Nora torg
2021-04-02

Risk för översvämning i Nora

Vid ett 100-årsregn skulle stora delar av Nora svämmas över. Det visar en utredning (Åtgärder Skyfall Noraån) som kommunen lät göra 2019. Näckrosvägen och Vindvägen står en meter under vatten. Värst är det för parkeringen vid busshållplatsen på Noragårdsvägen. Där blir vattendjupet 1-2 meter. Det är där kommunen planerar att bygga stora flerfamiljshus.

Risken för omfattande översvämningar är mycket stor

Beräkningarna baseras på ett regn som statistiskt sett inträffar var 100 år. Tänk på att det är lika sannolikt att ett 100-årsregn inträffar om ett fåtal år som att det dröjer 100 år.

Det hade varit intressant att få se översvämningarnas omfattning vid 50- respektive 20-årsregn. Då ser alla att det inte går att skjuta upp beslutet ytterligare. Kommunens politiker har känt till situationen i decennier och ändå inte gjort någonting. Det är inte acceptabelt.

title Översvämning utan åtgärder vid 100-års regn

Utredning analyserar fem sätt att stoppa översvämningar. Kostnaderna för ett alternativ har beräknats till 110 miljoner kronor. I det fallet byggs en tunnel från koloniträdgården till Nora träsk. En sådan tunnel går under bebyggelse som kommer att påverkas.

Övriga alternativ

  1. Göra en öppen å i stället för kulverten från koloniträdgården till utloppet söder om badet. Det innebär en kraftig inverkan på flera tomter och hus, men ingen större inverkan på översvämningar.
  2. Bygga en damm söder om Skogsviksvägen med utlopp mellan trafikis och koloniträdgården ned till en fördröjningsdamm med vattendjup över 2 meter söder om trafikis och mellan tomterna på Näckrosvägen och Noragårdsvägen. Vattendjupet sjunker, men ungefär lika stort område översvämmas.
  3. Fördröjning av vattenflöde vid Danderyds golfbana och kraftig sänkning av jordbruksmarken sydöst om begravningsplatsen som får fånga upp vattenmassor vid kraftigt regn.
  4. En damm från Danarödvägen, mellan Noragårdsvägen och Näckrosvägen, området söder om trafikis, koloniträdgården och HSB-huset.
  5. En kombination av ovanstående åtgärder.

Utredarna sammanfattar:

"Resultaten av hydraulisk modellering är alltid förenade med osäkerheter. I modellen görs antaganden som representerar olika scenarier. Ett exempel är huruvida det har regnat innan skyfallet och om marken därmed är mättad eller ej. I samtliga åtgärdssimuleringar presenterade i denna rapport finns osäkerheter gällande modellresultatet. Bland annat är infiltration inte medtaget i beräkningarna, vilket medför att resultaten bör betraktas som konservativa. Ledningsnätet har heller inte inkluderats i modellen. Detta beror dels på att ledningsnätets kapacitet är okänd och även på att ledningsnätet avvattnas till kulverten."

"Som ett resultat av att Noraån kulverterades på 1950-talet har ett instängt område bildats i Danderyd, och risk för översvämning vid 100-årsregn kan förväntas för flera fastigheter. Flertalet utredningar som syftar till att reducera översvämningsrisken har genomförts och i denna studie undersöktes fem olika åtgärder. Detta till trots har ingen åtgärd som helt löser översvämningsproblematiken kunnat identifieras. De villor som förväntas drabbas av översvämning ligger i ett lokalt lågområde och simuleringsresultaten indikerar att det skyfallsflöde som passerar förbi är för stort för att översvämning helt skall kunna undvikas även om kulverten öppnas. För att helt eliminera översvämningsrisken vid Nora Torg krävs sannolikt åtgärder som medför omfattande inverkan på befintlig infrastruktur och byggnader."

Källor

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se