AktuelltRapporterFritextsökGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

2019-04-12

Upphäv planen för Nora torg

Skrivelse till Kommunstyrelsen och för kännedom till Byggnadsnämnden ang. återkallande av planuppdrag.

Kommunstyrelsen i Danderyd beslutade 2014 - 01- 14, § 10 att uppdra åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, 6 och 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2.1, enligt riktlinjerna som framförts i tjänsteutlåtande daterat 2013-11-18. I riktlinjerna talas om ett Nora Torg som Danderyds kommundelscentrum.

Efter programsamråd har fastigheterna Danarö 5och 8 utgått ur planområdet. Nora Torgs Framtid har vid flera tillfällen fått bestämda besked om att de publicerade programhandlingarna gällande Nora Torg inte längre gäller. Noragårdsvägen ska inte flyttas och några hus ska inte byggas i enlighet med programförslaget. Detta besked lämnades av den tidigare kommunledningen Olle Reichenberg, Bengt Sylvan, Anders Paulsen och Isabella Hökmark. Det har senast bekräftats av nuvarande ordföranden i byggnadsnämnden Claës Breitholtz.

Trots detta är planhandlingarna publicerade på kommunens webb och där ges besked att planarbete pågår inför en granskning. Att denna planering formellt/reellt? fortgår medför påtagliga problem för dem som avser att sälja fastigheter och vilseleder också dem som är intresserade av att köpa en fastighet.

De boende kring Nora Torg har fått leva med ett pågående detaljplanearbete sedan 2014, dvs i fem år. Det är helt orimligt med tanke på det hot planeringen varit för oss boende. Därför begär vi att kommunstyrelsen återkallar sitt uppdrag från 2014 åt byggnadsnämnden, vilket också innebär att programhandlingarna inte längre gäller som kommunens. Det skulle också innebära att informationen om planarbetet på kommunens webb tas bort.

Det finns säkerligen goda skäl för att därefter påbörja arbete med en ny detaljplan för Nora Torg och dess omgivningar.

Inför ett sådant arbete har vi tre påpekanden:.

1. Se området i sitt större sammanhang, ta vara på den opinion som finns för en upprustning av Noragårdsvägsstråkets kultur- och naturmiljö. Låt den upprustningen avgöra bebyggelse eller inte.

2. Ägaren av Köpmannen 1 som även äger parkeringstomten vid Nora torg, Danderyd 3:3 är bunden av detaljplan med bestämmelser om att upplåta parkeringen till hyresgästerna i Köpmannen 1. Parkeringstomten är således inte tillgänglig för annat än parkering.

3. Arbetet med detaljplanen har varit synnerligen bristfälligt. Vi anser därför att det är motiverat att kommunen genomför en översyn av handläggningen och vidtar de åtgärder som krävs för att kvaliteten i framtiden blir högre.

Nora Torgs Framtid har sedan valet haft åtskilliga kontakter med den nya politiska ledningen och gläds åt den nya tonen i relation till oss boende. Skillnaden är avsevärd och vi ser med tillförsikt fram emot att kommunens ledning i samarbete med oss boende ska kunna åstadkomma ett väl fungerande samarbete i den fotsatta utvecklingen av Nora Trädgårdsstad.

Danderyd den 12 april 2019

Styrelsen för Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt, ordförande

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se