else { $sys->mess="Fn sker ingen uppdatering"; } */ /* Uppdatering putdata($personid,$type,$value); */ //Mobil update eller insert? //putdata($app->person['id'],4,$person['mobiltelefon']); //exit('Underhåll'); //exit('Underhåll'); //Göras till funktion /*$sql='SELECT * FROM org_persondata WHERE webid='.$app->appid.' and personid='.$id.' and type=4'; //echo $sql; $data=$sys->read($sql,false); if (!$data) { //echo 'data finns inte'; $update=false; } else { $update=true; } $i++;$f[$i]='personid'; $d[$i]=$id; $i++;$f[$i]='webid'; $d[$i]=$app->appid; $i++;$f[$i]='type'; $d[$i]=4; $i++;$f[$i]='name'; $d[$i]='mobiltfn'; $i++;$f[$i]='text1'; $d[$i]=$person['mobiltfn']; if ($update) { $i++;$f[$i]='createdate'; $d[$i]=$d[$i]=date("Y-m-d"); //$res=$sys->update('org_persondata',$f,$d,$id); } else { $i++;$f[$i]='changedate'; $d[$i]=$d[$i]=date("Y-m-d"); //$res=$sys->insert('org_persondata',$f,$d,$id); inserttest('org_persondata',$f,$d); }*/ } function createuser() { global $sys, $app, $user, $form, $new; echo '

Ansökan om konto

'; echo '

'.$app->logintext.'

'; //$sys->testut('Visa villkor för inloggningen hämtat från texts'); //Decrypt ?>

Ansökan om konto innebär att den systemansvarige avgör om konto ska beviljas eller inte.

user['id']>0) { $sys->mess.=" Du har redan ett konto och är redan inloggad."; return; } $sys->showmess($sys->mess); $form->formstart("u","a=5&m=3"); $form->input('Förnamn','text','firstname',$new['firstname'],'width:100%;max-width:400px;',''); $form->input('Efternamn','text','lastname',$new['lastname'],'width:100%;max-width:400px;',''); $form->input('Epostadress','text','email',$new['email'],'width:100%;max-width:400px;',''); $form->input('Lösenord','password','pw',$pw,'',''); $form->submit2('Spara','font-size:1.0rem;color:white;background-color:'.$app->webcolor); $form->formend(); } function createuser_update() { global $form, $sys, $app, $new; $error=false; if(isset($_COOKIE[$app->cookiename])) { $sys->mess.="Du är inloggad och behöver alltså inte skapa ett konto."; return; } $new['firstname']=$form->clean_input($_POST['firstname']); $new['lastname']=$form->clean_input($_POST['lastname']); if (($new['firstname']=='') or ($new['lastname']=='')) { $sys->mess.="Uppgift om fullständigt namn saknas "; $error=true; } $new['email']=$form->clean_input($_POST['email']); if (!filter_var($new['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $sys->mess.="Ingen eller felaktig epostadress. "; $error=true; } $pw=$form->clean_input($_POST['pw']); if ($pw=='') { $sys->mess.="Lösenord måste anges. "; $error=true; } $sql='SELECT * FROM org_persons WHERE webid='.$app->appid.' and email="'. $new['email'].'"'; //$sys->testut($sql); $user->data=$sys->read($sql,false); if (!$user->data) { $sys->mess.=" Epostadressen är redan registrerad."; return; } $verkod=mt_rand(10,100000); //$sys->testut($verkod); $i=0; $error=true; if ($error) { $sys->mess.=" Konto skapades inte."; return; } } function inserttest($table,$f,$d) { global $sys; $sys->testut('inserttest'); $n=count($f); $sql='INSERT INTO '.$table.' ('; $first=true; for($x=1; $x<$n+1; $x++){ if($first){ $first=false; $sql.=$f[$x]; } else{ $sql.=', '.$f[$x]; } } $sql.=') VALUES ('; $first=true; for($x=1; $x<$n+1; $x++){ if($first){ $first=false; $sql.="'".$d[$x]."'"; } else{ $sql.=", '".$d[$x]."'"; } } $sql.=')'; echo '
inserttest: '.$sql; //$sys->testut($sql); } function login() { global $form, $app, $sys; //$user echo '

Logga in

'; echo '

'.$app->logintext.'

