Noratorg

Aktuellt

2024-02-10

Noragårdsvägen görs om

Kommunen har initierat en medborgardialog om Noragårdsvägen. Alltså överväger kommunennom eller hur vägen och området omkring ska förändras.

Kommuen skriver: "För att Danderyd ska vara en inbjudande plats för boende, besökare och verksamheter både nu och i framtiden behöver vi din hjälp. Vi vill i ett tidigt skede fånga in dina åsikter och idéer för att få ett bättre underlag i den fortsatta planeringen av stråket längs med Noragårdsvägen, som länkar samman Nora med Mörby centrum. En enkät finns tillgänglig från 5 februari till 8 mars 2024."

Det går givetvis att yttra sig även på annat sätt, t.ex. email, kontakt med politiker, etc. Flera föreningar i området planerar att yttra sig, t.ex. Villaägarföreningen, Hembygdsföreningen och Föreningen Nora torgs framtid, Det går självfallet också bra att kontakta dem om deras yttranden.

Gå till enkäten

Enkät om Noragårdsvägen

Fler frågor?

Vid frågor om projektet eller medborgardialogen kan man kontakta kommun. Antingen via telefon på 08-568 910 00 eller via kommunens e-tjänst på danderyd.se/kontakt.

Handlingar 

Delrapportering om medborgardialog för del av Noragårdssvägen (2023-12-05)


2023-10-23

Stormöte om kommunens byggplaner

Danderyds Villaägareförening bjuder in till diskussionskväll med politiker
När: 25 oktober kl 18:30 – 20:30
Var: Kevingegården, Edsviksvägen 1A, 1 trappa
Politikerpanel möter Danderydsborna
Föranmälan till: anita.enflo@gmail.com

Under de fem åren 2017-2021 byggdes det 474 lägenheter i Danderyd, medan antalet småhus minskade med 9 stycken [SCB]. I Villastaden Danderyd finns 6846 bostäder i enfamiljshus och 6033bostäder i flerfamiljshus [SCB 2021]. I april 2023 fanns i Danderyd 54 lediga lägenheter, 20 lediga småhus och 1 ledig tomt. Danderyd är Sveriges 10:e mest tätbebyggda kommun.

Agenda

 • Presentationer Claës Breitholtz 15 minuter, Övriga specifikt inbjudna politiker 2
  minuter var
 • Pågående byggplaner
  • Bryggare Bergs väg i Gamla Enebyberg. Tjänstemännen arbetar med ett
   detaljplaneförslag med mycket hårdare exploatering än vad som förekommit i
   stadsdelen.
  • Trygghetsboende vid Enebytorg. Hur hög och stor blir en sådan byggnad?
  • Flerfamiljshus vid Nora Torg. Detaljplaneärendet har pågått i nio år. När
   kommer något godtagbart?
  • Gropen. Nedlagt eller vad händer?
  • Mörby C, kommer det att finnas något grässtrå kvar?
  • Sjukhusområdet, hur stort får det bli? Hur hotat är stadsdelen Danderyds
   attraktivaste bostadsområde, Kevinge Strand?
 • Kulturmiljöprogrammet. Vad händer nu?
  • Kommunstyrelsen har rekommenderat Fullmäktige att besluta om rivning av
   kulturmärkta Oscarsborgsvillan. Får kulturmiljöprogrammet någon effekt?
 • Åldersfördelning i kommunen
  • Sant och falskt om åldersfördelningen?
  • Är åldersfördelningen sund eller osund?
  • Hur bör den påverka byggande, skolor, äldrevård och våra olika
   kommundelar?
 • Lättare förtäring med möjlighet till individuella samtal

2023-03-29

Årsmötet 9 mars

Kära Medlemmar,

Tiden rusar i väg och vinter/vår leker friskt med oss. Föreningen har haft sitt årsmöte, den 9 mars. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna bjöd ingen större dramatik, Den frivilliga medlemsavgiften ligger kvar på sek 100 kr. 

Personförändringar i styrelsen innebär att Jim Forsberg tillträder. Jens Isacson kvarstår i specialfunktion liksom Hans Iwan Bratt, vår webmaster och medlemsregisterförare. Johan Gröndal omvaldes som revisor.

Styrelsen har senare konstituerat sig med Myrna Smitt som ordf. Karin Bergendal som kassör och Charlotte Lindeen/ Björn Lundberg som sekreterare.

Vi ser fram mot ett arbetsår i avvaktan på kommunens byggplaner med bl.a. utveckling av Noragårdsstråket

Efter den formella delen av mötet presenterade Christian Hoas, gruppledare för M i kommunfullmäktige och ordförande i det nybildade Fastighets- och exploateringsutskottet relevanta delar kommunens Översiktsplan 2050, bl.a. Noragårdsstråket. Han redovisade också vad som ligger på kommunens ritbord för Nora Torg just nu. Förslaget med bl.a. radhus och ett ev. större flerfamiljshus diskuterades livligt.

Avsikten var att Solgården och Gropen också skulle gås igenom, men tiden räckte inte till. Christian Hoas erbjöd sig att återkomma senare i dessa frågor. Detta ser vi fram emot eftersom Gropen är en av entréerna till Nora Trädgårdsstad.

Med dessa rader önskar styrelsen alla medlemmar en Glad Påsk!

Myrna Smitt
Nora Torg 33
182 34 Danderyd
Sweden
Ph +46 709 548 779
      +46 8 755 9180


2023-02-19

Årsmöte 9 mars

Inbjudan till årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Torsdagen den 9 mars kl 19 i Smedjan, Kvarnparken Danderyd

Program

Noragårdsstråket och Nora Torg

I kvällens program medverkar Christan Hoas, gruppledare för Moderaterna i Danderyds kommunfullmäktige och ordförande i det nybildade Fastighets- och exploateringutskottet. Christian kommer att utveckla hur man går vidare med Översiktsplanen,  utbyggnad i Gropen som är entrén till Nora trädgårdsstad och andra frågor som ligger på hans bord. Vi får tillfälle att föra fram våra tankar om Nora Torgs utveckling. Vi ser fram mot ett bra samtal.

Förslag till Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Antagande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet
 4. Årsberättelse, se bil
 5. Föreningens ekonomi
 6. Revisors yttrande
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Övrigt
 11. Mötets avslutande

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som önskar kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen ombeds kontakta ordföranden Myrna Smitt 0709 548 779.

För ytterligare info se www.noratorg.se

Varmt välkomna till ett givande årsmöte!

Styrelsen

 

Aktuella dokument som berör Nora torg


Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Karin Bergendal, fntf2024@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jim Forsberg
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Myrna Smitt
Torgny Svenberg

Hans Iwan Bratt, adj
Jens Isaksson, adj

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Karin Bergendal, fntf2024@gmail.com eller Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com.

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se