Nora torg

Aktuellt

2024-06-16

Arkitekten bakom Hornet - Sixten Magnusson

Innehåll: Källor

Husen Hornet och Danarö 6 mittemot är ritade av den berömde arkitekten Sixten Magnusson. Han ska ligga bakom bortemot 100 villor bara i villastaden Djursholm strax utanför Stockholm.

En rad kedjehus i Djursholms Ekeby från sent 50-tal är ritade av Sixten Magnusson. Ett av områdena har klassats som särskilt värdefulla i den nya kommunens kulturhandboken. Men sina raka linjer och tegelinslag skiljer de sig från de stora trävillor från sekelskifter som ofta förknippas med Djursholm.

Läs mer...

2024-06-15

Enkäten om Noragårdsvägen

Rapport från kommunens enkät om Noragårdsvägen med omgivningar. Flera föreningar har redan lämnat synpunkter på undersökningen.

Den 5 februari publicerade Danderyds kommun en webbenkät med frågor om Noragårdsvägen med kringområde: Noragårdsvägen medborgardialog.pdf

Kommunen har nu gjort en första rapport om enkäten. Den behandlas av kommunstyrelsen 20240617: Enkätundersökningen för del av Noragårdsvägen.pdf. Rapporten omfattar 27 sidor.

Danderyds Villaägareförening har meddelat sin uppfattning om enkäten: Angående KS 2024-06-17, p.12.pdf

Den har följts upp med en gemensam skrivelse från Danderyds Villaägareförening Danderyds Hembygdsförening och Föreningen Nora
DVÄF Medborgarenkät Del av Noragårdsvägen Mars 2024.pdf

Kontakta gärna föreningarna med synpunkter på enkäten och på utvecklingen av Noragårdsvägen. Kontakt för Nora torgs-föreningen är Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com.

2024-06-11

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inrättades 1 januari 2023. Den har tagit över ansvarsområden och uppgifter från tidigare byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön. Nämnden ansvarar även för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer...

2024-05-17

Hanna Bocander slutar

Innehåll: Källor
Ny ordförande för kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige 9 september,

Ordförande för kommunstyrelsen i Danderyd, Hanna Bocander (M) har meddelat att hon lämnar sin post efter sommaren. En ny kommunstyrelseordförande planeras att väljas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september.

Läs mer...

2024-05-16

Flest mopedbilar i Danderyd

Innehåll: Källa

År 2023 fanns det 1,6 mopedbilar per 1 000 invånare i Sverige och flest i Danderyd med 6,5 per 1000 invändare. Med kommunens 32 692 invånare.bör antalet mopedbilar var antalet då drygt 200 st.

Antalet olyckor i landet var högst år 2021 med 147 personskadeolyckor. I de 130 personskadeolyckorna år 2022 skedde cirka 60 procent i tättbebyggt område och hälften på gatu-/vägsträcka.

Läs mer...

2024-05-13

Betongstaden Danderyd växer till sig

Innehåll: Källor
Lars Avellán skriver i Danderyds Framtid Diskussionsgrupp på Facebook om kommunens planer nya hus vid Mörby Centrum med 50-150 lägenheter.

Nyligen har majoritetens politiker gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag för Svärdet intill Mörby Centrum. Se bilder. En sådan här beställning kallas Start-PM.

Området består idag av tre kulturmärkta villor med lummiga villaträdgårdar. Varav en idag används som kontor och i två hyrs lägenheter ut på rivningskontrakt.

Exploatören tänker sig 150 lägenheter, medan kommunen tänker sig 50.

Området vetter i tre väderstreck mot stadslik bebyggelse och i ett väderstreck mot villabebyggelse.

Läs mer...

2024-05-07

Nya bostäder vid Nora torg

Kommunen skriver på sin webb 2023-11-30 om nya planer för Nora torg. Tidigare bebyggelseförslag inte längre är aktuella. För närvarande utreds risken för översvämning inom området.

Aktuellt på kommunens webb

Publ 2024-05-07

"Ett nytt förslag, innehållande färre bostäder än tidigare förslag, håller på att utarbetas. Det innebär att tidigare bebyggelseförslag inte längre är aktuella. När förslaget är färdigställt kommer det skickas ut för synpunkter. I nuläget pågår utredningsarbete kopplat till den översvämningsrisk som föreligger i området."

Bakgrund

Publ 2024-05-07

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Nora torg. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler bostäder vid Nora torg och skapa förutsättningar för utveckling av Nora torg som lokalt centrum.

Läs mer...

2024-05-03

Valborgsfirandet i Kvarnparken

Vilken härlig stämning när Hembygdsföreningen firade Valborg. Det vackra vädret gjorde sitt till. Snart är det dags igen: Fira midsommar!

title Nya besökare samlas vid stånden för kaffe, sockervadd och tivolihjul

title Ordföranden för Danderyds hembygdsförening Anne-Marie Bratt välkomnar

Läs mer...

2024-05-02

100 nya bostäder per år - bara 25 villor!

Kommunens hantering

Publ 2024-05-01

Kommunen har fastställt riktlinjer bostadsförsörjningen. Målet är "att skapa ett hållbart, varierat och attraktivt bostadsutbud för alla åldrar".

