Nora torg
2017-10-03

Remissvaren på detaljplanen för Nora torg

79 remissvar. 13 från myndigheter. 7 från boende- och intresseorganisationer. 59 yttranden från oftast 2 eller fler privatpersoner. Här är korta refererat från några av dem.

Föreningen Nora Torgs Framtid, Nedslag bland remissvaren rörande ärende KS 2016/0162(2012-0074) Detaljplan Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. Arbetspapper

Sammanlagt 79 yttranden har registrerats. Av dessa är 13 från myndigheter som berörs av förslaget. 7 är från boende- och intresseorganisationer och representerar många medlemmar. Resterande 59 yttranden är från oftast 2 men ibland flera privatpersoner boende i området mestadels i egen fastighet. 1 av dessa är rörelseidkare och får sin arbetslokal, m flera anställda klartförsämrad. Det är alltså många i personer räknat som har protesterat mot det som man anser är ett ingrepp i Nora Trädgårds/Villastad och kommit med motförslag. Endast 2 enskilda personer har ansett planen vara bra (kort o gott) och 1 enskild person anser förslaget vara arkitektoniskt utvecklingsbart.

Yttranden är väl avvägda och välskrivna och belyser många av de aspekter som invånarna i Nora anser vara viktiga för sin boendemiljö. De föreningar som yttrat sig har mellan 1300 till 5 medlemmar. Planärendet har onekligen bidragit till diskussion om byggande i Noraområdet. Vandringar med arkitektur- och bostadstema har genomförts och rönt stort intresse bland unga o gamla Norabor. Föreningen för Nora Torgs framtid bildad i januari 2016 har nu 129 aktiva medlemmar. Noraborna är intresserade och bryr sig om utvecklingen av sin del i kommunen!

Myndigheter

Flera av de myndigheter som fått tillfälle att yttra sig har inte haft något att säga i frågan medan några andra haft synpunkter eller invändningar. Nedan några utdrag från myndigheter som yttrat sig. Siffrorna framför myndighetens namn anger det nr som svaret har i kommunens remisspärm.

7 Länsstyrelsen Stockholm menar att Miljökvalitetsnormen enl 5 kap. Miljöbalken inte är tillgodosedd och kräver komplettering i planhandlingen eller en dagvattenutredning. Edsviken tål ingen ytterligare försämring. EU-domstolens dom fr 1 juli 2015 mål C461/13 omnämns som vägledning. Kommunen uppmanas vidare att ta del av Boverkets kunskapsbank om dagvatten.

9 Käppalaförbundet påpekar att planområdet ligger inom det allmänna riskområdet för Käppalatunneln och lämnar anvisningar för markarbeten inom eller intill bergtunneln. Anger också mått för risk- (100 m vardera sidan av tunneln) resp. skyddsområden (12,5 m vardera sidan) i anslutning till tunneln.

10 Danderyd kommunledningskontor Trygg i Danderyd/BRÅ anser att trafiklösningen med shared space är riskabel med hänsyn till trafiksäkerheten. Pekar också på risken med parkeringar och träd vid gator pga stöld- resp. krockrisk. Klagar över bristande orienterbarhet i området pga blandning av för många verksamheter. Vill se en hälsokonsekvensbedömning av busstrafik med hållplats i körbana. Pekar på mopedisterna som riskfaktorer i den föreslagna lösningen.

34 Storstockholms Brandförsvars allmänna råd om utrymning från höga hus och ensidiga lägenheter. 15-16 m höga hus kräver passage för höjdfordon. Anger också krav på körbart gårdsbjälklag enligt boverkets föreskrifter (2011:10 11§). Antagligen avses innergården.

46 Polisen vill ha ett eget avsnitt i planhandlingen och dialog med byggherren.

51 Trafikförvaltningen SL gillar förtätning i kollektivtrafiknära läge! Har inget emot busshållplats i gatan om omkörning förhindras. Placeringen av busstoppet är dock för nära övergångsstället vilket hindrar bussen. Trafikförvaltningen efterlyser de synpunkter som lämnades i programskedet och påminner om Folkhälsomyndighetens råd om lågfrekvent buller. Dessa leder till att sovrum ska placeras mot tyst sida.

58 Lantmäteriet Bör läsas av samtliga fastighetsägare-inte en siffra rätt. I stort sett allt saknas i planbeskrivningen. T.ex. tomtindelningar för Hornet. Plankartan är svårläst och saknar viktig information rörande vissa fastigheter, t.ex. Björkbacken 1, 15 och 16. Grundkartan saknar befintliga rättigheter . Lantmäteriet tar inte hänsyn till innehållet i fastighetsförteckningen.