'; //$sys->testut('Läs cookie: '.$app->cookiename); //echo $app->cookiename; //if(isset($_COOKIE[$app->cookiename])) { //$sys->showmess(" Du är redan inloggad."); //return; //} if ($app->person['id']>0) { $sys->showmess("Du är redan inloggad."); } $sys->showmess($sys->mess); $form->formstart("u","a=$app->appid&m=1"); $form->input('Epostadress','text','email',$email,'width:100%;max-width:400px;',''); $form->input('Lösenord','password','password','','',''); $form->submit2('Logga in','font-size:1.0rem;color:white;background-color:'.$app->webcolor); $form->formend(); echo '

Glömt lösenordet?

'; } function login_update() { global $form, $sys, $app; //, $user; //echo "login_update"; $error=false; $email=$form->clean_input($_POST['email']); if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $sys->mess.="Ingen eller felaktig epostadress. "; $error=true; } //echo $email; $password=$form->clean_input($_POST['password']); if ($password=='') { $sys->mess.="Lösenord måste anges. "; $error=true; } if ($error) { $sys->mess.=" Du loggades inte in."; return; } $cpassword=$sys->encrypt_decrypt('encrypt',$password); $sql='SELECT * FROM org_persons WHERE webid='.$app->appid.' and email="'.$email.'" and cpassword="'.$cpassword.'" and deletedate=0000-00-00'; //$sys->testut($sql); //$user->data=$sys->read($sql,false); $person=$sys->read($sql,false); if (!$person) { $sys->mess.="Det finns ingen godkänd användare med de angivna inloggningsuppgifterna."; $app->person['id']=0; return; } if (!$person['verified']>'') { $sys->mess.="Du har registrerat dig som användare, men inte bekräftat registreringen."; return; } //exit('Utveckling pågår'); //Sätter kaka header('Location: setcookie.php?p='.$person["id"].'&n='.$app->cookiename.'&a=u.php?a='.$app->appid.'&m=2'); } function mailfoot() { global $app; //$mf='
//
'; //'.$app->webcolor.' $mf='
Nora torgs Framtid. Kontakt: hans.iwan.bratt@noratorg.se
'; return $mf; } function mailhead() { global $app; $mh='
Nora torgs Framtid
'; return $mh; } function mailnewpassword($firstname, $lastname,$email,$newpasswordcode) { global $sys, $app; //echo 'mailnewpasswordcode: '.$newpasswordcode; $body='

'.date("Y-m-d").'

Till '.$firstname.' '.$lastname.'

Du har beställt ett nytt lösenord. Klicka på nedstående länk så kommer du till ett formulär där du kan ange ditt nya lösenord.

Nytt lösenord

Vänligen
Hans Iwan Bratt

'; return $body; } function mypage() { global $sys, $app, $user; //$sys->testut('mypage'); $userid=$_COOKIE[$app->cookiename]; //$sys->testut('userid: '.$userid); //echo '111'.$userid; if (!isset($userid)) { echo '

Min sida

'; $sys->showmess('Endast inloggade har "Min sida".'); return; } //echo '

Ändra namn | Ändra epostadress | Ändra lösenord

'; //echo '

Ändra

'; echo '
'; button('Ändra','u',5,0,0); echo '

Min sida

'; $userid=$_COOKIE[$app->cookiename]; //$sys->testut('userid: '.$userid); //$sys->testut('userid: '.$user->data['id']); echo '

Namn: '.$app->person['firstname'].' '.$app->person['lastname'].'
'; echo 'Epostadress: '.$app->person['email'].'
'; $res=getdata($userid, 4); //echo $res['text1']; echo 'Mobiltfn: '.$res['text1']; echo '

'; /*if ($app->person['id']==1) { //echo 'sa
'; $sql='SELECT * FROM org_persondata WHERE personid='.$userid.' and type=4'; //echo $sql; $mobile=$sys->read($sql,true); if (!$mobile) { echo '

Mobiltfn: '.$mobile['text1'].'
'; } else { echo '

Mobiltfn: '.$mobile['text1'].'
'; } }*/ echo '

Mina grupper

'; $sql='SELECT org_groups.id as gid, org_group_persons.webid as gpwebid, name FROM org_group_persons JOIN org_groups ON org_group_persons.groupid=org_groups.id WHERE org_group_persons.webid=1 and personid=1 and org_groups.createdate>"2021-01-01"'; //echo $sql; $groups=$sys->read($sql,true); if (!$groups) { echo 'Du deltar inte i några grupper'; } else { foreach($groups as $g) { echo ''.$g['name'].'
'; } } } function orderpassword() { //modul 12 global $sys, $form, $app; echo '
'; echo '