  • Kommunen tänker skapa förutsättningar för cirka 100 nya bostäder per år, varav 25 procent i småhus. Antalet nya bostäder avser ett genomsnitt under en längre period.
  • En försiktig utbyggnad med utgångspunkt från pågående projekt.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning har sänt till regionen, länsstyrelsen och grannkommunerna. Även vi som bor i kommunen fick yttra sig fram till 2024-02-18, fast våra synpunkter påverkar inte riktlinjerna som ju redan sänts i väg.

Lagkrav på kommunen

Publ 2024-05-01

Kommunen är skyldig att revidera riktlinjerna vare år. Syftet med riktlinjerna är att de vara ett stöd i kommunens planerings- och prioriteringsarbete inför varje budgetår. De ska bidra till att Danderyds kommun når upp till de krav som ställs på kommunen i lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna ska beakta globala, nationella och regionala mål och utgår från kommunens vision.

Läs mer...

2024-05-01

Kvarnparken snyggas upp

Kommunen utvecklar parken sydväst om badet. Den 31 maj ska det vara klart.

Kommunen beskriver hur det ska bli:

"Under våren 2024 fortsätter vi rusta upp en del av Kvarnparken. Vi kommer att plantera nya växter; lökar, perenner, buskar och träd.

Planteringen delas upp i olika färgskikt och kommer att bjuda på blomsterprakt från april-oktober. Den befintliga parkstigen förlängs och delas upp så att besökare kan komma nära planteringarna och gå ny slinga genom parken.

Sittplatser tillkommer i bästa sol-läge och inne i gläntan för de som söker skugga. Gläntan bjuder på ett inslag av mystik med en oregelbunden stensättning och en gyllene sten som kommer att bli vackrare med tiden och mer gyllene ju mer man tar på den. Pilkojjorna under eken blir ett lekfullt inslag som lockar de yngre besökarna in i parken."

2024-05-01

Plan för bostadsbyggandet

Innehåll: Källor

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner ska enligt bostadsförsörjningslagen ha riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning där målet är att skapa ett hållbart, varierat och attraktivt bostadsutbud för alla åldrar och behov i Danderyd.

Riktlinjerna i korthet

Kommunen planerar att skapa förutsättningar för cirka 100 nya bostäder per år, varav 25 procent i småhus. Antalet nya bostäder avser ett genomsnitt under en längre period.

En försiktig utbyggnad med utgångspunkt från pågående projekt.

Läs mer...

2024-04-13

Johan Stengård Big Band 21 april 2024 i Danderydsgården

STENGÅRD BIG BAND & ”The Golden Voice” PATRIK LUNDSTRÖM Två timmar med fantastisk musik! 21 april 2024, 16:00 - 18:00

Sexton usiker i toppklass! Rykande heta nya svängiga orkesterarrangemang på 50-60 talets stora jazz evergreens som Fly Me To The Moon, April In Paris, I´ve Got You Under My Skin, I Left My Heart In San Fransisco, Come Fly With Me och många fler.

Musikerna är alla proffs och Stockholmsbaserade frilansmusiker.

Johan Stengård är en väletablerad saxofonist och med en bred publik i hela Sverige med tusentals konserter och tjugofem soloalbum i ryggen. Johan har spelat med flera av de stora amerikanska sångarna och musikerna, som Lena Horne, Nelson Riddle, Joe Williams, Buddy De Franco, Sammy Davis J.r m fl.

Det är fikaservering från kl.15.15 och i pausen.

Arrangör: Danderyds kommun

2024-04-12

Danderyd sämst med många tidsanställda

Kommunerna rapporterar till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om hur stor andel av deras personal inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta som är timanställda.

Danderyds kommun har i fem år varit sämst i klassen. Deras andel timanställda låg förra året 34,9 procent. En siffra som dock är bättre än 2022 då hela 39,8 procent var timanställda.

Källa; Timkaoset fortsätter i äldreomsorgen - Kommunaltoppen förbannad, Arbetet (2024-04-10)

2024-04-10

Föreningens verksamheten 2023

Föreningen Nora Torgs Framtid - Verksamhetsberättelse januari 2023 – april 2024.

Föreningen Nora Torgs Framtid - Verksamhetsberättelse januari 2023 - april 2024.

Föreningen har 130 registrerade medlemmar.

I styrelsen har under verksamhetsåret ingått Myrna Smitt, till juni 2023, ordf. Hans Iwan Bratt, webansvarig, Karin Bergendal, kassör, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Torgny Svenberg, Oskar Dahlman, Björn Lundberg och Jim Forsberg.

Ekonomi Årsmötet 2018 beslutade om en frivillig årsavgift om sek 100. Föreningens behållning uppgick vid årsskiftet 2023/24 till sek 7.539,25. Verksamhetsårets överskott uppgick till sek 380,15.

Aktiviteter. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten.

Föreningen har sedan sin tillkomst 2016 drivit frågan att Kommunstyrelsen ska återkalla sitt uppdrag till Byggnadsnämnden om att utarbeta en detaljplan för Nora Torg.

Läs mer...

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se