AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2017-02-02

Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

Ta del av handlingarna nedan. Planförslaget bearbetas nu utifrån inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter blir när planförslaget skickas ut på samråd.

Information på kommunens webb

Programskiss:

Programskissens västra del är inte längre aktuell då boende i området har genom servitut rätt att nyttja denna mark även om den ägs av Wåhlinfastigheter AB. Vid infarten till torget ligger Danarö 8 ägt av Stockholms stolservice AB, som uttryckligen förklar sig helt ointresserad av att sälja hus och marken. Det ändrar rimligen helt förutsättningarna för planeringsarbetet.

Den östra delen, som omfattar fyra stora och höga hus, ägs av Danderyds kommun (ca 90%) och av Nora BO AB (ca 10%). Systerbolaget Nora T KB äger det stora huset vid torget,   Köpmannen 1. Nora BOs mark består av en parkeringsplatser. Boende i Köpmannen 1 har rätt att nyttja dessa för sina bilar.

Problem med dagvatten

Området ligger i ett omfattande avrinningsområde som lett till översvämningar. Vid häftig regn under flera dagar skulle närliggande område ställas under vatten. Kommunstyrelsen har därför även gett kommunledningskontoret i uppdrag att i en fördjupad riskanalys utreda nuvarande dagvattenanläggning vid Nora torg samt lämna förslag till alternativa dagvattenlösningar.

Idéskiss till östra delen av området

Som framgår av skissen blir flerfamiljshuset Hornet instängt bakom en gigantisk mur. Mellan detta hus och muren finns en park ägd av Hornet som blir oanvändbar för rekreation. Skulle dessutom det tillkomma ytterligare en våning på centrumhuset Köpmannen 1, så förstärks instängningen ytterligare.

En jämförelse mellan idéskissen och satellitbilden ger uppfattningen att de som gjort skissen inte känner till hur området ser ut.

Presentationen

Programmet har bilder av Nora torg med omgivningar är utomordentligt dåliga, nästan så att man kan få uppfattningen att de skulle medverka till att skapa en bild av ett behov förändring som egentligen inte finns.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se