78 Tekniska kontoret Danderyds kommun anser att eftersom det finns flertalet ledningsstråk, spillvattenledningar och dylikt bör frågan gällande vatten, avlopp och dagvatten utredas ytterligare efter samrådet. Detsamma gäller frågan om hur avfallshanteringen ska fungera i befintliga och nybyggda fasigheter. Tekn kontoret anser vidare att torget ska behållas som kommunal mark så att torgytan sköts likvärdigt med övrig kommunal mark. Anser det även värdefullt om Mor o barn av Carl Eldh finns kvar i befintligt torgyta. Yttrandet är ett beslut enligt delegationspunkt 1.9 från Tekniska nämnden 20170620, dnr TN2017/0610.

18 Naturskyddsföreningen, med särskild tyngd bland kommunens remissinstanser i planärenden anser att planförslaget hotar den biologiska mångfalden och förstör områdets karaktär av trädgårdsstad. NF förordar istället en måttfull bebyggelse och en förstärkning av det befintliga grönstråket Nora Träsk - Kvarnparken - Lärkängen - Danderyds kyrka - Ekebysjöns naturreservat. Menar att dagvattenfrågan måste utredas med avseende på förbättring av Edsvikens otillfredsställande status.

Föreningar

Siffrorna framför namnet anger det nr svaret har i kommunens remisspärm

14 Danderyds Villaägarförening, 22 Föreningen För Nora Torgs Framtid och 63 Danderyds Hembygdsförening, samtliga ställt sig negativa till den hårda exploateringen med e höga husen utefter Noragårdsvägen liksom höjningarna av husen vid torget. Om det ska byggas ska det passa in i Nora Trädgårds/Villastad och med hänsyn till natur- och kulturvärden. Trafik- och parkeringslösningarna har man också ställt sig skeptisk till. Man har också haft synpunkter på att underlaget som presenterats har varit ofullständigt och att det ofta hänvisas till fortsatt utredningsarbete i fundamentala frågor t.ex. rörande grundvatten.

Samfällighets och bostadsrättsföreningarna 29 Nora Torgs Samfällighetsförening, samt Bostadsrättsföreningarna 41 Hornet 1 och 64 Vikingen 3 har samtliga avstyrkt förslaget med skäl som rör deras respektive speciella situation. Samfällighetsföreningen har tagit upp trafik och tillgänglighetsfrågor, torgets betydelse som entré till radhusområdet. Brf Hornet tar upp den horribla inbyggningen av sitt hus med ljus- och bullerförhållanden samt risken för grundvattennivåsänkning under byggtiden. Vidare vilken risk som föreligger för Hornets bergvärmerör och sättningar i huset i samband med markarbeten för det planerade underjordsgaraget. Bostadsrättsföreningen Vikingen 3 trycker framför allt på sin närmiljö som hotas av höjningen av Köpmannen 1 och av träd som planteras rakt framför deras utsikt över torget.

Politiskt parti

73 Miljöpartiet har ytterligare utvecklat sin reservation i byggnadsnämnden beträffande krav på miljö bedömning enligt regelboken. Hänvisar till tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN 2015/0610. Finner märkligheter med dubbla dokument i hanteringen av planarbetet dvs flera ärenden där ett dnr har oliklydande dokument rörande planområdets omfattning och storlek.

Invånare och boende i Noraområdet

Invånare och boende i Nora har som enskilda i hög utsträckning, mer än hälften, anslutit sig till yttranden från Danderyds Villaägareförening, Föreningen Nora Torgs Framtid och Naturskyddsföreningen.

Invånarna har också utvecklat synpunkter som har varit mer specifika med hänsyn till den egna situationen. en del av dessa har varit sakägare andra enbart boende i Noraområdet. Dessa yttranden har genomgående rört exploateringsgrad, hushöjder och missanpassning till Nora Trädgårdsstad samt den trafik- och parkeringssituation som planen innebär. Nora Trädgårds/Villastad värnas och anges som riktmärke för fortsatt utbyggnad i stor sett samtliga yttranden. Man önskar en varsam utbyggnad med hänsyn till omgivande bebyggelse med högst den höjd som gäller i närliggande bebyggelse.

Grundvattenfrågan, planområdets inbäddning och vatten föringen till den hårt belastade Edsviken och oroar många. I synnerhet mot bakgrund av SOU 2017:42 Vem har ansvar för dagvatten frågan. Utredningen föreslår kommunen!

Flera efterlyser överensstämmelse med gällande Översiktsplan (från 2006) och dess värnande av trädgårds/villastaden. Efterlyses också en aktuell översiktsplan med tanke på den stora byggnation som kommunen åtagit sig och de stora projekt som ligger om hörnet. Bl.a. utbyggnaden av Mörby C som helt förändrar förutsättningen att utveckla Nora torgs centrumfunktioner. Även E18 projektet och dess struktur påverkan tas upp. Någon menar att förtätning i Stockholmsregionen är förlegat och att nya samhällen ska byggas där ny infrastruktur skapas. För aspekter på förtätning hänvisas till Boverkets RättTätt.

