Nora torg
2018-08-02

Risk för översvämning vid Nora torg

Blir det mycket regn i framtiden kan villorna på Näckrosvägen och Vindvägen svämmas över.

2014 gjorde SWECO Enviroment AB en utredning om risken för översvämning av Nora torgs dagvattenkulvert (Nora Torg dagvattenkulvert).

Vid beräkningarna utgår man från regn som bedöms kunna ske var 100 år. Det framgår inte om man tagit hänsyn till den ökade nederbörd som SMHI räknar med till följd av klimatförändringar.

Ev ny bebyggelse enligt dåvarande plan vid Nora torg skulle inte drabbas. Däremot skulle ett stort antal villor på Näckrosvägen och Vindvägen svämmas över. Osäkerheten i bedömningarna framgår av att SWECO starkt rekommenderar en utredning av kulvertens faktiska kapacitet. För att hantera risken rekommenderar SWECO bygge av ny kulvert och en dagvattendamm vid kulvertmynningen vid kolonitädgården.

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se