Min sida

'; echo '

Beställ lösenord

'; $sys->showmess($sys->mess); $form->formstart("u","a=".$app->appid."&m=4"); echo ''; $form->input('Epostadress','text','mailaddress',$mailaddress,'width:200%;max-width:200px;',''); $form->submit2('Beställ','font-size:1.0rem;color:white;background-color:'.$app->webcolor); $form->formend(); echo '
'; echo '
'; echo '

När du angivit din epostadress och klickat på beställt så sänder systemet ett mail till adressen med en länk till en sida där du kan ange ett nytt lösenord.

'; echo '
'; } function orderpassword_update() { global $sys, $app, $form, $user; echo '
'; $mailaddress=$form->clean_input($_POST['mailaddress']); if ($mailaddress=='') { $sys->mess.="Ingen epostadress är angiven. "; return false; } else { $sql='SELECT * FROM org_persons WHERE webid='.$app->appid.' and email="'.$mailaddress.'"'; //$app->tut($sql); $post=$sys->read($sql,false); if (!$post) { $sys->mess.="Det finns ingen användare med angiven epostadress. "; return; } $newpasswordcode=rand(); $i=0; $i++;$f[$i]='personid'; $d[$i]=$post['id']; $i++;$f[$i]='webid'; $d[$i]=$app->appid; $i++;$f[$i]='type'; $d[$i]=2; $i++;$f[$i]='name'; $d[$i]='newpasswordcode'; $i++;$f[$i]='text1'; $d[$i]=$post['email']; $i++;$f[$i]='text2'; $d[$i]=$newpasswordcode; $i++;$f[$i]='changedate'; $d[$i]=date("Y-m-d"); //$res=inserttest("org_persondata",$f,$d); $res=$sys->insert("org_persondata",$f,$d); sendpasswordform($post['firstname'],$post['lastname'],$post['email'],$newpasswordcode); $sys->mess.="Du får nu ett brev med länken. Om det inte finns i inkorgen, så granska mappen för skräppost."; return; } //exit('
Utveckling pågår'); echo '
'; return; } function orderregnewpassword() { global $sys, $app, $form; $error=false; echo '
'; echo '

Registrering av nytt lösenord

'; echo '

Du har bett att få ändra ditt lösenord och hänvisats hit i ett brev ifrån systemet. När du sparat lösenordet kan du klicka på Logga in.

'; $newpasswordcode=$sys->getparam('c'); $email=$sys->getparam('e'); $sql='SELECT * FROM org_persondata WHERE type=2 and text1="'.$email.'" and text2="'.$newpasswordcode.'"'; //echo $sql; //$app->tut($sql); $post=$sys->read($sql,false); if (!$post) { $sys->mess.='Uppgifterna i ditt mail ger dig inte rätt att ändra lösenord.'; $sys->showmess($sys->mess); $error=true; return; } $form->formstart("u","a=".$app->appid."&m=6"); echo ''; echo ''; $form->input('Nytt lösenord','text','pw',$pw,'width:200%;max-width:200px;',''); if (!$error) { $form->submit2('Spara','font-size:1.0rem;color:white;background-color:'.$app->webcolor); } else { echo chr(10).'

'; //$form->submit4('Spara','font-size:1.0rem;color:white;background-color:'.$app->webcolor); } //echo '

