Nora torg
2015-04-15

Översvämningar vid Nora torg

Tekniska kontoret avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att området kan översvämmas.

Utredning av dagvatten vid Nora torg

"I området finns två större ledningsstråk. Norrvatten har färskvattenledningar som löper längs med Noragårdsvägen. Kommunen har en dagvattenledning och en spillvattenledning tvärs över den västra parkeringen som ligger på ett djup av ca sju meter.

Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar. Tekniska kontoret förordar att den gamla dalgången öppnas upp och bildar ett öppet dagvattendike eller att kulverten ersätts med annan teknisk anläggning med motsvarande funktion."

Kommunledningskontoret uppdrog åt SWECO att göra en utredning av översvämningsriskerna. SWECO lämnade följande förslag:

  • Dagvattendike som ersättning för kulvert
  • Komplettera kulvert med alternativ flödesväg
  • Ny kulvert med större kapacitet
  • Komplettera kulvert med parallell kulvert
  • Nödpumpning från det instängda området
  • Dagvattendamm innan kulvertinlopp

Mer att läsa

Dagvatten
Översvämningar vid Nora torg (2015-04-15)
Från Danderyds kommun
Danderyds översiktsplan 2006 (2018-08-02)
Miljöpartiets bostadspolitik (2018-01-12)
Tekniska kontorets yttrande (2016-01-07)
Programhandling 2015-09-14 (2015-09-14)
Översvämningar vid Nora torg (2015-04-15)
Risk för översvämning vid Nora Torg (2014-09-04)
Beslutet 2013 om ev bebyggelse vid Nora (2013-11-18)
Danderyds översiktsplan 2006. (2006-04-03)
Parkering
Förslaget på höga hus vid Nora torg (2022-08-29)
Gropen blir parkeringsplats! (2021-05-04)
Upphäv planen för Nora torg (2019-04-12)
Vad är Nora bo AB (2018-10-30)
Utfrågningen av politiker: Trädgårdsstad eller höga hus? (2018-01-23)
Nu börjar kampen på allvar! (2017-10-18)
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg (2017-05-15)
Synpunkter på program gällande Nora Torg (2017-02-03)
Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg (2017-02-02)
Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg (2016-05-06)
Föreningens remissvar på programförslaget (2016-02-07)
Svar på programförslaget av Bratt och Bruzaeus (2016-02-07)
Oroade över programförslag för Nora Torg (2016-02-04)
Tekniska kontorets yttrande (2016-01-07)
Upprop om att bilda aktionsgrupp (2015-11-07)
Programhandling 2015-09-14 (2015-09-14)
Översvämningar vid Nora torg (2015-04-15)
Tjänsteutlåtande
Översvämningar vid Nora torg (2015-04-15)
Översvämning
Nya bostäder vid Nora torg (2024-05-07)
Danderyd klimatanpassar (2024-02-24)
Risk för översvämning i Nora (2021-04-02)
Risk för översvämning vid Nora torg (2018-08-02)
Översvämningar vid Nora torg (2015-04-15)
Risk för översvämning vid Nora Torg (2014-09-04)

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se