Många kräver miljökonsekvensbeskrivning med hänsyn till områdets komplexitet, som inbäddat med många ledningar och som avvattningsområde för stora delar av kommunen mot Edsviken. Miljöfrågor mera specifikt tas upp i flera yttranden där det påpekas att den hårdgjorda ytan i området ökar med genomförande och att spridningskorridoren i stråket NoraTräsk -Ekebysjöns naturreservat är viktig att utveckla. Rapport om VU-listade fåglar i Noraåområdet: gulsparv, sävsparv stare och även strömstare.

Många anger ett maxtal om 2 vånings bebyggelse i området, som man framhåller redan är mycket tätt byggt. Förslagen att höja Köpmannen och Danarö 6 möter många invändningar av arkitektoniska och mikroklimatskäl (markvindar i djupa schakt). Påpekas att såväl minskad rymdvinkel och som mindre dagsljus försämrar den visuella miljön i torgområdet. Liksom att placeringen av fläktar på tak ovan trädkronorna sprider mera buller.

Försämring av ljusförhållandena i befintlig bebyggelse tas upp i flera yttranden, isynnerhet från Näckrosvägen och fastigheterna runt torget. Förnyade ljusmätningar avseende även vinterhalvåret krävs.

Man framhåller också att marken inte räcker till för bygget och ser vägflytten som ett uttryck för att detta har planeraren nu förstått. Några menar att det finns gott om andra mera lämpade områden i kommunen att bygga på. Kommunens tre golfbanor + driving range nämns som exempel.

Trafik och parkeringsfrågorna tas upp och anses olösta av många. Framför allt buss-stop i gatan anses minska trafiksäkerheten och vara miljöstörande i ett stort påverkansområde. Omöjligheten för blåljusfordonen i delar av planområde påpekas.

Beträffande genomförandet av planen uttrycks oro fastighetsägarens/exploatörens förmåga och ansvar. Likaså anses de aviserade marköverföringar mellan kommun och exploatör som helt olämpliga och förutsätts bli ersatta av marknadsmässiga och transparenta uppgörelser.

Planprocessen tas upp i några yttranden där man menar att sakägarkretsen är för liten med hänsyn till den plankarta som sänts ut Jfr Lantmäteriet och det framhålls att vem som är saksägare inte ska behöva avgöras av Mark- och miljödomstolen utan av kommunen. Även frågan om förfarandet i kommunen tas upp i några yttranden

I flera yttranden undras varför kommunen inte gjort några modifieringar sedan programskedet annat än de som varit tvingande på grund av servitut. Man förundras över att 7 grundläggande frågor lämnas öppna för vidare utredning. Mest häpnadsväckande finner man att det, trots kommunstyrelsens uppdrag om dagvattenutredning inte har presterats någon sådan.

Mer att läsa

Danderyds Villaägarförening
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Detaljplan
Blir det ett granskningsförslag? (2018-01-13)
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Hornet
Arkitekten bakom Hornet - Sixten Magnusson (2024-06-16)
Förslaget på höga hus vid Nora torg (2022-08-29)
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Årsmöte den 20 mars (2018-03-10)
Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid (2018-02-21)
Marken vid Nora torg tål inte höga hus (2018-02-18)
Till Byggnadsnämnden om Nora torg (2018-01-23)
Julbrev till medlemmarna (2017-12-13)
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Hornet med trädgården (2017-08-15)
Utställning av bilder av vackra Nora (2017-08-14)
Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in (2017-06-14)
Det finns bättre förslag (2017-05-29)
Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus (2017-05-29)
Utkast till remissvar om Nora torg (2017-05-25)
Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg (2017-05-15)
Reviderad modell av kommunens planremiss (2017-05-10)
Träff med boende i Hornet (2017-03-28)
Kom med! (2017-03-23)
Se hur instängt Hornet bli (2017-02-15)
Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg (2017-02-02)
Hornet (2017-01-01)
Programhandling 2015-09-14 (2015-09-14)
Nora torg
Nya bostäder vid Nora torg (2024-05-07)
Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid, (2019-06-12)
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Risk för översvämning vid Nora torg (2018-08-02)
Villaägarna Danderyd (2018-01-13)
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Parkering
Förslaget på höga hus vid Nora torg (2022-08-29)
Gropen blir parkeringsplats! (2021-05-04)
Upphäv planen för Nora torg (2019-04-12)
Vad är Nora bo AB (2018-10-30)
Utfrågningen av politiker: Trädgårdsstad eller höga hus? (2018-01-23)
Nu börjar kampen på allvar! (2017-10-18)
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg (2017-05-15)
Synpunkter på program gällande Nora Torg (2017-02-03)
Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg (2017-02-02)
Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg (2016-05-06)
Föreningens remissvar på programförslaget (2016-02-07)
Svar på programförslaget av Bratt och Bruzaeus (2016-02-07)
Oroade över programförslag för Nora Torg (2016-02-04)
Tekniska kontorets yttrande (2016-01-07)
Upprop om att bilda aktionsgrupp (2015-11-07)
Programhandling 2015-09-14 (2015-09-14)
Översvämningar vid Nora torg (2015-04-15)
Remissvar
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version (2017-06-16)
Föreningens remissvar på programförslaget (2016-02-07)

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se