AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2018-11-14

Medlemsbrev november 2018

Kära medlemmar,

I novemberdiset lyser vår webbsida upp. Hans Iwan har gjort en helt ny layout som gör det ännu lättare att finna nyheter och fakta kring vad som händer med planarbetet här vid Nora Torg. 

Som vi alla förstår råder vänteläge efter valet. Först den 17 december väljer fullmäktige den nya besättningen i styrelser och nämnder. För oss är Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden särskilt intressanta.

I överenskommelsen mellan de fortsatt styrande partierna M, Kd och L ingår att verka för trädgårdsstaden: ”Kommunens karaktär av småskalighet ska bevaras, … varför nybyggnation ska ske med danderydsbornas behov i fokus. Planprocessen ska kännetecknas av varsamhet, transparens och dialog.” Se vår webb: Nya majoriteten om byggandet.

Övriga fullmäktigepartier har gett uttryck för samma inriktning redan innan valet. Nora Torgs Framtid ser fram mot den nya situationen och nybesättningen i styrelser och nämnder. Vi ser också fram mot dialog med de nya funktionärerna!

Enligt miljö- och stadsbyggnadskontoret utreds dagvattenfrågan ytterligare för Nora Torgs planområde och för hela kommunen görs en Vattenplan, som ska vara klar under 2019. Se Tjänsteutlåtande Uppdrag att ta fram vattenrelaterade planer på vår webb.

Byggherrarna väntar inte. Ägaren till Danarö 5 ”Pensionärslängan” har begärt bygglov för att göra om de 24 smålägenheterna (med hiss) till 12 radhus. Ärendet behandlades den 4 okt i Byggnadsnämnden med minimum av svarsfrist för omkringboende och minimum av tillfrågade sakägare. Ärendet är överklagat med hänvisning till Plan- och bygglag och Kommunallag. Se vår webb: Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Beträffande Danarö 6, det urgamla posthuset, ritat av Sixten Magnusson vet vi hittills att kommunen har övertagit det och avser att göra ett LSS-boende där. (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)

Idag den 14 november har Byggnadsnämnden sammanträde och behandlar bl.a. en revisionsrapport från PwC om nämndens hantering av bygglov. Nora Torgs Framtid har lämnat synpunkter. Se vår webb: Brister i revision av byggnadsnämnden.

Det var allt för tillfället och hör du något intressant, hör av dig till Hans Iwan Bratt eller mig,

Myrna Smitt

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse:
Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Vill du bli medlem? Maila till Myrna eller Hans Iwan (för adresser se ovan). Föreningen har en frivillig medlemsavgift. Den kan betalas till kassören Lennart Dahlborg konto 6102-527645 eller swishas till 070-7623157.

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com