Nora torg
2018-01-13

Villaägarna Danderyd

Förstör inte fungerande villaområden. Stoppa omvandlingen av Danderyds villatomter till höghusområden!

Stoppa omvandlingen av Danderyds villatomter till höghusområden!

Danderyds Villaägareförening ser med stor oro på att Danderyds attraktiva villamiljö omvandlas till höghusbebyggelse. På område efter område har villafastigheter köpts upp av fastighetsbolag för att med kommunens medverkan förändras till flervåningshus föga anpassade till omkringliggande villabebyggelse. Resultatet blir att intilliggande villafastighet efter ett tag också omvandlas till flervåningshus, för vilken villaägare vill bo kvar i ett område som så drastiskt förändrats i karaktär. Och nästa, och nästa…. Och så har vi inget villaområde kvar. Kollektivt självmord av vår villamiljö?

Vi vill påtala det klart orättvisa i att det är hart när omöjligt för en enskild villaägare att varsamt dela en villafastighet i två villafastigheter medan det tycks vara fritt fram för byggbolagen att hårdexploatera enskilda tomter våra villaområden med höghus. Det mest flagranta exemplet är planeringen av Östra Eneby torg med 425 bostäder i tät stadsmiljö bestående av 8-våningshus! Men lika allvarligt för våra villamiljöer, om än i mindre skala, är planeringen av Nora torg, 4-5 våningar, Kevinge, Reidmar…

Det är Danderyds politiker som har ansvaret för denna förstörelse av Danderyds villamiljö. Politikernas hantering har skapat stor oro bland villaägarna. Styrande politiker hävdar att de inte tagit ställning till planförslagen. Ändock har de – innan detaljplaneprocessen ens kommit igång – skrivit avtal/principöverenskommelser med exploatörer. Dags att bekänna färg. På vems sida står våra politiker – på exploatörernas eller medborgarnas?

Förstör inte fungerande villaområden. Stoppa omvandlingen av Danderyds villatomter till höghusområden!

För Danderyds Villaägareförening/Anita Enflo, ordförande

Östra Eneby Torg

Östra Eneby Torg utreds för utbyggnad. Kommunens förslag presenterades vid Öppet Hus i Brageskolan den 31 maj. Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 att nytt förslag ska tas fram. Danderyds Villaförenings yttrande till kommunen finns här: DVAF Östra Eneby torg.

Nora torg

Nora Torg kan få nya bostäder. Danderyds Villaägareförening har lämnat in skrivelse till kommunen: DVAF Yttrande NoraTorg_20170614.pdf. Föreningen Nora Torgs Framtid har skickat en skrivelse till Kommunstyrelsen: Skrivelse Nora Torg 17 Nov 2017.pdf0

Danderyds Nyheter: Villaägarna: Kollektivt självmord av Danderyds villamiljö?

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se