'; $form->formend(); echo '
'; } function orderregnewpassword_update() { global $sys, $app, $form; //, $user; echo '
'; //$app->tut('orderregnewpassword_update'); $pw=$form->clean_input($_POST['pw']); if ($pw=='') { $sys->mess.="Inget lösenord. "; return false; } $personid=$form->clean_input($_POST['personid']); if ($personid=='') { $sys->mess.="Inget personid. "; return false; } $i=0; $i++; $f[$i]="password"; $d[$i]=$pw; $i++; $f[$i]="cpassword"; $d[$i]=$sys->encrypt_decrypt("encrypt",$pw); $i++;$f[$i]='changedate'; $d[$i]=date("Y-m-d"); $res=$sys->update('org_persons',$f,$d,$personid); $sys->mess="Nu är lösenordet ändrat."; return true; echo '
'; } function sendpasswordform($firstname, $lastname, $email, $newpasswordcode) { global $app; $body=mailhead(); $body.=mailnewpassword($firstname, $lastname,$email,$newpasswordcode); $body.=mailfoot(); //echo $body; $completemail='
'.$body.'
'; $fromemail='hans.iwan.bratt@noratorg.se'; $fromname='Hans Iwan Bratt'; $mailsubject='Nora torg'; $replytomail='hans.iwan.bratt@noratorg.se'; $replytoname='Hans Iwan Bratt'; error_reporting(E_ALL); //Bör flyttas till system require("/home/humanist/public_html/noratorg/gmail-send/PHPMailer/PHPMailerAutoload.php"); require("/home/humanist/public_html/noratorg/gmail-send/PHPMailer/class.phpmailer.php"); require("/home/humanist/public_html/noratorg/gmail-send/PHPMailer/class.smtp.php"); $mail = new PHPMailer; try { $mail->CharSet = 'UTF-8'; $mail->setFrom($fromemail, $fromname); $mail->addReplyTo($replytomail, $replytoname); $mail->isHTML(true); $mail->Subject = $mailsubject; $mail->AltBody = 'För att läsa denna text behövs en epostläsare för HTML.'; $mail->DKIM_domain = 'noratorg.se'; //'brattnet.com'; $mail->DKIM_private = 'dkim_private.pem'; $mail->DKIM_selector = 'phpmailer'; $mail->DKIM_passphrase = ''; $mail->DKIM_identity = $mail->setFrom($fromemail, $fromname); } catch (Exception $e) { echo "***Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}"; echo "Email Delivery failed -" . $e->errorMessage(); } $mail->msgHTML($body); //$email='hibratt@gmail.com'; $fullname=$firstname.' '.$lastname; //'Hans Iwan Bratt'; $mail->addAddress($email, $fullname); if (!$mail->send()) { echo 'epostfel'.$mail->ErrorInfo; $sys->mess.='Epostfel ()'; // (" . str_replace("@", "@", $email) . ') ' . $mail->ErrorInfo . '
'; } return; } function verify() { global $sys, $app; //$sys->testut('verify 3'); //Läs $personid i echo 'Verify fungerar inte'; /*$personid=$sys->getparam('i'); //Läs verkod c $verkod=$sys->getparam('c'); //u.php?w='.$webid.'&i='.$personid.'&c='.$verkod.'">Bekräfta. $sql='SELECT * FROM org_persons WHERE id='.$personid.' and verkod='.$verkod; $sys->testut($sql); $user=$sys->read($sql,false); if (!$user) { $sys->mess=" Det finns ingen uppgift om registrering."; } else { //Uppdate av datumfältet verifierad $i=0; $i++;$f[$i]='verified'; $d[$i]=date("Y-m-d"); $res=$sys->update('org_persons',$f,$d,$personid); //meddela att allt är ok $sys->mess=" Nu är din registrering godkänd och du kan logga in."; }*/ //$sys->showmess($sys->mess); //header('Location: u.php?a='.$app->appid.'&m=3'); } function webpages() { ?>

Föreningen Nora torgs framtid

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg
Carl Dahlman

database(); require 'applib.php'; $app = new App; $webid=$app->appid; $sys->scriptname='u'; //$sys->htmlstart(); $app->htmlstart(); $moduleid=$sys->getparam('m'); if (!$moduleid>0) { $moduleid=2; } //echo $app->cookiename; if(!isset($_COOKIE[$app->cookiename])) { $app->person['id']=0; } else { $app->personid=$_COOKIE[$app->cookiename]; //echo '
111-'.$app->personid; $app->getperson_id($app->personid); //echo '
222-'.$app->sysadmid; //echo '
333-'.$app->person['id']; if ($app->sysadmid==$app->person['id']) { //echo '
**************sa'; $app->sysadm=true; } } $zid=$sys->getparam('z'); if ($zid>'') { //echo $zid; $_SESSION["testing"] = $zid; } $app->logg($app->appid,$scriptname,$moduleid,'Läge tex'); if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { //if (isset($_POST["submit"])) { switch ($moduleid) { case 1: login_update(); break; case 3: createuser_update(); break; case 4: $res=orderpassword_update(); if ($res==false) { $moduleid=12; } break; case 5: changeuser_update(); break; case 6: $res=orderregnewpassword_update(); if ($res==false) { $moduleid=13; } else { $moduleid=12; } break; default: $sys->mess.=' Felaktig modulid: '.$moduleid; } } content($moduleid); ?> htmlend();