Nora torg
2014-09-04

Risk för översvämning vid Nora Torg

SWECO ger förslag på lämpliga åtgärder för att minska risken för översvämningar. Tv-inspektion eller flödesmätning rekommenderas starkt

2014 gjorde SWECO Enviroment AB en utredning om risken för översvämning av Nora torgs dagvattenkulvert (Nora Torg dagvattenkulvert). I den skriver man

Följande rapport redogör för översvämningsriskerna vid en dagvattenkulvert i närheten av Nora Torg, Danderyd, med anledning av planerad nybyggnation i området. Beräkningar av flöde till kulverten vid 100-årsregn har utförts för två scenarion: kulvert i fungerande skick samt vid kollaps/igensättning. Vidare presenteras övergripande förslag på åtgärder för att minska översvämningsrisken. Beräkningsresultaten visar att fastigheten där nybebyggelse planeras inte ligger i farozonen för översvämning från Noraån oavsett scenario.

Vid fungerande kulvert och 100-årsflöde drabbas dock ett koloniområde vid kulvertmynning och om kulverten är igensatt dessutom flertalet villor. Olika åtgärdsförslag kan anses som lämpliga för att minska översvämningsrisken, såsom bräddledning från kulverten, nybyggnation av kulvert samt dagvattendamm vid kulvertmynning. För fortsatt arbete rekommenderas att konstruera en hydraulisk modell över dagvattennätet för att kunna utvärdera översvämningsrisken noggrannare, identifiera andra tänkbara tänkbara översvämningsområden samt testa åtgärdsförslag. Utredning av kulvertens faktiska kapacitet, genom till exempel tv-inspektion eller flödesmätning rekommenderas starkt.

I utredningen undersöktes också översvämningsrisken i samband med sprickbildning i Norrvattens närliggande dricksvattenledning. Detta scenario anses i sammanhanget medföra obetydliga risker.  

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se