AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2018-10-22

Nya majoriteten om byggandet

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har igen kommit överens om att gå samman i en styrande majoritet i kommunen. Det framgår av den överenskommelse man undertecknade den 19 oktober:

Ett grönt och tryggt Danderyd med Sveriges bästa förskola, skola och äldreomsorg - överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för mandatperioden 2019-2022.

Danderyd ska bevaras som villa- och trädgårdsstad
Danderyds kommun består av de gamla villastäderna Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Kommunens karaktär av småskalig trädgårdsstad ska bevaras. Våra naturreservat, parker och grönområden ska värnas och vara välskötta, liksom sjöar och stränder. Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner, varför nybyggnation ska ske med danderydsbornas behov i fokus. Planprocesserna ska kännetecknas av varsamhet, transparens och dialog.

Givetvis värdesätter vi formuleringarna "Kommunens karaktär av småskalig trädgårdsstad ska bevaras" och "nybyggnation ska ske med danderydsbornas behov i fokus. Planprocesserna ska kännetecknas av varsamhet, transparens och dialog."

Byggande och bostäder
• Detaljplaneuppdrag som avser kommunal service ska prioriteras under
mandatperioden, exempelvis nya skolbyggnader vid Brageskolan.
• Stor vikt ska läggas vid dialog och kommunikation med danderydsbor i allmänhet och närboende i synnerhet, redan i tidiga skeden av större bygg- och planprocesser.
• Nybyggnation av bostäder ska i princip begränsas till området längs med E18,
centrumområden samt redan ianspråktagna ytor som inte inkräktar på villastaden.
• Ny översiktsplan ska antas under mandatperioden.

Vi noterar att partierna är överens om att "Stor vikt ska läggas vid dialog och kommunikation med danderydsbor i allmänhet och närboende i synnerhet, redan i tidiga skeden av större bygg- och planprocesser." Det är något vi inte erfaret hittills. Vi ska se till att detta löfte efterlevs.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com