Noratorg

2020-06-16

Nora Torg - Beräkning av trafikbuller

2017 gjorde Akustikbyrån en utredning om buller om de stora husen skulle byggas vid Nora torg: Nora Torg - Beräkning av trafikbuller. Beställare: Nora Bo AB genom Stig Bäckström. Projektet avsåg detaljplaneändring inför nyproduktion av tre flerbostadshus i tre våningsplan plus vindsvåning söder om Noragårdsvägen vid Nora torg.

Beräknad maximal ljudnivå uppgår till 70-77 dBA för fasader mot Noragårdsvägen och väl under 70 dBA för fasader mot gården. Eftersom busstrafik förekommer nattetid beräknas maximala ljudnivåer vara dimensionerande vid val av fasaddelar.

##f=3&t=title&a=uploads/Storstadsgata.jpg&ta=yy&b=Storstadsdata ca 75 dBA&p=h&w=30##Trafikverket förklarar vad dBA är: Mått för ljudnivåer. En storstadsdata har ljudnivå på cirka 75 dbA. 

Om hälsoeffekter skriver Trafikverket:

Buller påverkar oss både direkt och på lång sikt. Vi känner oss störda. Vi arbetar och presterar sämre och blir trötta. Ökad stress på grund av buller kan leda till för tidig död.

Det är individuellt vad som upplevs som buller, men trafikbuller är oftast oönskat och störande. På dagen kan det störa samtal och andra önskvärda ljud och påverka det allmänna välbefinnandet negativt. Människor som utsätts för höga bullernivåer under lång tid kan drabbas av ökad stress. Det leder till att risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Flera forskningsstudier visar på ökad risk för dödsfall på grund av buller. Minst 300 för tidiga dödsfall per år inträffar i Sverige till följd av buller från vägtrafik. Buller kan också leda till ökad trötthet och till att förmågan till inlärning, koncentration och prestation försämras.

Buller nattetid medför att sömnen blir störd. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera, såväl fysiologiskt som mentalt. Några av effekterna av störd sömn är trötthet, nedstämdhet, olustkänsla och minskad prestationsförmåga.

Även enstaka ljudkällor kan upplevas som ytterst störande, till exempel en slamrande broskarv, ett enstaka tåg eller tunga lastbilar som passerar ett hus på nära håll nattetid.##f=1&ta=Hälsopåverken, Trafikverket&d=källans datum##

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se