Nora torg
2018-08-27

Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt!

M+L går vidare med byggplanerna. Nu kräver vi omedelbart stopp! Och det stöder alla övriga partier.

I ett enkätsvar från Moderaterna (och Liberalerna) om planerna på nya hus vid Nora torg, skriver Moderaterna och Liberalerna i sina likalydande svar

I den överenskommelse som ligger till grund för samarbetet mellan M-L-KD under mandatperioden 2015-2018 står att vi vill utreda möjligheten till fler bostäder vid Nora torg. Ett samrådsförslag presenterades i mitten av mandatperioden. Under samrådet inkom en hel del kritiska synpunkter från närboende, som framför allt gällde omfattningen av den föreslagna bebyggelsen. Efter diskussion inom koalitionen M-L-KD har vi därför enats om att samrådsförslaget ska omarbetas enligt följande:
- den föreslagna bebyggelsen är för stor och ska minskas, och höjden på husen ska sänkas
- omdragningen av Noragårdsvägen ska inte genomföras, utan vägen ska i princip ha kvar nuvarande sträckning
- den nya bebyggelsen ska på ett bättre sätt anpassas till BRF Hornet, så att fastigheten inte stängs in på det sätt som är fallet i samrådsförslaget

Nu pågår en omarbetning av samrådsförslaget i enlighet med punkterna ovan, vilket innebär att byggnadsnämnden inte kommer att fatta beslut den 29 augusti. Vi beräknar att ett reviderat förslag kan presenteras först under senhösten.

Detta svar är anledningen till nedanstående skrivelse till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och de politiska partierna

Av de svar på Nora Torgs Framtids enkät till fullmäktigekandidater som lämnats av Moderaternas och Liberalernas 1:a namn gällande nybyggnation vid Nora torg framgår det att man inte har planer på en omstart av planeringen utan avser att än en gång utarbeta ett förslag utan kontakter med de boende.

Om det nya förslaget publiceras inte för samråd utan för granskning kommer föreningen att överklaga kommunens handläggning av ärendet. Vi menar att det nya förslaget blir radikalt annorlunda jämfört med planbeskrivningen 2017 att granskningen skulle gälla ett helt nytt förslag som inte varit på samråd i enlighet med PBL 5 kap. 6  §.

För att inte fortsatt planeringsarbete ska försenas ytterligare genom överklagande så begär vi att kommunen avslutar det pågående projektet och efter överläggning med de boende startar ett nytt utvecklingsprojekt gällande nybyggnation som ansluter till nuvarande bebyggelse och miljö.

Den synnerligen bristfälliga handläggningen av projektet är också ett starkt skäl för en omstart. Första förslaget gällde byggen av hus på mark som inte är tillgänglig för nya byggen. Det andra förslaget inkluderar bl,a. en flyttning av Noragårdsvägen  som den politiska ledningen sedan tar avstånd ifrån. Båda dessa förslag har mycket stora brister vilka vi påtalat i våra remissvar.

Kommunen presenterade programhandlingarna i december 2015. Sedan dess har de boende fått leva med oro och ångest över förslaget som skulle få drastiskt negativa konsekvenser vilka vi utvecklat i våra skrivelser. Detta gör att vi nu kräver att kommunen framför en ursäkt till de drabbade och demonstrerar vilja att lyssna på och samverka med de boende.

För Föreningen Nora Torgs Framtid
Myrna Smitt, o
rdförande

I brevet hänvisar M och L till överenskommelse med KD. Numera stöder dock KD helt Nora torg-föreningens krav.

Mer att läsa

Föreningen Nora Torgs framtid
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Årsmöte den 20 mars (2018-03-10)
Kallelse till medlemsmöte den 30 maj (2017-05-17)
Stadgar för föreningen Nora Torgs framtid (2017-01-31)
Svar på programförslaget av Bratt och Bruzaeus (2016-02-07)
Hornet
Arkitekten bakom Hornet - Sixten Magnusson (2024-06-16)
Förslaget på höga hus vid Nora torg (2022-08-29)
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Årsmöte den 20 mars (2018-03-10)
Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid (2018-02-21)
Marken vid Nora torg tål inte höga hus (2018-02-18)
Till Byggnadsnämnden om Nora torg (2018-01-23)
Julbrev till medlemmarna (2017-12-13)
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Hornet med trädgården (2017-08-15)
Utställning av bilder av vackra Nora (2017-08-14)
Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in (2017-06-14)
Det finns bättre förslag (2017-05-29)
Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus (2017-05-29)
Utkast till remissvar om Nora torg (2017-05-25)
Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg (2017-05-15)
Reviderad modell av kommunens planremiss (2017-05-10)
Träff med boende i Hornet (2017-03-28)
Kom med! (2017-03-23)
Se hur instängt Hornet bli (2017-02-15)
Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg (2017-02-02)
Hornet (2017-01-01)
Programhandling 2015-09-14 (2015-09-14)
Kristdemokraterna
Nya majoriteten om byggandet (2018-10-22)
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
KD: Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen (2016-06-28)
Liberalerna
Nya majoriteten om byggandet (2018-10-22)
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid (2018-02-21)
Eva Bergman lämnar Liberalerna (2018-02-09)
Oroade över programförslag för Nora Torg (2016-02-04)
Moderaterna
Nya majoriteten om byggandet (2018-10-22)
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid (2018-02-21)
Myrna Smitt
Medlemsbrev 29/8 (2018-08-29)
Lägg ner byggprojektet vid Nora torg (2018-08-28)
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Till Byggnadsnämnden om Nora torg (2018-01-23)
Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg! (2017-11-18)
Nu börjar kampen på allvar! (2017-11-14)
Styrelse för Nora torgs framtid (2017-01-28)
Nora torg
Nya bostäder vid Nora torg (2024-05-07)
Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid, (2019-06-12)
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Risk för översvämning vid Nora torg (2018-08-02)
Villaägarna Danderyd (2018-01-13)
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg (2017-10-03)
Ursäkt
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Överklagande
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt! (2018-08-27)
Blir det ett granskningsförslag? (2018-01-13)
Överklagande av detaljplaner i praktiken (2018-01-01)

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se